Chu+o+ng 3: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Hoa Hng X Khc

Phm ǩi, khng phi bao gi con ngܩi ta cng lm ܮc m†i chuyŒn theo š mnh. C nhng ܧc m chy bng m c ǩi mnh khng bao gi t ti. Li c nhng chuyŒn mnh ngn ti tn c m vn phi bm bng ln x vo. Nh "chuyŒn tnh" ca ti chng hn.
Ti ght cay ght ǡng nh Hng - t hi buc phi "yu" n, ti cng th n tn - vy m ti vn phi bt lng mnh thng nh n. Sut mt thi gian di, ti ngh vŠ n cn nhiŠu hn l ngh vŠ m ti. Theo li dn d ca Ng, m‡i ln ngh ‰n nh Hng, ti phi rng thn thc, rng day dt ‹... lm th.
Nhng th ti tc t. K‹ t khi em lng "yu" nh Hng, ti chng cn hng th sng tc na. Ti c bt chܧc ngܩi chng "qung g" trong cu ca dao Ng †c. Ti bt mnh phi tܪng tܮng nh Hng c nܧc da trng nh... tuy‰t. Nhng cng tܪng tܮng, ti cng thy nܧc da n en thui. C mi tc n cng vy. Ti nh trong vn chng, cc nh th thng hay ni ‰n tc my, tc huyŠn, tc thŠ... Nhng kh n‡i, mi tc ca nh Hng li khng ging vi bt c mt mi tc no nh th‰. Ti lm m†i cch ‹ h tiu chun thm m ca mnh xung st... t, ti c cng mt tm xem ci v p n np ch‡ no trong nhng l†n tc xon tt kia nhng ti khng ti no tm thy. Cng nhn, ti ch cng thy n ging... tri chm chm.
Sau vi ln tht bi, ti khng thm tܪng tܪng na. Ti quay sang chi thm thng Ng ti bi. Tܪng n ch dn hay ho th‰ no, ai ng cng "yu", ti li cng thy nn. Ti cn gin Ng v chuyŒn khc. Ai i c lp ch c mܩi hai a con gi th mܩi mt a "kha kh" n ginh n thng h‰t. Cn ci a tri sinh ra khng phi ‹ cho cc nh th ca ngi th n "phn phi" cho ti, n bt ti "p " ‹ lm th.
Ng khng bi‰t ti ang gin n. Thy c tun ti khng m miŒng, n tܪng ti ang tp trung t tܪng vo chuyŒn sng tc. V vy, n chng thc mc g. M‡i ln i ngang qua ti, n ch mm cܩi v‡ vai t š khuy‰n khch. Nhng lc y, Ng cܩi c viŒc cܩi, mt ti vn hm hm. Nhng Ng chng hŠ bn lng vŠ thi Ƕ cu knh ca ti. Chc n tܪng ti ang tp tnh "au kh" nn mt ti mi "sng" ln nh th‰.
Ch ‰n khi t bo tܩng thng sp ra m chng thy ti gi bi nh m†i ln, Ng mi ngc nhin. N ln la li gn ti, hi:
- My sng tc ܮc bi no cha?
Ti mm mi:
- Cha.
Ng tr mt:
- a, sao lu vy? My hm nay tao thy my "au kh" lm m. au kh bao gi cng l cht liŒu ca vn chng. N to nn...
Ti cay c ngt ngang li thuy‰t ging ca Ng:
- Nhng m tao au kh v chuyŒn khc.
- ChuyŒn g?
Ti ni, gi†ng ganh t:
- ChuyŒn my ginh my thng h‰t my a sng lng, my cha li ci "ct nh chy" my bt tao thng...
Ng cܩi h h:
- Tri i, thng chi ch c phi thng thiŒt u m my so b!
Ti quu qu†:
- Thng chi tao cng khng thng ni. Tao nghe li my, ti nm rng tܪng tܮng nܧc da nh Hng trng tinh nh t giy...
Ng ct ngang li ti, gi†ng nn cܩi:
- My thy n c ging t giy khng?
