Chu+o+ng 5: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Hoa Hng X Khc

ChuyŒn ti "thng" nh Hng chng bi‰t a no trong b†n "x" ra m rt cuc "ng s" bi‰t ܮc.
Mt hm, ti ang tha thn trn ܩng vŠ th b nh Hng n ܩng. Qu l mt ngy xui tn mng. M†i khi, ti vn i chung vi c b†n. Hoc t ra, ti cng i vi thng B. Nhng vo ci lc m nh Hng chn ܩng "hnh hung" ti th ti thng Ngh, Ng v Ha l cn li lp ‹ bn chuyŒn i pc-nc ca nhm Anh vn. Thng B ra cng mt lܮt vi ti nhng n phng xe li nh b c ‹ xin tiŠn. Th‰ l ti lm vo cnh "thn gi dm trܩng", mt mnh lo o.
n ܩng ti khng phi ch c nh Hng. N cn dn theo nh an Tm ‹ lm "ng minh". Hai a ny Šu thuc phe Anh vn, l ra gi ny chng cn trong lp. Chng hi‹u sao chng li tt ra y. Ti nghi nh Hng ngi "canh me" ti hi sng ‰n gi, ‰n khi thy ti ra vŠ, n b lp ra theo ‹ n ܩng gy s. ngh u m cng khi‰n ti hi hp. Nhng khng mun t ra mnh l mt ngܩi y‰u bng va, ti rng nhe rng ra cܩi v gܮng go hi:
- a, Hng v an Tm khng li lp bn chuyŒn i chi sao?
Trܧc cu hi "x giao" ca ti, an Tm cܩi cܩi, khng ni g. Ch c nh Hng l v†t miŒng "p cht" liŠn:
- N‰u ngi li trong lp, lm sao ti ny ni chuyŒn vi ng ܮc!
Ci t "ni chuyŒn" vn d bnh thܩng, chng hi‹u sao khi nm ca miŒng nh Hng, ci t nghe d s qu chng. Nghe n i "ni chuyŒn" vi ti, ti nghe lnh sng lng. V ti bn chn hi:
- Hng nh ni chuyŒn g vi ti vy?
Nh Hng qu l danh bt h truyŠn. N vo Š ngay, chng thm p m:
- Nghe ni ng i "thng" ti phi khng?
Cu hi khng khi‰p ca nh Hng khi‰n ti bt gic bܧc lui mt bܧc. Tai ti b‡ng dng i, hŒt nh nghe st nh ngang u. Qu tht t khi cha sanh m ‰n nay, cha bao gi ti hnh dung ܮc s c ngy ti gp phi mt "ngܩi yu" bm trn nh th‰ ny. N ni chuyŒn tnh cm m y nh chuyŒn bn c, c thng un ut. Nghe ci gi†ng sng c ca n, ti c tܪng nh khng phi ti i "thng" n m ti i "ušnh" n vy.
Phi mt ‰n mt pht ti mi kp thi trn tnh v p ng hi li:
- Ai ni vi Hng vy?
Nh Hng nhܧng mt:
- Ai ni, ng hi chi! Nhng ng tr li cu hi ca ti ! Cha tr li, u c ܮc quyŠn hi li!
Gi†ng ca n r rng l ci gi†ng sn sng gy g. Ti bi‰t, h gy g, ti nm chc phn thua. Mm mp nh "gio s" B, gp nh Hng cn chy di, th kh kh nh ti khng ng cho n... n trng miŒng. Ngh ti ngh lui mt hi, ti thy trong ba mi su cch, khng c cch no hay hn l cch... chi. Ti bn a tay ln gi u, gi b ng nghŒch:
- Lm g c chuyŒn ! Hi no ‰n gi ti u c thng ai!
- Nhng ring ti th ng thng! - Nh Hng "Ƕp" li ngay.
Ci gi†ng chc nch ca n khi‰n ti xanh mt. Ti liŠn lc u quy quy:
- Khng c u! Chc a no n phao tin by b, ch ti lm sao dm thng Hng...
Ti cha ni dt cu, nh Hng cܩi khy:
- Ti v nܧc da ti en thui nh giy cc-bon ch g?
