Chu+o+ng 8: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Hoa Hng X Khc

S thng Ng l s xui. K‹ t hm ti ha gip n, nh Gia Khanh khng quay xung mܮn ca ti na. Gia Khanh mua mt cy thܧc v mt cc gm. N k rt rt. N gm ro ro. Ton bng ca n.
Ti ngi nhp nhm trn gh‰ sut ba ngy, ch Gia Khanh quay xung ‹ chi tr " vui ‹ h†c" theo kch bn ca Ng. Nhng ti ch hoi cng.
Ng tht v†ng ra mt. St rut theo di my ngy liŠn, thy ti cha "phng vn" Gia Khanh ܮc cu no, n nhn mt trch mc:
- Tht tao cha thy ai v tch s nh my! Chi‰n trܩng g m im ru b r, khng bn no n ܮc mt pht sng!
Ti th di:
- N khng quay xung lm sao tao "n"? Chng l tao bn ln sau lng?
Nghe ti phn trn, Ng tc lܫi, khng ni g. Chc n nhn ra n va trch oan ti.
Hai a lng l nhn nhau, u loay hoay ngh k‰. Mt lt, Ng chp miŒng ni, gi†ng trm ngm:
- Thi, ti mnh rng ch thm vi hm na! NhiŒm v ca my vn nh c. C "canh" em tht st, h em quay u xung l my "n" liŠn!
ChuyŒn tnh cm m thng Ng n ni nghe pht n, nghe c nh mu chy u ri ti ni! Ti bng khung hi li:
- Nh n khng quay xung th sao?
Ng kht mi:
- Em s quay! Nht nh em s quay! Em s hi mܮn my mt ci g !
Ti tr mt:
- Mt ci g l mt ci g? Thܧc, gm by gi n c , n c cn mܮn tao na u!
Ng vn khng khng:
- Nhng em s hi mܮn mt ci khc! Mt ci g !
Ri thy mt my ti vn ng ng ngc ngc, Ng hng hn gii thch:
- My cc hi‹u tm lš con ngܩi ta g h‰t! Ci a n khng thch mܮn th c cho vng n cng khng h mi hi mܮn. Cn ci a c thi quen mܮn ngܩi khc nh em Gia Khanh th trܧc sau g em cng s li hi mܮn. Khng mܮn ci ny th mܮn ci khc. Khng mܮn em chu khng ܮc.
Sau khi ln lp cho ti mt bi vŠ "khoa tm lš... mܮn ", Ng b i mt. Ti khng bi‰t Ng c tin li mnh ni hay khng, nhng nhn theo dng i tht th‹u ca n, ti on rng n chng phn khi bao nhiu.
Ti bun khng thua g Ng. Nhng ngy va qua i vi ti l nhng ngy trng vng. Khi Gia Khanh quay xung hi mܮn ci ny ci n†, mt ti lm l nhng bng li thy vui vui. ‰n khi n lm l, t dng ti cm thy thi‰u thi‰u mt ci g. Ln u tin trong ǩi ti tri qua mt cm gic l lng nh vy. Tm trng thn th khi‰n ti cm thy bt an qu chng.
Gia Khanh khng ging nh ti con gi m ti vn d chng trܧc nay. N xinh p v du dng. Li hiŠn hu na. Nhn v mt m u ca ti, n khng quay mt i, nh nܧc b†t v lm bm "... mt st" nh nhng a khc. N vn ti tnh nh khng. M‡i khi tr n cn thn i cm n ti bng ci gi†ng ng†t ngo v du dng nh ht. Sau ny ti mi v l ra l Gia Khanh ht rt hay v n nhanh chng tr thnh gi†ng n chnh ca ban vn nghŒ lp ti.
Trong nhng ngy bŠnh bng , t nhin ti m ra nghi ng nhng cu "chm chch... ngn" trong s tay ca ti. Sut my nm qua, ti vn tin tܪng tuyŒt i vo nhng li vng ng†c dnh cho n ng . Vy m ch cn ba ngy Gia Khanh khng hi mܮn , niŠm tin lp tc lung lay nh cy non gp bo. By gi, ngay c "kinh" cng khng rn ܮc ti na. Kinh Talmud tng ni ci lܫi n b l mt trong nhng sai lm kh chu nht ca to ha. Trܧc y, kinh dy sao, ti nghe vy. Nhng t khi sao chi Gia Khanh xut hiŒn, ti li ngh khc: ch kinh sai lm th c, ch to ha chng sai lm t ti ng c no! Ci lܫi ca Gia Khanh l ci lܫi tuyŒt vi, li n ti‰ng ni ca n mi m i lm sao!