Ti gin d‡i:
- C. Ging hŒt t giy... cc-bon.
Trong khi ti mt nhn my nh th Ng m bng cܩi b. Lt sau, n quŒt nܧc mt, chm ri ni:
- Vn Š khng phi ch‡ con Hng "ch-v". p xu khng ng vai tr g y. Tri li, tnh yu cng "ngang tri", cng "khp khing" cng sinh ra lm t th. Tt c ch do my thi. T c ch kim, khng mt nh vn, nh th ln no li leo ln giܩng nm trm mŠn tm cm hng. Cm hng sng tc nm ch‡ khc. N nm ngoi thin nhin. My phi i ra sau vܩn, i ra ngi ngoi b ao, mt ngm c cy, tai nghe chim ht, ban ngy Ǯi chiŠu xung, bui ti Ǯi trng ln. Lc y, ngh vŠ em Hng my s thy nܧc da em khng cn ging giy cc-bon na m ging giy p-luya chnh hiŒu, my s nh em da di‰t, ri t th t dng cun cun ǰ vŠ nh thc l, mun ngn cn cng khng ܮc. Ri my s vi‰t ra, ri tao s ng ln bo tܩng ca lp. Ri c theo ci , chng my chc my s tr thnh mt nh th ni ti‰ng khng km g Nguyn Du.
Ng ni trng giang i hi. Ni xong, n cܩi toe. Trong khi , ti ǿc mt ra nghe nhng li ng†t nh ma li ca n. Ti khng bi‰t ti c bt chܧc Nguyn Du ܮc t ti ng c no khng, ch khi khuyn ti r rng thng Ng bt chܧc y hŒt ci gi†ng ca Nguyn Bnh Khim vnh cnh nhn "thu n mng trc, ng n gi, xun tm h sen, h tm ao". N cn xi ti noi gng li sng ca cc c ngy xa, ki‹u nh "khi xem hoa n, khi ch trng ln". Ti nghe n ni, trong bng na tin na ng, c nghi n chi x ti. Ch khi nghe ‰n nhng cu cui cng, ti mi thi ng vc. Ng ha hn s ng bi ca ti khi‰n ti mng rn. Lng ti b‡ng chc qun h‰t gin hn.
Ti nhn Ng, bng khung hi:
- Ngy mai tao s i.
- i u?
Ti tc lܫi:
- Th nh my ni . Tao i ra... sau vܩn.
Ng gt g:
- , my i i. l vng quc ca cc nh th. Nguyn Du trܧc y cng tng ra sau vܩn ngi vi‰t truyŒn KiŠu. Nguyn Bnh cng vy. Khng ngi hng bui sau vܩn, sc my ng vi‰t ܮc cu th "Hoa chanh n gia vܩn chanh, thy u mnh vi chng mnh chn qu...". N‰u nm trm mŠn trn giܩng nh my lm sao ng bi‰t ܮc hoa chanh n gia vܩn chanh. ng s tܪng hoa chanh n gia vܩn i y ch!
Ng bt u bng phng. Nhng ti khng cܩi. Ti ang ngh mt cch nghim tc ‰n con ܩng sng tc ca ti. Ti s lm theo li mch nܧc ca Ng.
Bui chiŠu, ti l d ra vܩn. Vܩn nh Ngh chng c cy chanh no ‹ ti c th‹ tܪng tܮng mnh l Nguyn Bnh. Vܩn n ch trng ton xoi v mn. Ti ngh‹n c nhn ln tn l rm rp, xem th c t th no nm trn khng. Nhng ti chng thy g, ngoi nhng tri xoi xanh treo lng lng. Ti ngm ngha my tri xoi mt hi, chng c mt š th hay ho no ny ra trong u, ch c nܧc mi‰ng a ra y miŒng. my ln ti mun dp quch chuyŒn vn chng th thn ‹ bm cy tro ln hi xoi xung chm nܧc mm ܩng n chi. Nhng cui cng ti dn lng ܮc. ChiŠu nay ti bm bng i ti i lui mun rng cng trong vܩn u phi ‹ cho ci "nng khi‰u n ung" n bp ci "nng khi‰u vn nghŒ" va mi nh mm trong ti. Hn na, thng Ng m bi‰t ܮc, n s chng thm hܧng dn ti lm th vi‰t vn na. N s khng thm ng bi ca ti. N s bo ti i m... qun cm bnh dn. Lc , ti ch c nܧc Ƕn th.