Nh Hng lm ti ch‰t i‰ng. Ha ra n bi‰t tng h‰t m†i chuyŒn. T dng ti m gin ci a lo mp no qu chng. Nhng chi ti‰t tai hi nh th‰ no, n em k‹ vi nh Hng lm g khng bi‰t. Trܧc nh mt soi mi ca nh Hng v nh an Tm, ti ch bi‰t lp bp:
- Khng c u... khng c u...
Ti chi y y. Nhng nh Hng chng thm nghe. N li ni:
- ng cn ku ti l Chung V DiŒm na phi khng?
i mt nh Hng vn nhn ti m m. Tia nhn ca n sc nh†n nh th‹ mi di, i lc ti tܪng nh n sp sa xuyn thng ngc ti. Nhng ti no c v nh Hng vi Chung V DiŒm. Ti u c bi‰t Chung V DiŒm l ai. Trong b†n ch c Ha l bi‰t Chung V DiŒm. V chnh n nu ln nhn xt "i h†a" . Chng hi‹u nh Hng nghe ngng lm sao m by gi li k‰t ti ti.
- Hng nghe nhm ri! Ti u c ni nh vy! - Ti th th p.
- ng ng hng chi! Chnh ng ni r rng! - Nh Hng quc mt.
- Ti khng ni thiŒt m! - Ti chp miŒng, gi†ng kh s.
- Vy ch ai ni?
Nh Hng ti‰p tc honh h†e bng ci gi†ng bc la. Trܧc tnh cnh thp t nht sinh , ti bi‰t mnh khng th‹ nh bi l. Ti m lm thinh, lp tc trm du s ǰ xung u tm. Ti khng mun lm con tm ti nghiŒp. Ti m lm con tm, nh Hng s "chn" ti ngay ti ch‡ liŠn. Sau mt thong phn vn, ti nh phi bm bng t co:
- Thng Ha ni.
- €, t ra l tn Ha! - Nh Hng bt ku ln kinh ngc, ri n gt g hm d†a - ܮc ri, s c ngy tn nhiŠu chuyŒn ny bi‰t tay ti!
Nh Hng hm thng Ha m tc gy ti c dng ng c ln. Khng bi‰t n nh lm g m n e "bi‰t tay ti" nghe pht n! Cng may ti kp a thng Ha ra lm bia ǫ n, ch n‰u khng ba nay ti h‰t mong tm thy ܩng vŠ.
Ti th pho, chc mm tai qua nn khi. Nhng ti cha kp th dt hi, nh Hng hi lm ti nn lun:
- Nhng chuyŒn ng "thng" ti l c tht y ch?
N thnh lnh nhc li chuyŒn khi‰n ti git tht. Ny gi ni chuyŒn lng vng, ti inh ninh rng n qun bng ci ti "yu" ca ti ri, no ng n nh dai nh a. Khi ny n hi, ti cn chi ti chi lui, by gi ti bi‰t n nm y "ti liŒu" trong tay, c chi cng v ch. Ti ch cn cch mt, ng im thin tht.
Nh an Tm t u ‰n gi ng lng l bn cnh, thch th theo di cnh mo vn chut. By gi thy chut nht khu, ng run nh cy sy, n bn ln ti‰ng Ƕng vin:
- Khoa c thng Hng th Khoa th tht i, ng s! C g, an Tm ni gip cho mt ti‰ng!
Ti tܪng an Tm t t‰, no ng n lm ti kt cng. N Ƕng vin ki‹u khc no n chi cha ti. Ti ni v nghe c h†ng mnh kh ǡng:
- u c...
Ti mi ni ܮc hai ti‰ng, nh Hng th bo ct ngang:
- C! Ngy no ng cng ra ngoi b ao ngi Ǯi chiŠu xung ‹ "ngh vŠ" ti m by gi li chi l khng thng ti h?
Tri i, ci chuyŒn ring t v thm kn nh vy m nh Hng n n em i ni oang oang gia ܩng gia s. N lm ti sܮng chn ngܩi. Ti len ln nhn an Tm, thy n ang che miŒng cܩi khc khch. Ti cng ch‰t cng. Qu› tha ma bt ci thng "gin iŒp" no tr trn trong b†n ti i! Hnh nh tt c m†i tr kŒch cm ca ti n Šu i "bo co" h‰t vi nh Hng. ‹ by gi nh Hng em ra vn vo ch†c qu ti.