Trong khi ch Ǯi Gia Khanh quay xung hi mܮn "mt ci g ", nh li d on ca Ng, ti tn mn lc tm trong sch bo v v cng ng ngng khi pht hiŒn ra v s cu thnh ng v v s nh thng thi khng ti‰c li tn dng ph n. H† ca ngi "k th" ca ti ln tn my xanh. No l "Trn ǩi ny ch c hai ci p: ph n v hoa hng", no l "Ph n l nh gio dc u tin", no l "Ph n ܮc to dng nn ‹ lm du s hung hn trong tnh cch ca ngܩi n ng", i thi th! Ngay c i vn ho nh ng Balzac cng "bm" ph n h‰t bi‰t: "Rung cm, yu, chu au kh, hy sinh: nhng ch ny mi mi dŒt nn trang ǩi ca ph n". N‰u ph n "tuyŒt diŒu" nh ng ni th ǥt quch h† ln bn th m ly cho ri! Hn lng ng ngh th‰ nhng ng ngi ni thng ra y thi! Ch b vi ng Legouver! ng ny th ni huœch tot, khng p m: "Bn hy qu dܧi chn nhng ngܩi cng phi vi m bn!". i, nghe ng xi m ti pht khi‰p!
Ti cha hŠ qu dܧi chn bt c mt a con gi no, nhng ti tng b con qu› M Hnh gt cho ti qu dܧi chn... bng en sut mt bui m trܧc hng chc cp mt xoi mi ca bn b. Mi th , ti nh ǩi. V t , ti khng bao gi tܪng tܮng ܮc c mt ngܩi n ng no trn ci ǩi ny li in khng m miŒng i khen ngi ph n. Ha ra, s th‹ khng ging nh ti ngh. Nhng cu danh ngn"xu nnh" ph n kia cng gip ti hi‹u su sc hn cu ca dao "Ÿ u cng c anh hng, u cng c thng khng thng in". V ti cng hi‹u thm rng nhng nh thng thi khng phi lc no cng t ra thng thi. Hoc gi, c hai loi ngܩi thng thi khc nhau. Thot u, c l h† cng on k‰t vi nhau trong mt khi thun nht v rn chc. K‹ t khi b†n n b con gi xut hiŒn, b†n ny mi chia h† ra thnh hai phe. Phe yu, phe ght.
S khm ph mun mng v bt ng ny khi‰n ti bi ri v k‹. Trܧc nay, ti thuc phe ght. Nm ngoi, ti l yu mt ln, cng ch "yu chi". Nhng t hm Gia Khanh nhp h†c ‰n nay, ti b‡ng nghiŒm ra ti con gi rc ri hn ti tܪng nhiŠu. Khng phi a no trong b†n chng cng ng ght nh nh M Hnh hay nh Hng. Cng c nhng a du dng m ti con trai chng ti hon ton c th‹ thng... thiŒt.
Ngh ngi vn v mt hi, ti cht git mnh. Ti cm tܪng ti ang ly bŒnh ca thng Ng. My hm nay, n chuy‹n qua "thng thiŒt", n nh ti gip. Ti gip n cha xong, li i bt chܧc n, chc m†i s ri tung. Ngh vy, ti hi qu. Ti ra sc gi gn. Ti c dn lng tng niŒm. Ti l thy Tam Tng. Thin Trc i gn ti ni, ng bt ti na ܩng "chuy‹n hŒ" thnh... Tr Bt Gii, h thy con gi l m tt th l.
Ng chng nghi ng g ti. Ngy ngy n vn ngi thp thm quan st trn a t xa. N chong mt ch Gia Khanh quay xung hi mܮn ti "mt ci g ".
Trong khi ti inh ninh li tin on ca Ng s khng bao gi xy ra th b‡ng mt hm, Gia Khanh hi mܮn ca ti tht. D nhin, n khng mܮn thܧc, mܮn gm. Ln ny, n h mܮn vi‰t:
- Khoa c vi‰t khng, cho Gia Khanh mܮn i!
Ti ang xi cy vi‰t hai mu, mu xanh v mu . Ti liŠn nhanh nhn a cho n, miŒng km theo mt n cܩi tht ti. Trܧc y, trong nhng trܩng hp nh th‰ ny, ti khng bao gi cܩi. Gia Khanh hi mn g, ti lm thinh a mn , mt lnh nh tiŠn. Nhng lu nay n khng quan hŒ "hi-mܮn" vi ti, ti thy nh nh. V vy, sng nay va bt gp i mt long lanh quen thuc quay xung, ti nghe tim mnh p thnh thch v lp tc nhon miŒng cܩi.
Khi Gia Khanh quay ln, ti li‰c xung ch‡ Ng ngi. N ang nhn ti, nhy nhy mt, mt my rng r nh hoa ma xun. Chc hn n vui lm! Ti nghiŒp, n u c bi‰t ti vui hn n gp t ln.