‹ khi b nhng tri xoi kia quy‰n r, phn khc do ngܧc lu mi c, ti ci nhn xung t. Ti hy v†ng n‰u khng tm thy nhng t th trn cao th ti c th‹ tm thy chng np u trong nhng bi c. Ti i loanh quanh trong vܩn. Ti sc so tn cc hng ro.
Ti chn vo cc bi c. Nhng chng c t th no np trong . Ch c chu chu co co trng, chng bay ra tng n.
Thng B ra sau vܩn i tiu, thy ti cm u chy long qung t u ny ‰n u kia hng ro, liŠn ngn ngܩi ra:
- My lm rt tiŠn h?
Ti git mnh ngonh li. Thy B ang ng nhn thao lo, ti mt lng tng:
- Khng... khng...
B ngc nhin:
- Ch my tm ci g dܧi t vy?
Chng l ni l ti ang tm... š th, ti nh p ng pha:
- €... tao ang bt... co co.
- Bt co co chi vy?
- Lm mi cu ch chi!
B nhn ti bng nh mt nghi hoc:
- Sao khi ny tao thy co co bay ra c by, my u c bt.
Thng B ny tinh mt cn hn c mo. Cu hi cc c ca n khi‰n ti ch‰t sng. Phi ba mi giy sau, ti mi tm ra cu tr li lp li‰m:
- Tao bt co co ln ka! Khi ny ton l co co con, tao u thm bt!
Lš do ti a ra tht tuyŒt. B h‰t thc mc ngay. N l m li gn ti, hng hi ni:
- N‰u vy, ‹ tao bt ph vi my. Xong, hai a mnh i cu.
B lm ti ct hng. Nhng chng l ti ui n i. Ti nh phi cp k i ti i lui vi n. B khng bi‰t ti ang th vn than di trong bng. N bt co co mt cch nhiŒt tnh. N bt, chng l ti ng coi. Th‰ l ti cng phi nho ln ra trn c, chp ly chp ‹. Rt cuc, bui tp lm th ca ti bi‰n thnh mt bui tp... bt co co. V ti bun b nhn ra bt co co d hn lm th nhiŠu, mc d sau khi bt y mt ti co co, hai u gi v hai ci tay ti lm lem t ct.
Bui chiŠu u m vn cha chm dt i vi ti. Bt co co xong, ti li phi theo thng B ra ngi cu c ngoi b ao. Ti ging nh ngܩi l leo ln lng c†p, nh nhm tt mt cho n mun a i u th a, ch u c gan nhy xung na chng.
Trong khi ti ru thi rut th B mt my ti hn hn. N h hng git lia la, h‰t con c ny ‰n con c khc. Thy ti trm t nh L V†ng, ngi c bui chng cu ܮc con c no, n chp miŒng Ƕng vin:
- Rng ln i ch! Bt chܧc tao y n!
Va ni, B va git cn cu nh "vt" mt ci. Ti ng ln, thy mt con c r ang vng vy u si cܧc.
Tht ra, ti nghŒ cu c ca ti u c km g B. M†i ba ti cng git lia git la. C dܧi ao thng Ngh l c nui, chng bi dy mt nܧc, th mi xung l chng tranh nhau ǧp, cu ti chng cn d hn l ra mua ngoi ch.
Nhng t ny ‰n gi, mc cho ti c ra mi, ti khng bun git. Ti l ng ngm ci phao in i‹n ca ti ang b ti c ko chy qua chy li vn vt trn mt nܧc nh chi‰c ca-n my, lng bng khung ngh ‰n nh Hng.