Trܧc s hch hi chi ti‰t ‰n tn chn t k tc ca i phng, ti nh ngܮng nghu "nhn ti":
- , th ti c "thng"... nhng m ti ch "thng chi" thi...
C l thi Ƕ thnh khn ca ti khi‰n nh Hng Ƕng lng t bi. N gt g, v hi‹u bi‰t:
- €, ha ra l ng thng chi! - Ri n nhn ti, du gi†ng hi - Tc l ng gi b thng ti ‹ ng lm th ch g?
Ti gt u, mau mn:
- ng ri! Ti ch thng ‹ lm th thi!
Ti p m mt my h ha h hng. Nh vy l nh Hng hi‹u lm ti. Lc u, chc n tܪng ti thng thiŒt nn nh chn ܩng ti ‹ "xin t huy‰t". By gi pht hiŒn ra ti ch dm thng chi, hn n s tha ti.
Torng khi ti inh ninh mnh ܮc "phng thch" ‰n ni, nh Hng li chng t v g mun m ܩng cho ti i. N nhn ti, ci gi†ng du dng va ri bi‰n mt v thay vo l mt gi†ng ni chua nh dm:
- Ti ca ng nng lm. Ti l ra phi pht... t hnh.
Con nh ny n n ni sao nghe rng rn qu chng! Ti bng hong nh bng v bt gic s tay ln c. Khng bun ‹ š ‰n v ch‰t nht ca ti, nh Hng thong dong "lun ti" ti‰p: - Chng th ng "thng thiŒt", ti chng ni g, c khi ti cn... thng li ng khng chng. t ra cng l tnh cm chn thnh. ng ny ng li "thng chi". Ngha l ng coi ph n ti ti nh mt th chi, nh mt l bp b hoc tŒ hn, nh mt ng... t st...
Nh Hng ni ti u, m hi ti v ra ‰n . Tri i, c cho vng ti cng chng dm coi ti n l t st, sao con nh c n ny n k‰t n ti nng qu chng! C theo nh li n gn ghp th ti ca ti phi em ra bn b mi xng!
Gi†ng nh Hng cng lc cng gay gt:
- ng xem ph n nh mt th "phng tiŒn" gip ng t "mc ch" sng tc. ng coi r ph n. ng "s dng" ti ti nh s dng ci kŠm, ci ba. ng bܧc qua... xc ti ti...
Nh Hng ni m‡i lc mt hng. V n cng phn tch th ti ti cng ln. Tnh ti nht gan t b, gim mt con gin cng khng dm gim, t hi cp sch i h†c ‰n gi ti cng cha p phi mt ngn chn ca bt c a con gi no, vy m by gi n bo ti p qua xc ti n, tht l oan cn hn oan Th Knh! Nhng ti khng dm h h, ch bi‰t ǿc mt dng tai nghe.
Hch ti ti ǩi, nh Hng nghi‰n rng k‰t lun:
- Tm li, ng l s khanh! Ln sau ti cn nghe ng i thng ti na, ti s cho ng bi‰t tay!
Khi ny nh Hng d†a thng Ha, by gi n li e ti. Nhng ti khng s. N e mt mnh ti, ti mi ngn. N e mt lc hai a, c g thng Ha s "chia la" gim ti. Ti ch tc ci chuyŒn n chi ti. N ku ti l s khanh c khc no n bi tro trt tru vo mt ti. Ti h†c truyŒn KiŠu, thy Nguyn Du t S Khanh pht n: "em ngܩi y xung gi‰ng khi. Ni ri, ri li n li ܮc ngay". Ti u phi hng ngܩi v lng bt ngha nh vy m n n v ti vi thng cha .
Lng ti hoang mang v ru r ‰n mc nh Hng v nh an Tm b i lc no ti chng hay. ‰n khi tnh tr, nh thn nhn li, ti thy ti ng b v mt mnh gia ph. Bng i meo, ti tht th‹u l bܧc vŠ nh.
