Chu+o+ng 4: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Hoa Hng X Khc

Sau s kiŒn qui qu , B hi ti:
- B my mun ng bi ln bo tܩng lm h?
- ! - Ti li‰m mi, kh p.
B gt g:
- Tao s ch cho my mt cch. Cch ny khi cn phi yu, khi cn phi ngh ti con Hng "ch-v" chi cho mŒt.
- D khng? - Ti thp thm.
- D t.
Ti sng mt ln:
- Vy my ch tao i!
B hng gi†ng:
- My ng thm lm th na!
Ti gc gc u ra v hi‹u bi‰t:
- Tao hi‹u ri! my mun ni tao c khi‰u vi‰t vn hn lm th ch g?
B nhn vai:
- Khng phi. C vi‰t vn ln lm th, my Šu chng c nng khi‰u g st.
Tuyn b thng thng ca B khi‰n ti bng hong. Ti cay ǡng hi li:
- Sao tao nh hm trܧc c ln my bo tao c... nng khi‰u vn nghŒ kia m?
B cܩi:
- Hm trܧc tao ni l ni chuyŒn khc. tao mun bo l my v p. ChuyŒn chng n nhp g ‰n vn th.
Ha ra l vy. Hm trܧc B khng ni r lm ti c tܪng b. Ti tht v†ng th di:
- Lm th tao khng c sc, vi‰t vn tao chng c ti, vy sao my bo my ch tao cch ng bi ln bo?
B ni, gi†ng thn nhin:
- Th u c phi l th vi vn! My vi‰t th‹ loi khc!
Ti chp mt:
- Th‹ loi g?
- My vi‰t chuyŒn... vui cܩi!
Tܪng B by v sao, n khuyn ti vi‰t chuyŒn vui cܩi lm ti cܩi h‰t mun ni. Ti nhn nh:
- Tao mun tr thnh nh vn, nh th kia! Vi‰t chuyŒn cܩi th u c thnh "nh" g?
B cܩi khy:
- My ngc qu! Sao li khng thnh "nh" g? Vi‰t ܮc chuyŒn vui cܩi xa nay ch c nhng... nh tm lš. Khng rnh tm lš sao ch†c cho thin h cܩi ܮc! - Ri B ln gi†ng trnh tr†ng - Tao ni cho my bi‰t, lm nh tm lš oai hn nh vn nh th nhiŠu. Vn th ch nm trong lnh vc vn h†c, cn tm lš li thuc vŠ phm tr... tri‰t h†c. My s tr thnh tri‰t gia. Nh th Nguyn Vn Ng ch ng h†c tr my!
B bm "chuyŒn vui cܩi" ln tn my xanh. Vin nh n v ra khi‰n ti ngn ng. Nhng ti vn e d:
- Tao s thng Ng s khng ng.
B h mi:
- Sao li khng ng? My vi‰t cho t‰u vo, n s ng!
- Nhng tao li khng c mu t‰u! - Ti p ng, gi†ng kh s - Phi chi tao c ܮc mt phn mܩi ci ti ti‰u lm ca my!
Thy ti cha nh hng, ny gi ch th ra rt mt gi†ng u xu, B nh nhng Ƕng vin:
- My ng lo! Tao s vi‰t th mt vi mu chuyŒn cho my xem! Thng Ng v ܮc hn l m tt. N s i ng ln bo ngay. Lc , my nn †c k nhng mu chuyŒn ca tao ‹... h†c tp. N‰u chu h†c tp nghim tc, trܧc sau g my cng s vi‰t ܮc nhng mu chuyŒn th v khng km g chuyŒn Ba Giai T Xut.
Gi†ng B ng†t nh ܩng phn. N qung co mt hi, ti bi tai ngay. Ti khng thm tr thnh Nguyn Tun, Nguyn Bnh na. Lm nh vn nh th chi cho cc thn. Tr thnh nh tm lš coi b d n hn v theo nh li B ni th cn lng ly hn nhiŠu. Li khi phi yu i‰c li thi, chng ܮc tch s g, cn thm c cho bn b ch†c gho.
Nhng ti cha tr thnh nh tm lš ngay ܮc. Ti phi Ǯi B "sn xut" vi mu chuyŒn vui cܩi cho ti nghin cu h†c tp.
B ng l mt con ngܩi nhanh nhu. N chng bt ti phi Ǯi lu. Mi ni chuyŒn vi nhau hm trܧc, hm sau B cha cho ti xem ba mu chuyŒn nng hi va thi va... †c.
Ti nhn B, thn phc:
- My vi‰t hi no l vy?
B vung tay:
- Vi‰t hi sng, ngay trong lp. Tnh tao vy, tao ght s chm chp, lm g l lm ngay!
Ri B nhn my t giy ti ang cm trn tay, nn nng gic:
- My †c i!
Ti m to mt, chm ch †c.
