Chu+o+ng 7: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Hoa Hng X Khc

S d hi ca B khi‰n Ng cht d. N khng dm kš bt hiŒu Thanh Khng na.
Trn t bo tng thng k‰ ti‰p, ci tn Thanh Khng bi‰n mt, khng kn khng trng. Nhng ngy t bo sp ra, c lp nn nao ch xem ln ny tn Thanh Khng l lm kia s gi nhng tr lng nhng g na. Nhng khi t bo ܮc treo ln, d tm mi mt khng thy nh th Thanh Khng ti xut giang h, a no a ny tht v†ng ra mt.
Ng gi v xušt xoa:
- Em Thanh Khng teo ri!
Lp tc, mt a khc ph h†a:
- Sau khi †c li thng bo "tm tr lc" trn bng, hn trn lun ri! Chc hn s b bt "gii giao" vŠ cho em Hng "ch-v" tr ti!
a va tht ln li "phm thܮng" kia l thng Chu. Chu l tay trng ca lp, cng ban vn nghŒ vi Ha l. N ngܩi m nhom m nhch m ci miŒng th rng qu mang tai, lc no cng b l ba la khng thua g thng B. May m hm t bo "pht hnh", nh Hng ngh h†c, ch n‰u khng n x xc thng Chu ri.
Hm , mc cho ti bn nhao nhao bn tn, ti ch ngi cܩi rui. C l ngoi Ng ra, ti l ngܩi duy nht bi‰t ܮc tng tch ca nh th Thanh Khng qui qu kia. Hn chng trn i u st. Hn vn xut hiŒn s s trn mt bo, trܧc mt m†i ngܩi. C iŠu, hn Ƕi mt ci tn khc.
Ln ny, Ng kš bt hiŒu mi: Ngu Kha. Khi Ng a bi th ca Ngu Kha cho ti minh h†a, ti nhn ra ngay tung ch ca n. Lc , khng hi‹u sao ti li di dt but miŒng:
- Tao thy ci tn ny n n n lm sao!
Ng "Ƕp" ti liŠn:
- C my n th c! Ci bt hiŒu thm thy nh vy m my dm ch!
Ti ging mt ‰ch:
- Thm thy ch‡ no u?
Ng hi li, gi†ng ranh mnh:
- My c bi‰t ch Ngu Kha mang š ngha g khng?
Ti nhu my ngh ngi mt hi vn chng ln ra ci š ngha thm thy Ng giu trong . Ti ch thy n c v... ngu ngu. Nhng ti khng dm ni.
- Tao chu! - Cui cng, ti lc u.
Ng xch st li bn ti v n k miŒng n vo tai ti, th thm ni:
- Ngu Kha tc l Ng Khanh, hi‹u cha thng ngc!
Hi th ca Ng ph vo tai ti nht qu chng. Nhng li gii thch ca n cn khi‰n ti "nht" hn. Ti tr mt, bng hong hi:
- My dm ghp tn nh Khanh vo tn my?
Ng cܩi h h:
- S g m khng dm?
ChuyŒn ty tri vy m n bo khng s. T dng ti thy lo gim cho Ng.
- Ti n bi‰t sao?
Ng nheo mt, gi†ng tinh qui:
- Lm sao ti n bi‰t ܮc! Tao ct ui, b du cn thn ch c ‹ tn tht u m s! V li, k ny tao u c gi gi†ng "anh anh em em". Tao lm th vŠ tnh thy tr, c ti thnh mi hng on ra!
Dm v mt dng dng t ǡc ca Ng, ti m n‹ n qu x. Ha ra n tnh trܧc c chc nܧc i, hŒt nh cc cao th c tܧng. N "bt u mi" ki‹u , a no ln ra ni.
Nhng khi s khm phc lng xung, lng ti li dy ln n‡i bn khon. Ti nhn Ng, phn vn hi:
- Nhng nh vy l my thng tht ch u phi thng chi! Thng chi, ai ghp tn lm chi?
Ln u tin ti thy Ng lng tng trܧc mt ti. C l n khng ng mt a kh kho nh ti cng c khi hi ܮc mt cu cc c nh vy. Ng p ng mt hi ri gܮng go p:
- Chi hay tht g... cng vy thi! Min l tao c cm hng ‹ lm th.
Ci thng, mi hm no y, khi "tp hun" cho ti vŠ phng php sng tc, n ca tng ci m hnh "thng chi" h‰t li, vy m by gi, bt u in o v nh Gia Khanh, n li ni khc!
Nghe ci gi†ng tiŠn hu bt nht ca Ng, ti m ra ng ng n khng phi l ci thng Ng trܧc y. N thay ǰi lm ri. N khng cn l Ng. By gi n l nh th Ngu Kha.
Qu nh Ng d ki‰n, ci tn Ngu Kha khng to nn mt n tܮng no. Chng ai mng ‹ š ‰n tn ti‹u tt v danh . Trܧc y, ti trong lp lm m vŠ "hiŒn tܮng" Thanh Khng bao nhiu th ln ny chng t ra th vi tc gi Ngu Kha by nhiu. Ngay c thng B qu qui cng khng hŠ my may ng vc.
