Chu+o+ng 6: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Hoa Hng X Khc

Mi tnh khng cn sc gia ti vi nh Hng c l l sai lm duy nht ca ti nm lp mܩi. Sau v , ti thŠ khng thm nhn mt bt c a con gi no trong lp. Ti vn khng a ti con gi, nh Hng cng khi‰n ti th ti n tn xng ty.
Do trܧc, hi ti cn tp tnh lm th, Ng c †c cho ti nghe cu ca dao "Cha chng i d†c i ngang. C chng c thng mt ng m i". l li ngܩi m dy con gi. Ti l con trai, ti cng... cha c chng, nhng ti tun th li dy rm rp. M‡i ngy, t nh ‰n trܩng v t trܩng vŠ nh, ti c "thng mt ng m i", khng thm trng ngang li‰c d†c. Thy con gi, mt ti tr ra, ch thi‰u m‡i chuyŒn ln trng ht v niŒm "Nam m, bn tng l k tu hnh" na thi.
Nh sng kh hnh nh vy, ti dn dn qun i mi hn tnh nm no. Nm lp mܩi tri qua m , thi bnh. Ti lm ng li dn d ca ba ti "ng yu ng nhng cui". ChuyŒn nh Hng l chuyŒn "thng chi" chng ng k‹ lm g. Ti coi n nh l... t st!
Nm lp mܩi mt bt u bng mt s gia tng s s. Nh Gia Khanh u ngoi Hi An chy v, nhp vo lp ti. m con gi tng ln mܩi ba mng. Nhng mܩi ba hay mt t ba trong trܩng hp ny i vi ti chng c š ngha g. Tt c ch l con s khng to tܧng.
Ch c ti thng Ng l xn xao. Ngay hm u tin Gia Khanh xut hiŒn, Ng trm tr:
- Tri, con b d thng c!
Ha l bung thng mt cu:
- Tin ging trn!
Ngh iŠm m hn. Sau mt hi trm t, n pht bi‹u vi v lo u:
- Nguy ri! Sao chi Halley xut hiŒn! Nm hn ti! Huynh Œ tng tn! Trnh sao khi cnh ni da xo tht!
Ha li‰c Ngh:
- †c thn ch g my?
Cn Ng th nhn mt:
- Ni g th ni i ra cho ri, c by tr mt m hoi!
B t u ‰n gi ngi im khng tham gia vo cu chuyŒn, b‡ng bt cܩi ha h:
- Thng Ngh n ni vy m ti my khng hi‹u, chng t ti my b em Gia Khanh "hp hn" nn u c m mm h‰t ri!
B x xin, Ng ni cu vc li:
- Ch my th sao? My c hi‹u g khng?
B thn nhin:
- Sao li khng hi‹u! Thng Ngh n v em Gia Khanh nh sao chi Halley, m‡i ln xut hiŒn l em li tai h†a...
Ha l v†t miŒng:
- Tai h†a g?
B cܩi h h:
- Th tai h†a thng Ngh ni ! Huynh Œ tng tn! Ngha l v ginh nhau ngܩi p, my v thng Ng s nh nhau u u st trn, a vo nh thng, a vo nh... xc!
Ha bu mi:
- X! Lm g c chuyŒn !
B gc gc u:
- , ‹ ri coi!
Ri B quay sang ti, xušt xoa:
- Nh thng Khoa vy m khe. Sut ǩi gi lng thanh tnh, khng ‹ n sc quy ry, n ng iŠu Ƕ, h†c hnh ti‰n b, cha m vui mng, bn b m‰n m...
- Thi, thi, ri my! - Ti vi v ct ngang - Tao khi cn my lm th tn dng "cng c" tao na!
B trn mt:
- €, tao khen my m my khng cho hn! ܮc ri, ‹ hm no tao xi em Gia Khanh quy‰n r my, xem my c tu thnh chnh qu ܮc khng!