Ng dn ti, c chiŠu chiŠu ra ngi ngoi b ao ngh ‰n nh Hng, s thy da n trng nh giy p-luya, s bn chn thng nh n v s vi‰t ܮc nhng cu th trn y cm xc. Ng cn bo ti, ngܩi xa cng hay ra ng bn b ao ‹ sng tc. H† cn ra ban m na kia. Thy ti t v khng tin, Ng liŠn †c ca dao minh h†a: "m m ra ng b ao. Trng c, c ln, trng sao, sao m...". Nghe xong, ti h‰t ng vc ngay. V ti phc "ngܩi xa" st t. H† ng sut m bn b ao ‹ lm th m khng s mi chn. Cng khng s mu‡i cn. Hn g h† lm th hay gh!
Ti chng ܮc nh h†. Ban m ti khng dm ln m ra b ao. Ti s rn cn. Ti ch dm ra bui chiŠu. Ti cng khng thm ng. Ti ngi bŒt xung trn c, khi s mi chn. V ti chng thy t th no lng vng trong u nh li Ng ni c. C ngh ‰n nh Hng l ti h‰t mun lm th. Ti ch mun suœt ch cn n.
B chng hi‹u tm s ca ti. Thy ti ngi ha , n chp miŒng ni:
- Nay cu khng ܮc th mai cu! Lm g bun xo vy!
T nhin ti thy ght B qu th‹. Tht bi ca ti mt phn l do n. Ti ang bt chܧc Nguyn Bnh i tha thn trong vܩn v sp sa lm ܮc th ti ni th Ƕt ngt n nhy ra ph m. By gi ngi bn b ao, n va cu c va ba hoa lun miŒng khi‰n ti khng ti no tp trung sng tc ܮc.
Ti tc B anh ch nhng chng tm ܮc lš do ‹ gy s vi n. Tnh B xa nay vy. Chnh ci tt hunh hoang ca n cng vi cp ki‰ng cn dy cm lc no cng ngi chm ch‡m trn sng mi khi‰n n ܮc bn b phong tܧc "gio s". Ti bn g†i B l "gio s" l g†i ch†c qu, nhng B chng "qu" cht xu no. Thm ch n cn t ra tm ǡc ci biŒt danh oai vŒ . T ngy ܮc phong "gio s", n cng ba hoa khng khi‰p.
D sao th trong nm a, ti vi B vn chi thn vi nhau hn. Hai a chng ti cng phe Php vn. M‡i ln c ng Ƕ, y nh rng Ng, Ngh v Ha l cng ng vŠ mt pha, ti vi B mt pha. Phe Php vn t ngܩi hn, hai chng ba, nn cng on k‰t tn. Nhng lc , ci thi n ni vung vt ca B tr thnh v kh li hi khn lܩng. N c mm nm miŒng mܩi, ti Anh vn b t gi†ng, ch c nܧc mt ta tai ngi th dc.
Nhng chiŠu nay, ci tinh thn on k‰t chng gip ch ܮc g cho "s nghiŒp vn chng" ca ti. Trong khi ti ang cn yn tnh th B c lo o bn cnh khi‰n ti chng "m mng" g ܮc.
ChiŠu hm sau, ti ln ra b ao ngi mt mnh. B nm cnh ti, †c sch xong, n ng kh. N‰u thc, hn n s i i theo ti cho bng ܮc.
Ti ngi co ro trn bi c, Ǯi chiŠu xung. Nhng chiŠu cn mi chi tt trn cao, ti Ǯi c bui, n mi nhch xung c mt cht. Chng bi‰t lm g cho ǫ st rut, ti nhn xung ao, xem c c ln nh trong ca dao khng.
My con c trong ao nh thng Ngh l c qu›. Thy ti ngi bun thu bun thiu, chng ko c by th u ln mt nܧc l mt dm ti. Chng c v thc mc sao ti ngi lm g m khng chu cu chng cho vui.