Ti v‡ vai Ng, nnh n†t:
- Chc mng my!
- Chc mng g? - Ng ngc nhin hi li.
Ti cܩi cܩi:
- Th chuyŒn bi th ca Ngu Kha . ng nh my phn on, chng a no bi‰t Ngu Kha l my.
Ti tܪng ti khen n, n s khoi phng mi. No ng Ng ni da:
- Chc mng ci con kh! Tao ang ru thi rut vŠ chuyŒn y n!
Ti chng hng:
- Sao k vy? Ti n c nghi my u!
Mt Ng vn quu qu†:
- Th khng nghi. C lp khng a no nghi. Em Gia Khanh cng khng nghi nt.
Ti cng ng ngc:
- Vy l tt ch sao! My chng mun vy l g!
- Ch c thng ngc th mi mun vy! - Ng sng gi†ng - Cn tao, tao mun khc!
Ti li‰m mi:
- My mun sao?
Ng nut nܧc b†t:
- Tao mun c lp khng bi‰t nhng ring Gia Khanh th... bi‰t.
‰n y th ti sc hi‹u. Thng Ng ang ng nhn nh trܧc mt ti l thng Ng "thng thiŒt", i lc ti qun khuy i mt, ti c tܪng n l thng Ng "thng chi" ngy xa.
- €, , th ra vy! - Ti gt u v ni bng gi†ng hi‹u bi‰t - N‰u Gia Khanh khng bi‰t Ngu Kha l my th n u c bi‰t ܮc tnh š ca my.
Thy ti Ƕt nhin sng d, Ng mng lm. N p p tay ln vai ti:
- My hi‹u ra vn Š ri y! Ci bt hiŒu Ngu Kha cng ging nh con tu vn ti, n chuyn ch tnh cm ca tao ‰n vi em Gia Khanh. Nhng n‰u em khng bi‰t ܮc ci š ngha thm trm ca hai ch , coi nh tu tao khng cp b‰n, n c lnh nh sut i ngoi bi‹n. Tnh cm ca tao khng ai ti‰p nhn, khng ai bc d, n s thi ra i. Th‰ l tao s... ln ng ra ch‰t!
Ng h ti ch‰t khi‰p. N lm ti lo u qu chng. Ti hoang mang hi li:
- Trܧc y, trong nhng bi th tht tnh ca my, lc no tao cng thy my tuyn b l my sp ch‰t ‰n ni. Nhng ri my c ch‰t qui g u!
Ng th di:
- Hi khc, by gi khc. Hi tao ch thng chi, nn c ch‰t cng l ch‰t... gin. Cn by gi...
Ng khng ni h‰t cu. Nhng ci gi†ng no nut ca n khi‰n ti xn xang qu th‹. Ti chp mt:
- Vy lm sao by gi?
Thy ti c v Ƕng lng, Ng hn h ra mt. Hnh nh t ny ‰n gi, n ch Ǯi c th‰. V vy, ti hi va dt cu, n p liŠn:
- Ch c mt cch!
Va ni, Ng va nhn ti bng nh mt ma mnh, tht khc xa vi v ai on khi ny. Ti t m hi, khng bi‰t Ng ang ging by:
- Cch g?
Ng hp hy mt:
- My phi gip tao lm cho em Gia Khanh hi‹u ra iŠu .
Li Š ngh ca Ng khi‰n ti ku ln sng st:
- Tao? Tao gip my?
Ng thn nhin:
- Th vy ch sao?
- My gin chi h Ng? - Ti ti‰p tc ku ln, gi†ng vn cha h‰t thng tht - Lm sao tao c th‹ gip my ܮc? My tha bi‰t l tao khng thm nhn mt ti con gi kia m...
Ng nng ny ct ngang li t chi ca ti:
- My ng c gi v! My hm nay tao thy my "nhn mt" em Gia Khanh r rng. Khng nhng "nhn mt" m cn tr chuyŒn na. Tao thy h‰t. My ng c hng ly vi tha che mt thnh!
Ti mt:
- Tao ni chuyŒn vi Gia Khanh hi no?
Ng "x" mt ti‰ng:
- Thi ng lm b my i! My khng ni chuyŒn vi n sao n quay xung ch‡ my hoi?
- €, - Ti nh ra - l n hi mܮn tao cy thܧc k.
Trong lp, nh Gia Khanh ngi ngay trܧc mt ti. N ngi gia nh Hng v nh an Tm. Hi no ‰n gi, i vi ti con gi trong lp, ti "lnh lng" ni ti‰ng. Ngoi biŒt danh "Tam Tng", "thnh sng" ti thng B ǥt cho ti, thnh thong ti vn nghe ti con gi ku ti l... ngܩi mt st. Xa nay, ngܩi mt st cc thm tr chuyŒn vi b†n ti‹u th, ngܮc li ti n cng ty chay ngܩi mt st.