Nghe vy, Ha nhy dng ln:
- ng! My ng c chi c nh vy! Thng Khoa tu luyŒn my nghn nm nay ri, n sp thnh Pht, my ng c "hi" n! C mun "hi" th my "hi" tao y n! My c xi em Gia Khanh quy‰n r tao i, tao chu tt!
B nhn Ha, lc u hng gi†ng:
- C nh my, c mun "hi" cng khng ai thm "hi"! Mt my so le, nhn u trt , i vŠ nh cn sai a ch, ai m dm trao thn gi phn cho my! My c nhn ǡm ui em Gia Khanh sut bui, em cng s tܪng my ang "thi min" con Hng "ch-v" ngi cnh, lm sao em bt ܮc "tn hiŒu" ca my!
Ha tc mun n om m mt. N nghi‰n rng ken kt v thu nm tay li d d trܧc mt:
- N, n, my ng c bi bc thng bn quš ca my nghe cha! Mt tao l mt l, nhng thuc diŒn... l kim, d thng h‰t bi‰t! Ti con gi thܩng kho nhau "nht mt l kim, nh m ng tiŠn". My l "gio s" m my cc bi‰t g h‰t!
Nghe Ha ca tng nhan sc mnh, Ng hng hng ho:
- Thng Ha ni ng! Thng B l thng c i mt bnh thܩng, ging nh thin h, chng c g ǥc biŒt nn n tc n ghen t vi thng mt l.
Bi‰t Ng chi x mnh nhng Ha pht l. N tnh b tri‰t lš:
- i l vy! Tao cng chng thm chp lm g!
Mc d Ha ni chng thm chp nhng ti bi‰t n tc B lm. Nhng trong chuyŒn tnh tp th‹ ny, B c v nh mun ng ngoi nn Ha chng tm ra c ‹ c kha i th. N nh phi dn mt B bng cch ra sc chng minh s duyn dng v tnh hiŒu qu ca i mt l kim ܮc thng ‰ u i ban cho kia.
Th‰ l k‹ t hm , gp Gia Khanh u l Ha lp tc a mt tng tnh. Trn ܩng i, trܧc cng trܩng v trong lp h†c, h c dp l Ha pht tn hiŒu vŠ pha i phng. i mt n hot Ƕng khng mŒt mi, hŒt nh i truyŠn hnh pht sng.
B cܩi thm vo tai ti:
- Tao ni ri m n khng chu nghe. B phn thng tin lin lc ca n b hng, khng xi ܮc. ‹ my coi, n c pht sng c ǩi cng cc c ng-ten no bt ܮc.
Qu nh li B ni, ti thy thng Ha "pha" sut mt tun nhng nh Gia Khanh lm nh chng "n n". N c tnh kh. Thm ch n cn khng bi‰t c ngܩi ang ‹ š n.
Ti ti ‹ yn cho thng Ha hot Ƕng ng by ngy. Qua ngy th tm, B bt u tru:
- Sao my? My ba nay tao thy my bn tia la-de veo vo, tri tim em m mi‰ng no cha?
Ha cha kp p, Ng kht mi:
- Thng B ny hi l! Bnh t c i th bnh qui c li ch! N nhn em mun rch vng mc, l no em chng Ƕng lng!
Thot u, Ha tm mt nh phn n, nhng sau thy mnh b kt gia hai g†ng kŠm, n bi‰t h nhc nhch l b p ph u ngay. N nh nut gin, chng ch‰:
- Mun "nh ǰ" mt em nh em Gia Khanh phi... trܩng k khng chi‰n. Tao mi ra tay c mt tun, cha h‰t thi k chy r-a, bo em u hng liŠn sao ܮc!
Ngh ngi cܩi mm chi:
- Th‰ my nh "trܩng k" ‰n bao gi?
Ha ngn ng:
- t ra cng phi ‰n... cui nm h†c.
B nheo mt:
- Lm g lu d vy?
- Th bo "trܩng k" m li!
Ha va p va cܩi hŠ hŠ.