B tch ca b†n c trng bt nga con mt. Ti nh nht my hn si trn b nm cho chng b‹ u chi nhng ngh i ngh li, ti bn thi. Ti phi gi lng tnh lng ‹ lt na n nng... th. Nng s nng theo nng chiŠu m ‰n cng ti. N‰u nng bt gp ti ang h hc nh nhau vi b†n c, hn nng s chy di, khng hn ngy tr li.
Dn lng nh vy, ti khng thm dm xung ao na. Mc kŒ b†n c. Chng mun giu ti c viŒc giu. Ti bn khung nhn ln nhng cm my l lng, xem nng th ca ti sp ‰n cha.
Nhng nng th cha kp ‰n th thng B yu tinh kia ‰n trܧc. N ng lp l sau gc mn cui vܩn v th u ra ku ti:
- !
Ti git bn ngܩi v lp tc quay pht ngܩi li. Thy cp ki‰ng cn th ra sau gc cy, ti lng ngܩi i, khng ni ܮc mt li.
B cܩi h h:
- My ngi lm g vy?
- Tao Ǯi! - Ti chn nn but miŒng - Cn my ra y chi vy?
- Tao ra chi vi my! - B kht mi, thc mc - My Ǯi ai ngoi ny vy?
- Tao u c Ǯi... ai...
B ngc nhin:
- Ch sao my bo l my Ǯi?
Tng th‰, ti nh ngn ng th tht:
- Tao Ǯi... chiŠu xung.
- i chiŠu xung? - B tr mt - i chiŠu xung ‹ lm g? My lm nh th‹ my l nh th khng bng!
B ni chi m trng phc. Ti nhn lun:
- Th tao ang Ǯi chiŠu xung ‹... lm th ch chi! - Ri ti vi v ni thm - Thng Ng by tao vy!
Ti tܪng em Ng ra "h", B s n‹ mt Ng m khng ch‰ giu ti. No ng nghe ti ni xong, B cܩi h h:
- Tri i, nghe ai khng nghe my li i nghe li thng Ng! Mun lm th th ngi v bn ly giy vi‰t ra lm ch ra y ngi chi cho mu‡i cn!
- Thng Ng n bo mun lm th phi ra ngi ngoi b ao! - Ti gii thch, gi†ng khng ܮc t tin lm - N bo ngi ngoi ao mi tܪng tܮng ‰n... ngܩi yu ܮc!
- Ngܩi yu? - B h hc miŒng - My m cng c ngܩi yu?
Ti gt u, v sܮng sng.
- a no vy? - B hi ti‰p.
Ti p lp lng:
- Mt a trong lp mnh.
B c v bng hong truc s ti‰t l ca ti. N nhn ti lom lom:
- Lp mnh, nhng m a no?
iŒu b nng ny ca B chng t n mun truy ‰n ni. Bi‰t khng th‹ giu n ܮc, ti ng l ch‡ khc, ngܮng ngng p:
- Nh Hng.
B c v khng tin vo tai mnh. N ku ln sng st:
- Tri i, con Hng "ch-v"? B h‰t ngܩi ri sao my li i yu b chn ?
B lm ti xu h chn ngܩi. Trong khi ti ang p ng, n li "phang" ti‰p:
- Thng Ha l i yu con nh Hng th cn hi‹u ܮc. Cn my th khc. Mt my u c l!
Ti mt v phn ng mt cch y‰u t:
- Nhng y u phi l yu thiŒt. Tao ch yu chi thi. Yu ‹ c cm hng m lm th.
Ti ni ng bi bn Ng dy. B bi‰t ngay. N bu mi:
- My li n phi b ca thng Ng. N gt my . Ai ch con Hng "ch-v", m‡i ln ngh ‰n n ch mun ci ln ch sc my m mun lm th.
B lm ti ch‰t trn. N n ni bt mng c hn nhng khng phi n ni by. N ni trng phc tm s o le ca ti. V vy, ti xi l, h‰t ham ci nhau vi n. Thy ti lm thinh chu trn, B cng ra sc khua mi ma mp. Ti nghe mun nhc c u.
Nhng B khng dng li . ‰n ti, ngi vo bn n, B hp hy mt, cܩi cܩi thng bo:
- Ti my bi‰t khng, thng Khoa hm ry ang tng t m mŒt mt em trong lp mnh!