Nh Gia Khanh mi chuy‹n vŠ nn khng bi‰t "thng lŒ" . N bt chuyŒn vi ti tnh b. Tht ra ni dung giao ti‰p chng c g gh gm. Gia Khanh ch "tm s" vi ti ton chuyŒn... mܮn . Thnh thong n quay xung ch‡ ti, hi:
- Khoa cho Gia Khanh mܮn cy thܧc k cht nghen.
- Khoa c cc gm khng?
Ti khng hi‹u sao Gia Khanh khng hi mܮn nhng a ngi k‰ bn ti m n c nh ngay ti m hi. Chc l n thy ti mt my hiŠn lnh, ng nghŒch, khng c v g l... nh th Thanh Khng, mt cng khng chi‰u "yu kh" nh Ha l, nn n "tn nhiŒm" ti chng!
N hi mܮn, chng l ti t chi. Ti nh phi a thܧc, a gm cho n. N hi th g, ti a th , mp khng nhch mt t ti. Gia Khanh khng bun quan tm ‰n thi Ƕ lnh nht ca ti. N c quay xung mܮn ca ti hoi. V m‡i khi a tr, bao gi n cng mm cܩi thn thiŒn:
- Cm n Khoa nghen!
N cܩi, chng l ti khc. Th‰ l ti nh phi nhe rng "h" mt ci cho ng php lch s.
Quan hŒ gia ti v Gia Khanh truc sau ch c th‰, mong manh v hi ht. Vy m thng Ng ngi tt bn cht dy bn kia li bi‰t r mn mt. Chc vo lp n khng lo h†c m sut bui ngi chong mt theo di nht c nht Ƕng ca nh Gia Khanh.
Thy ti xc nhn Gia Khanh c quan hŒ "hi-mܮn" vi ti, mt Ng sng r:
- Vy l my tha nhn ri hn?
- Tha nhn g?
- Tha nhn my c ni chuyŒn vi em Gia Khanh.
Ti nhn vai:
- Ch c n ni thi. Cn tao, tao ch cܩi rui.
Ng ti‰p tc g:
- My cha ni th by gi my ni.
- Ni chuyŒn g? - Ti trn mt.
Ng cܩi tm tm:
- My hi xem n c bi‰t š ngha ca bt danh Ngu Kha khng?
Ti git tht:
- Thi i my! T nhin ai li i hi chuyŒn !
- Sao li t nhin? - Ng nhܧng mt - My phi ngh ra mt ci c g ch!
- C g?
- Th my ngh i!
Ti ngm ngh mt hi ri lc u:
- Tao chu.
- My d qu! - Ng hng gi†ng ph bnh - C ci c cn con m my ngh cng khng ra!
Ri n chm ri hi‰n k‰:
- Trܧc tin my phi hi n †c t bo tܩng ca lp cha. N bo †c ri, my phi hi ti‰p n c †c bi th ca thi s Ngu Kha khng. N bo c. My li hi "Th‰ Gia Khanh c bi‰t Ngu Kha ngha l g khng?"...
Ng mu k‰ nh thn. N ni ti u, ti dng tai ti‰p thu ‰n . Theo nh k‰ hoch n va vch ra th viŒc ti gip n cng khng ‰n n‡i kh lm. Ch kt mt n‡i, trܧc nay ti khng c thi quen tr chuyŒn vi ti con gi, by gi m miŒng hi ny hi n†, ti cm thy lng tng v ngܮng ngp lm sao! Ti ni iŠu vi Ng. N khng bun ‹ š ‰n n‡i kh tm ca ti, m nghim gi†ng hi:
- H†a s chnh ca t bo tng lp mnh l ai hn?
Ti khng hi‹u ti sao Ng li hi mt cu ng ngn nh vy. Nhng ti vn tr li, gi†ng khng giu v hoang mang:
- Tao... ch ai!
Va p, ti va nhn Ng lom lom. Nhng n ng l ch‡ khc, thn nhin hi ti‰p:
- Nh ai m my ܮc ct nhc ln ci chc v quan tr†ng hn?
Ti y th ti bi‰t l Ng mun i "hi l". N mun chi tr "n Šn on tr". N mun "hi" ti.
- Th nh... my. - Ti p v nghe thy tim mnh nh tht li.
Trong khi , mt Ng ti hn hn. N cܩi duyn:
- Vy ‰n lܮt tao nh my, my c gip khng?
Ti b Ng "chi‰u b". Con tܧng b xe pho kp ch‰t ng, dm do dc chung quanh thy h‰t ܩng chy, nh ru r gt u:
- Gip.
MiŒng ti ni "gip" nhng bng ti chi thng Ng ti bi hoa l. Tht ti cha thy ai "nh bn" s‡ sng nh n. M ang dng "thng chi", t nhin n "chuy‹n hŒ" qua "thng thiŒt" lm g cho kh ti khng bi‰t! C Nguyn Vn Ng nh xa nay l ܮc ri, t dng li by ǥt Ngu Kha! Dm i l dm!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 8