Ti †c k tng ch v trong khi †c ti nhu my c tm xem ci tnh duyn dng n nm u. Nhng hnh nh thng B n giu ci duyn ca n k qu nn ti tm hoi khng thy. Ti †c ti †c lui hai ba ln nh mun bi tung tng con ch ln khi mt giy, trn nhn li nh n gi by mi, nhng ti vn chng thy nhng chuyŒn vui cܩi ca thng B n "vui cܩi" ch‡ no.
Thy ti nghin cu sng tc ca n c bui m mp chng nhc nhch t ti, B st rut hi d:
- My thy sao? Hay y ch?
B khng hi, ti thy lng tng khi phi a ra li nhn xt. N "gi" cu hi ki‹u , ti cng thy kh tr li. Ngp ngng mt lt, ti lܫng l p:
- , th hay... nhng sao tao thy n khng ܮc tc cܩi cho lm!
Na cu sau, ti ni bng gi†ng rt r v ti hy v†ng ci m lܮng vi vu nh xu ca ti s khng lm tn thng ‰n lng t i ca B.
Nhng ti nhm. Ti va ni dt li, B vi vng git pht nhng t giy ti ang cm trn tay, khinh khnh ni:
- ChuyŒn hay vy m my ch! My khng thy tc cܩi, chnh ti my khng c mu t‰u y thi! ChuyŒn khi hi vi‰t ra l ‹ cho nhng ngܩi c c khi hi †c. My kh kh, †c hoi cng vy thi.
Ti u c mun ph bnh sng tc ca B lm chi. Ti n hi š ki‰n ti, ti tht th ngh sao ni vy, khng ng n ni da ln n ch ti kh kh. Nhng ti khng gin B. N l thng bn thn ca ti. Hn na ti cn phi theo n "h†c o" ‹ mai mt tr thnh... tri‰t gia. Ngh vy, ti bn cܩi cu ha:
- My hi th tao ni nhng... chc g tao ni ng. Tao ni vi my ngay t u l tao khng c mu t‰u kia m!
Thy ti xung nܧc, B hi ngui ngui. Nhng n vn cha "ngui" hn. N nheo mt nhn ti, gm g:
- Ri my coi! Tao a my bi ny cho thng Ng, n s khen ri rt v lp tc ng ngay ln bo. Tao ni c sai!
Dm mt B vn cn sc gin, ti bn tm cch ly lng n. Ti ng†t ngo ni:
- Trܧc khi gi bi cho thng Ng, my a tao v "minh h†a" cho!
Trܧc Š ngh bo b ca ti, B chu liŠn. N h hng gt u:
- Ch, hay y! My c "hoa tay" m tao qun khuy i mt.
Va ni, B va vui v a my t giy li cho ti. Nhn v mt ho hng ca n, ti nghi rng n qun mi va ri y cng chnh n git phng nhng t giy ra khi tay ti.
Ti thc nguyn mt bui tra ‹ minh h†a nhng mu chuyŒn ca B. Theo s thܪng thc "kh kh" ca ti th chuyŒn ca B nht nh nܧc c, †c ln mun khc hn l mun cܩi, do khi minh h†a, ti c sa cha li iŠu bng cch v nhng Ƕng tc ca nhn vt sao cho tht l d dm, h nhn vo l bt cܩi ngay.
Khi ti a nhng bc tranh cho B, n va li‰c qua gt g khen ly khen ‹:
- Ch ch, my v "chi‰n" tht! Tao thy my nn theo nghŠ hi h†a hn l nghŠ... tm lš.
Ci thng! N thay ǰi š ki‰n c nh chong chng! Mi hm qua n khuyn ti nn phn u lm tri‰t gia, by gi n li bo ti nn tr thnh h†a s. Hai ngy hai li khuyn, ti chng bi‰t nn nghe theo li khuyn no. Nhng ti chng thm c kha vi B. H n khen ti v p l ti khoi ri. Ti hn h hi li:
- My thy tao v p tht h?
- Tht ch! Tao xo my lm chi! - Ri chng nh thy khen ti nh vy c phn hi qu ng, B kht mi ni thm - Nhng d nhin n‰u khng c nhng mu chuyŒn ca tao th my khng ti no v p ܮc. ChuyŒn hay mi gi ܮc š hay. Gp chuyŒn d, my v xu hoc liŠn!
B bt u bc pht. N tha dp khen ti ‹ tranh th t khen n. Ti khng ni g, ch cܩi cܩi. Cng nh Ng, B l "s ph" ti. S ph ba hoa, Œ t ch bi‰t v‹nh tai nghe, u dm h h.
Ngay trong chiŠu hm , B gi nhng mu chuyŒn vui cܩi ca n cho Ng, c km theo nhng bc tranh minh h†a ca ti.
B c v tin tܪng vo kh nng ch†c cܩi ca mnh. N v‡ vai ti, cܩi hŠnh hŒch:
- ChuyŒn ca tao ng ln, c lp s cܩi ln b cng! Em Hng "ch-v" ca my s khoe ba mi hai ci rng trng n!
Ti cau mt c n:
- Em Hng, em Hng hoi! Dp my i!