Trong khi ti ch‰t i‰ng ngܩi th ti kia nhao nhao.
- Ch, tin st do! Cc bt u Ƕng y! Chc chiŠu nay tri ma! - Ngh gt g pht bi‹u.
Cn thng Ha th trn i mt l, nhn nh ht:
- Ngy no cho ti bi‰t, bi‰t yu em ri, ti bi‰t tng t... ... ...
Trong b†n, ch c Ng l ngi im. Chc n ang lo thng B tn cng.
Ht dt cu, Ha quay sang dm ti:
- Bt m cho anh em bi‰t i Khoa? Em no m c dim phc nh vy?
Ngh ha theo:
- ng ri ! Trt bu tm s ra i, c g anh em m‡i ngܩi gip mt tay! N‰u my giu giu gi‰m gi‰m, ti tao l yu nhm ngܩi yu ca my th my rng chu nghen!
Ti d cܩi d khc. T dng lm vo tnh hung tr tru ny, ti ging nh ngܩi mc xng ngang c, nh khng ܮc m nut cng khng xong. Chng th yu thiŒt, yu theo ki‹u... phm phu tc t, ti sn sng ci u nhn ti. Bn b c chm ch†c, cng ch chm ch†c mt ln. Ri m†i chuyŒn s qua. ng ny thng Ng xi ti "yu chi", c ti‰ng m khng c mi‰ng, by gi t dng a u chu bng, tht l oan c. Hn na, yu ai khng yu, ti li kh kho nghe li xi by ca thng Ng, nhm mt i "yu" nh Hng, ti thng Ngh, thng Ha bi‰t ܮc, chc chng ch†c ti mo mt.
V hoang mang lo lng ca ti chng khi‰n B Ƕng lng t ti no. N b b:
- Thng Khoa thn thng, khng m miŒng ni. N nh tao ni gim vi anh em l hiŒn nay n ang yu say ǡm... - Ni ti y, B c š ngng li mt cht ‹ tng thm phn hi hp cho ngܩi nghe ri mi trnh tr†ng gii thiŒu nhn vt - ... em Hng "ch-v"!
Tn tui ca "ngܩi yu" ti qu l c sc chn Ƕng khng khi‰p. B nm ci tn ra gia bn n y nh th‹ nm mt qu bom.
Thng Ngh git ny ngܩi, i a ang cm trn tay ri xung t. Cn thng Ha va mi v cm cha kp nhai, b‡ng ph cܩi, cm bn ra y bn khi‰n thng Ng cau mt c n:
- My lm ci tr gm ghi‰c g vy?
Ha chng bun ‹ š ‰n v gt gng ca Ng. N a tay ln bm miŒng v nhn ti, ni qua k tay:
- Khoa i, k‹ t nay tao xin bi my lm s ph. Mu k‰ ca my cn hn Khng Minh mt bc. My la em Hng "ch-v" my yu ‹ ti ti dt i chi khng s ai pht hiŒn. Ban m my ng bn cnh em, ngܩi ta cng tܪng my ng mt mnh. Tht tao cha thy ai khn nh my!
Khng phi ch c Ha x xin ti. Sau khi cui xung nht i a dܧi chn, Ngh ngi thng ngܩi ln v nheo mt ng ti, miŒng xušt xoa:
- My ng l gan cng mnh! Trn ci ǩi ny, c l ch c mnh my l dm nho v b chn la . My vŠ vi n, m‡i ngy n tm tc my ba ln n quay nh quay d‰, my chu lm sao thu, Khoa i!
Ti ch‰t ngi trn gh‰, mt my ti ngt. Mi mt lc sau, ti mi lp bp ܮc vi ti‰ng:
- C phi tao yu... thiŒt u! Tao ch yu chi thi!
- Ha ha! Yu chi! Ln u tao mi ܮc nghe ci t rng rn ny! My tܪng ti tao l con nt h Khoa?
Ha va ni va ng ngܩi vo lng gh‰, cܩi sng sc.