Ti khng bi‰t t nay cho ‰n cui nm, thng Ha s i theo con ܩng ǥc biŒt no ‹ len li vo tri tim ca Gia Khanh. Ch hot Ƕng "pht sng" th k‹ t hm b bn b tru ch†c, n tm ngng... v thi hn. Cng c th‹ nhn lu mi mt, m chng ܮc tch s g, n khng bun khai thc u th‰ "l kim" ca n na.
Trong khi Ha lui vŠ th‰ th, tm thi n binh bt Ƕng ‹ ngh k‰, th nh th Nguyn Vn Ng bt u m chi‰n dch.
Trܧc nay, lp ti c bao nhiu con gi th Ng thng h‰t by nhiu. By gi thm a th mܩi ba, Ng i thng lun cho b, cng chng c g l l. Ti ch ngc nhin ch‡ t trܧc ‰n gi Ng thܩng ru rao i vi ti con gi trong lp n ch thng chi nhng ln ny th ti e rng n... thng tht.
Xa nay, dܧi cc bi th, bao gi Ng cng Š tn tht. Nhng ln ny, Ng ph lŒ. N ch†n mt bt hiŒu mi: Thanh Khng. Khi bi th "T Ƕ em vŠ" ca Thanh Khng xut hiŒn trn mt bo, c lp lp tc xn xao. †c bi th t tnh trng trn , a no cng bi‰t tc gi ca n mun rao bn tri tim ca mnh cho Gia Khanh. Ng vi‰t:
T Ƕ em vŠ, su li
Lng ti m mi bng hnh em
Tnh ti nm trܧc cn hoang vng
Em ‰n, ma xun u xung thŠm...
Bi th ni bng gi, nhng š ngha li qu l liu, kh kho nh ti †c thong qua bi‰t, hung g nhng b c v i nh Ngh hoc "gio s" B. vy, thng Ng cn s Gia Khanh khng hi‹u "thng iŒp" ca n, n "ng du" thm ci bt hiŒu Thanh Khng ln bi th mt cch s‡ sng.
D nhin m†i ngܩi Šu bi‰t nh th Thanh Khng ang "thng Khanh" nhng khng ai on ra Thanh Khng l a liŠu mng no. Ng chi k‰ "kim thiŠn thot xc", bn cnh bi th bc la ca Thanh Khng, n ng mt bi khc ca nh th Nguyn Vn Ng t cnh ma xun chim chc.
C khi a b la. Gi ra chi, ti n c tm tm li vi nhau truy tm lš lch ca tn bm Thanh Khng. m con gi th xm xt ch‡ hai dy bn u, th thm to nh v chc chc li cܩi rc rch. Ti li‰c Gia Khanh, thy n ngi gc u trn bn. Chc ti con gi tru n d lm! Ti y ny nh thm v ln u tin trong ǩi ti cm thy lng mnh nao nao.
Ngy hm sau, va vo lp, ti †c thy trn bng li rao "tm tr lc" khng bi‰t a no nghch ngm "tng" ln. C lp ang xm en xm trܧc tm bng, cܩi ni m .
Ti bܧc li gn, t m †c: "B trai Thanh Khng, mܩi by tui, b bŒnh si tnh, nht gan, hnh Ƕng ln lt, a s dng tn gi, i lc sng th by tun ri. Khi ra i, trn mc qun... x ln, ǥc i‹m nhn dng: m o, gy mn, ngܩi y gh, ai thy u, xin dn vŠ a ch sau y: nhm n sinh 11C trܩng trung h†c Sao Chi, s c hu t".
Ti va †c va cܩi b. Ti nghi thng B l tc gi ca li rao tinh qui trn. Gi†ng iŒu khi hi Ƕc a ny ch th l gi†ng ca n. Ci thng, n vi‰t chuyŒn vui cܩi th d m vi‰t nhng iŠu nhm nh ch†c ph thin h, n li vi‰t trn tru qu x!