Nhng ti cha kp "dp" B th Ng "dp" n trܧc. T bo tܩng thng khng ng ly mt mu chuyŒn ca B. Khi t bo va treo ln, B ho hng ko ti li xem. Nhng sau khi xem ti xem lui, †c xui †c ngܮc mt hi, khng thy bi ca mnh u, B ng ch‰t trn.
Ÿ gc vui cܩi quen thuc, ch c nhng bc tranh ca ti nm chm chŒ. Tranh ca ti l tranh "n theo". Ti v tranh l ‹ minh h†a cho nhng sng tc ca B. Vy m chng li ܮc ch†n ng. Trong khi nhng sng tc th thiŒt kia b loi thng cnh. iŠu cng khi‰n B cu ti‰t. N nghi‰n rng:
- R rng thng Ng chi tao! Hm trܧc trong ba n, tao vch trn m mu ca n, n ‹ bng, nay n tr th.
Ti ng bn cnh B, bng sܧng rn khi thy tranh ca mnh ܮc ng. Nhng ti khng dm ‹ l niŠm hn hoan ra ngoi mt. S ph ang bun, Œ t u dm vui. Ti vui, B pht khng ln, dm n nh ti lm. Ti nh phi lm mt ru ru:
- ‹ hi li thng Ng coi! C th‹ n ‹ lc bi ca my u , ‰n pht cht ki‰m khng ra.
Ti tm cch trn an B. Nhng n chng t v g tin tܪng vo lp lun ca ti. N cm tay ti ko i phng phng:
- My i vi tao! Tao phi tm thng Ng hi cho ra l.
Ng ang ngi trong qu c ph trܧc cng trܩng. Thy B hm hm xc vo, Ng on ngay ra chuyŒn g, nhng n vn lm mt tnh:
- i ung c ph h my?
B sng gi†ng:
- Khng c ph c pho g h‰t! Tao i tm my hi ti y!
Ng gi b ng ngc:
- Ti g?
- Cn ti g na? - B h mi - Nhng mu chuyŒn tao a my, sao my khng ng?
Ng lm nh sc nh ra:
- €... ... nhng mu chuyŒn vui cܩi h?
B nhn nh:
- Thi i, ng lm b! Th chuyŒn ch chuyŒn g!
Ng nheo mt, gt g:
- ChuyŒn ca my †c cng ܮc. Nhng c ci kt l mun thܪng thc cho h‰t ci hay phi †c cng lc hai ngܩi.
Ti nnh B:
- Thng Ng ni ng . †c cun sch hay, bao gi cng †c hai ngܩi mi lš th.
B khng ng nghŒch nh ti. N nhn Ng, gi†ng cnh gic:
- My ni vy ngha l sao?
Ng r cm, chm ri p:
- Ngha l... †c chuyŒn vui cܩi ca my, mun cho cܩi phi c thm mt ngܩi ngi bn cnh th†c lc. Ch †c mt mnh, ai cܩi ni.
n thng Ng tung ra khi‰n B chong vng. N tm mt li:
- ‹u! My chuyn mn ‰m nhn ti. Tao s ni c Tn cch chc ch bt ca my.
Ng cܩi h h:
- My m l nhn ti ci kh mc! My ch c m‡i ti... khoc lc!
B vn mm mp, nhng ln ny th‰ h phong, n bi‰t cng i co cng bt li. V vy, B nh hm hc quay ra sau khi trn mt e d†a:
- i y! Ri my s chng cn c dp phch li na u!
Ng nhn vai, ni vi theo:
- My ng c i mc c Tn mt cng. Chnh c Tn liŒng bi ca my v s†t rc. C bo †c chuyŒn vui cܩi ca my, c cm thy "bun cܩi" qu x qu xa!
Ti khng bi‰t Ng ni tht hay n pha. Nhng nghe vy, B m ngn. N b ngay š nh i gp c Tn. N ch m c thm. V t vŠ sau, ti khng thy B gi bi ng bo na. N cng chng nhc g ‰n chuyŒn ti c nn tr thnh tri‰t gia hay khng. N l tt.
Cn ti, sau s kiŒn ng nh , ti nghim nhin tr thnh h†a s chnh ca t bo. Trܧc y, phn viŒc do thng Vinh ph trch. N l cy v bn ca lp. Nhng t ngy ti xut hiŒn, Vinh tr thnh "th ph". Ng bo ti v c "thn" hn. N tr†ng dng ti.
Phi chng l s an bi ca nh mŒnh? Ti h hc sng tc, ti bm bng yu ng, ch ‹ mong tr thnh nh vn nh th trung bnh, ch ‹ ao ܧc vi‰t ܮc nhng cu th hay bng na ca dao, nhng ti tht bi. Ti cng cc c tr thnh tri‰t gia ni. Nhng mu chuyŒn ca "gio s" B cn b ch ln ch xung, c ti n thua g. Rt cuc ti nh bng lng vi nghŠ h†a s bo tܩng. My s cn ti‰n xa, Ng bo ti vy. Li tin tri ca Ng khi‰n ti sܧng m ti mc d thc ra ti cng chng bi‰t mnh s ti‰n xa ܮc... my mt!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 5