Ba , trܧc khi vŠ ‰n cng, ti kp chi thm thng Ng mt trm l tm ln thm tŒ. u ui m†i s cng ti n. Ngay t u, ti khng khng khng chu dnh dp g ‰n b†n con gi. N c nng nc bt ti thng. Ti ngu nh b, nghe "thng chi" tܪng b, liŠn "ph gii" nho v ‹ by gi ng khp np trܧc mt nh Hng nghe n chi ti my ti mt.
Trch thng Ng ǩi, ti quay sang trch mnh. Tht cha c ai di dt nh ti. Hi nh b con qu› M Hnh gt ti gt lui n n qun t, ti thŠ khng thm chi vi b†n con gi, h thy ti n, ch ng nhn xa xa, nht nh khng chu mon men li gn.
Trܧc nay, ti thc hiŒn ci phng chm "lnh lng" mt cch triŒt ‹, ‰n n‡i thng Ha ku ti l Tam Tng, cn thng Ngh th phong ti l "thnh sng". Vy m ch mt pht y‰u lng, nghe li qu› d, ti i thng con Hng "ch-v", rt cuc chng ܮc g ngoi m‡i ci biŒt hiŒu... S Khanh. Cng may l ti ch "thng chi", ti "thng thiŒt" chc ǩi trai tan nt. Ngh ‰n , ti va lo va mng, mt my ti tnh ܮc cht cht.
Nhng t ry vŠ sau, ti t dn lng nht quy‰t s khng thm thng mt a con gi no na, d l thng... chi, thng ‹ lm th hay thng ‹ lm... vua cng vy. Ti chp dy ǥc trong s tay nhng li nhn xt khng khi‰p vŠ ph n, vy m by lu nay ti th khng chu ly ra xem ‹ "tu tm luyŒn tnh", ngu i l ngu! Hn g do ny ti hay l l, khng cn cnh gic cao Ƕ vi ti con gi nh xa!
Ti , ti len ln chui vo x nh, ngi mt mnh lt "cm nang" xem ti xem lui. Cng xem, ti cng ti‰c hi hi. Nhng bc thng thi xm vo rn e ti m ti ‹nh ong qun mt. H† ni bao nhiu l li hay l phi. Samuel Butler ai on pht bi‹u: "K cܧp i tiŠn hoc i mng ta. Ph n i c hai". Cyril Tourner than th ‰n ti: "N‰u khng c tiŠn bc v n b, t l chng c ai b y xung m ph". i, nhng li rŠn r ca h† nghe mi thm lm sao! Nh Hng i cho ti "bi‰t tay" c khc no n "i mng sng" ti. R rng n lm le a ti xung... m ph. Lin hŒ ‰n tnh cnh ng thng ca mnh, bt gic ti nghe cay cay ni mt v mi bt u kht kht. Nhng ti c nn. Ti s ti thng B nghe ܮc, chng s tc tc chy vo. Thy ti khc, hn chng s tܪng ti chng can gin khng cho ti thng nh Hng nn by gi ti phi chui vo x nh st si nh ngܩi tnh c. Ti n u c bi‰t "ngܩi tnh c" va mng ti nh th‹ mng... con.
Ti li li‰c vo cun s. Li tuyn b ca Sophocles khi‰n ti bng mt: "N‰u phi gc ng, th gc ng v n ca n ng cn hn l mang ti‰ng thua ph n". Cu ni ny ܮc ni my ngn nm ri v ng Sophocles ch‰t ngoo t ǩi ki‰p no nhng ti c tܪng nh ng ang ngi trܧc mt ti v chnh ng va tht ra li bnh lun thm tha kia, va ni ng va nheo nheo mt nhn ti na nh ch‰ giu na nh thng hi.
Ti lc mnh u ‹ xua ui š ngh k qui v li‰c sang dng khc. Ti bt gp li ca kinh Talmud nh bt ܮc vng. Kinh dy: "Ci lܫi trong miŒng n b l mt trong nhng sai lm kh chu nht ca to ha". i, li nhn xt mi vng ng†c lm sao! Hn g ngܩi ta g†i l kinh. Kinh ni th c sai. C xem ci lܫi ca nh Hng sng nay th bi‰t. N chua ngoa, anh pht khi‰p! Phi ch thܮng ‰ sinh ra n b m ng sinh thm ci lܫi - ti thm ao ܧc - hn t gi cho ‰n cui ǩi, t ra ti cng thng ܮc mt ngܩi.