Ti hi B, B nhn ngay:
- , tao vi‰t. Tao ch†c cho n ra mt.
Ti cܩi:
- My ch†c ki‹u , n trn lun ch sc my n dm ra mt.
B ngn ngܩi ra:
- hn, tao qun khuy iŠu !
Ri n tc lܫi hi ti:
- Thanh Khng l a no my bi‰t khng?
Ti lc u:
- Khng.
B nhn ti v nghi ng:
- Xo i my! My l h†a s trnh by, sao my khng bi‰t?
Ti gi u:
- Th tao ch trnh by thi! Lm sao tao bi‰t n l a no!
B h mi:
- †c bn tho, my phi nhn ra nt ch ca ai ch! - Ri n thnh lnh hi - Thng Ng phi khng?
B chi n trn p tinh thn. N Ƕt ngt "Ƕp" mt pht khi‰n ti sng s mt my giy. Nhng ti kp trn tnh. Khi a bi th "T Ƕ em vŠ" cho ti nn nt chp ln bo, Ng dn d cn thn. N cn bt ti thŠ s khng h mi vi bt c ai vŠ thn th‰ v ti‹u s tc gi. V vy, d B on ngay chc, ti vn phi gi b n Ƕn:
- Tao ni tao khng bi‰t m! Bn tho nh my ch u phi chp tay m tao nhn ra nt ch!
B tܪng ti n Ƕn tht. N gt g:
- ܮc ri! Tao s hi thng Ng!
Nhng Ng cng chi bi‰n. Trܧc s d hi ca B, Ng ng ngc:
- Tao u c bi‰t. Ti n gi bi c xp, lm sao tao bi‰t a no v a no!
Ri Ng nhn vai, ni thm:
- Nhng d c bi‰t Thanh Khng l ai, tao cng khng th‹ ti‰t l vi my ܮc. l nguyn tc nghŠ nghiŒp.
Thy Ng ra v trnh tr†ng, li em "nguyn tc" ra h mnh, B tc lm. N bu mi:
- Thi i my i! My ng c lm b b mt! Ti tao bi‰t tng Thanh Khng l a no ri!
Ng git ny ngܩi. Nhng n c gi v thn nhin:
- a no?
- My ch ai?
Va ni, B nhn i th lom lom. Nhng Ng ng kch tht ti. N khinh khnh:
- Tao m thm lm th cho nh Gia Khanh!
- My ng c lm b! - B cܩi khy - Ai m chng bi‰t my chuyn mn lm th cho ti con gi!
Ng hng gi†ng:
- Tao lm th cho tt c m†i a, nhng vi nh Gia Khanh th khng!
B hi, gi†ng nghi hoc:
- Sao vy? My lc no cng khen em ri rt kia m!
Ng gt g:
- Khen l mt chuyŒn, cn lm th l mt chuyŒn khc!
- Tao khng tin! - Gi†ng B khng khng.
Ng lnh lng:
- Tin hay khng, ty my! Tnh tao khng thch ginh git. Thng Ha nhy v, tao khng mun ng Ƕ vi n.
- , ha ra vy! - B gc gc u - Th ra my s li tin tri ca thng Ngh s ng nghiŒm!
Ng qun bng cu chuyŒn ba trܧc. N nhn B, ngc nhin:
- Li tin tri no?
B cܩi hŠ hŠ:
- My mau qun qu! Hm trܧc thng Ngh chng ni n‰u cuc "chi‰n tranh tnh cm" xy ra gia hai a my th thng Ha s i nh thng, cn my s i nh xc l g!
B B honh h†e mt hi, Ng bc mnh. By gi li b "x" thm mt cu, Ng sm mt "h" mt ti‰ng v quay lng b i thng.
B ni vi ti:
- Thng Ng ni mܩi tao khng tin ܮc mt. Ci gi†ng ng o trong bi "T Ƕ em vŠ" r rng l ci gi†ng ca n, tao cn l g, vy m n c chi leo lo!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 7