Ti ni tht nhng coi b Ha v Ngh khng tin. Cc chng , ti phi li Ng ra lm chng:
- Khng tin, ti my hi thng Ng coi! Chnh n by tao nh vy! N bo tao yu nh Hng ‹ c hng lm th cho n ng bo.
Ha lp tc ngng cܩi. N tr mt dm ti:
- a, vy ha ra my yu theo ch o h? Thi th‰ th ch‰t my ri! My ng l Tam Tng b ma vng qu› s d d‡ ri, Khoa i! Tri ph cho my tri tim bng gi, my tu hnh sp thnh chnh qu ri, by gi cn nghe li thng Ng ǡm say n sc lm chi! M phi em Hng p g cho cam, mt mi em ngang Chung V DiŒm, thn hnh em ta Mu D Xoa, thng Ng i ngang khng thm nhn, n ght my n bt my yu cho b ght. My ham ܮc ng th ln bo, nhm mt yu cn, ng ǩi my, Khoa i l Khoa!
Ha vn m †c truyŒn Tu. Sng ngy hm sau thi h†c k, ti hm trܧc n vn cn nm m my b Tam Quc, Thy H "luyŒn" ri‰t. Cng nh nh vy m nhng ti tri ma, chng i chi u, my anh em nm qun chn trn giܩng nghe n k‹ chuyŒn To Tho, Trng Lng cng ǫ bun. Nhng ba nay ti chng cn phc ti k‹ chuyŒn ca n na. N li my nhn vt trong sch ra tru ti khi‰n ti ngܮng chn ngܩi.
Trong khi ti ngi sܮng trn th B cha mi di sang Ng. N hp hy mt:
- Trm s cng ti thng Ng m ra! N › n lm ch bt, n mun bt ngܩi ta yu ai th yu. N ginh h‰t nhng em xinh xn trng tro, nhng em chng ra g th n p n "g" cho "cng tc vin". Tao phi mc c Tn ch nhiŒm mi ܮc!
Ng kht mi, nhm nhng:
- Cho my mc! y l chuyŒn "nghŠ nghiŒp" gia tao v thng Khoa, khng can g ‰n ti my! Ti my cc bi‰t vn chng nghŒ thut l g m c i xa vo!
B trn mt:
- A, ci thng ny khi ngܩi d ta! ChuyŒn lm th vi‰t vn c th‹ tao thua my, ch chuyŒn yu i‰c cha chc ai hn ai ! t ra, tao cng hn my l tao khng xi thng Khoa yu by!
Ng nhn vai:
- Tao khng xi. Tao ch gi š vy thi, n mun yu th n yu.
Nghe Ng ni, ti bi‰t n c š mun "chy lng". Thy bn b chm chch qu, li nghe B i mc c Tn, Ng bt u hong. Ti nh phi ln ti‰ng "chy ti" cho Ng:
- ng l thng Ng khng xi. N ch... Š ngh thi! Nhng m tao no yu nh Hng u. Tao ch mi... ngh vŠ n thi.
Ngh nheo mt ng ti:
- B my tܪng ci ti "ngh vŠ" nh hn ti "yu" h? ܮc ri, tao s thng bo cho em Hng bi‰t l my lc no cng "ngh vŠ" em, xem th š ki‰n em ra sao.
Mc d bi‰t Ngh ni chi nhng nghe n d†a, ti b‡ng thy lnh gy. Nh Hng m bi‰t ti dm c gan "ngh vŠ" n, chng bi‰t n s "ngh vŠ" ti nh th‰ no. Bi‰t u n chng nhai xng ti!
Ha k‰t thc bui tho lun chuyn Š vŠ mi tnh ngang tri ca ti bng cch gn c rng:
- Thi l h‰t chia ly t y, tnh duyn mnh ch by nhiu thi...
Ha ht hay nht lp. Gi†ng n m v mܮt m, rt truyŠn cm. Nhng bi ht m n ang ht ‹ giu ti lc ny ng l truyŠn cm... cm!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 4