C th‰, sut bui ti, ti ǡm mnh trong nhng li rn kh knh. Bnh thܩng, nhng li chu ng†c ch lܧt qua u ti nhng hm nay, do ti va mi "thot ch‰t" dܧi tay nh Hng, chng ngm su vo ngܩi ti ‰n tn... lc ph ng tng. Ti b m nh ‰n mc ti nm ng, ti m thy ti ang b nh Hng rܮt chy te khi. u tc xon tt ca nh Hng b‡ng bi‰n thnh bm... s t v miŒng n th m†c nanh tua ta. B tch ca n trng d tn qu chng. N m tm ܮc ti, hn n s nhai xng ti ro ro. Lng y hi hng, ti nhm mt nhm mi, co gi chy. Chy mt lt, nghe ti‰ng thnh thch sau lng ti ngonh u li, thy nh Hng rܮt gn bn gt, miŒng n h to bng ci chu v sa son ngom t u ti. Ti i‰ng ngܩi, ht ln tht thanh.
Thng B nm k‰ bn, na m nghe ti la lng, n ht hong chm dy m ly vai ti lay ly lay ‹. Ng, Ngh v Ha l cng chong dy, m b li ch‡ ti nm. C nh no lon nh c gic.
Thng B lc ti nh lc chai rܮu. Ti mt hi ri t t m mt, m hi ܧi m sng lng.
- C chuyŒn g vy? - C bn ci miŒng cng cha vo ti, hi mt lc.
Ti vn cha tnh hn, hnh nh gh rn va ri ang cn phng pht trong u ti. Nghe c ti‰ng ngܩi hi, ti p ng thŠu tho:
- Nh... Hng...
C b†n tr mt:
- Nh Hng sao?
Ti vn th dc:
- N rܮt tao... n i n tht...
Bi‰t ti nm m thy "ngܩi yu" i mng, c b†n m bng cܩi ngt ngho.
Cn ti, sau khi tnh hn, pht hiŒn ra mnh va ni h, ti liŠn vi vng nhm tt mt, gi v ng ti‰p. Nhng ti ch c th‹ nhm mt. Tai u c... nhm ܮc. Th‰ l ti nh phi nm trn mnh nghe nhng li ch†c gho nhc xng ca ti bn. Nghe sut m. Nghe c tun l sau . May m ti khng h rng na li vŠ cuc ng Ƕ gia ti v nh Hng. Cn nh Hng sau khi chi ti ǩi trܧc s chng ki‰n ca an Tm, chc n tha mn, phn khc chc thng ti n Ƕn, nn n cng m lun, khng "x" ra. Nh vy, chng a no bi‰t ܮc "n‡i nhc" ca ti. N‰u bi‰t, hn ti n chng tha ti. Khi , chc chn ti s b h†c, vŠ qu chn tru, cy rung. Ti s khng mng tr thnh Nguyn Tun hay Nguyn Bnh, tri‰t gia hay h†a s bo tܩng na. Ti s lm inh B Lnh, sut ngy ci tru v nghu ngao ht "Ai bo chn tru l kh, chn tru sܧng lm ch...". Da ti lc y s en nhm nh da nh Hng. Ti dang nng quanh nm ngoi ng, tc ti cng s qun tt nh n.
i, c ngh ‰n hnh nh khng khi‰p , ti thy rn da g!
Nhng tht may, chng ai bi‰t g. Ti khi phi vŠ qu chn tru. Ngy ngy ti vn m cp ‰n lp. M‡i ln gip mt nh Hng hoc nh an Tm l ti hp tp ng l ch‡ khc, mt c nh tm luc.
mt ci l ti n chng m miŒng tru ti. Thy ti, ti n ch cܩi chm chm. Ti n ch cܩi sung, ti mun chui xung t ri. N‰u ti n chi c nhc chuyŒn c, ti chng bi‰t chui i u. N‰u ti ang tui chn mi, ti sn sng chui vo... quan ti lnh nn. Nhng ti mi mܩi su tui, c chui vo , Dim vng cng s ui ti vŠ dng gian ‹ cho b†n con gi "th thch" ti‰p. NhiŠu lc ngi mt mnh, t nhin ti thy ti nghiŒp ti gh!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 6