Lt sau, Gia Khanh li quay xung. N tr vi‰t cho ti v nh thܩng lŒ, n cm n ti bng ci gi†ng m i nh ru.
Cn ti, khc vi thܩng lŒ, ln ny Gia Khanh cha kp quay ln, ti nh bo "n" trܧc:
- Gia Khanh... n!
Ti thy Gia Khanh git ny ngܩi. C l hiŒn tܮng "cc m miŒng" khi‰n n v cng sng st. Sau mt thong bng hong, Gia Khanh chp mt nhn ti v hi bng gi†ng ngc nhin:
- Khoa ni g?
T nhin ti cm thy lng tng. Sau mt thi gian di ct t quan hŒ vi ti con gi, by gi ch Ƕng gi chuyŒn, ti khng bi‰t phi bt u nh th‰ no.
ang bi ri, sc nh ‰n nhng li Ng dn, ti p ng hi:
- Gia Khanh †c t bo tܩng ca lp mnh cha?
Trong khi ti ang c nh cu hi ti‰p theo l cu g th Gia Khanh lc u, tnh kh:
- Cha.
Gia Khanh lm ti chng hng. T bo treo ln mܩi ngy nay ri, n bn chuyŒn g m cha †c khng bi‰t! M n cha †c th lm sao ti gip Ng ܮc! Chng bi‰t ni g, ti bn thn hi li:
- Gia Khanh cha †c tht ?
- Tht! - Gia Khanh gt u, ri n chp miŒng ni ti‰p - Gia Khanh ch mi †c lܧt qua my bi th!
—, vy l ܮc ri! - Ti mng qušnh, nh bng - Thng Ng cng ch cn c th‰ thi! V ti st sng hi ti‰p:
- Gia Khanh c †c bi th ca Ngu Kha khng?
Gia Khanh khng bi‰t ti nh dn n i ‰n u nhng n vn tht th p:
- C. Bi th vi‰t vŠ tnh thy tr ch g?
- .
Gia Khanh but miŒng xušt xoa:
- Bi th cm Ƕng gh!
Gia Khanh khen bi th ca Ngu Kha lm ti tc anh ch. Ti ang gip Ng, nhng thy n sp sa thnh cng, ti li m ra ghen t, bt rt. Nhng l ha vi n, ti phi gng lm trn trch nhiŒm. Ti li‰m mi, hi cu quy‰t nh:
- Th‰ Gia Khanh c bi‰t Ngu Kha l ai khng?
- Lm sao Gia Khanh bi‰t ܮc!
Gia Khanh p vi v ng ngng. V chng hi‹u n r m mu en ti ca b†n ti cha m n b‡ng hi li, gi†ng cnh gic:
- Nhng Ngu Kha l ai, viŒc u c dnh dng g ‰n Gia Khanh?
Ti cܩi chm chm:
- C y! Ti Gia Khanh khng bi‰t thi!
Ri thy Gia Khanh vn cha hi‹u, ti bn gii thch:
- Ch Kha tc l tn Khanh y!
- Kha sao li l Khanh?
- , l tn Khanh b ch "nh".
Mt Gia Khanh thot ng . Ti tܪng n s quay pht i. Nhng khng, Gia Khanh mm cܩi, lu lnh:
- Th‰ cn ch Ngu? Ngu l g?
Ti hng gi†ng:
- Ngu l tn ngܩi... khc.
- Ngܩi khc l ai?
Gia Khanh hi thng lm ti m hong. Mc ch ca cuc "i thoi" hm nay l lm cho Gia Khanh hi‹u ܮc tnh š ca Ng. T ny ‰n gi, ti phi ct cng dŒt tng mt lܧi ‹ ging by Gia Khanh, nhng ‰n khi n ri vo trng ri, ti li m ra lng ngng, khng bi‰t x lš ra sao. Thi Ƕ iŠm tnh ca Gia Khanh khi‰n ti khng can m khai tn th phm. Ti nh ni vng vo:
- Th Gia Khanh th on coi! Lp mnh u c my ngܩi "ngu"!
Chi x thng Ng ܮc mt cu, ti khoi lm. Cn Gia Khanh th khng ni g. N kh nhu my v lng l quay ln. Chc n ang nt c tm xem ci a "ngu" trong lp l a no!
Tra , trn ܩng vŠ, Ng chy li b vai ti, ri rt hi:
- Sao? My ni g vi em cha?
- Ri.
- My ni sao?
- Th nhng g my dn.
Ng c v st rut trܧc nhng cu tr li lng khng ca ti. N nhn nh:
- Nhng c th‹ l sao ch? My tܩng thut t m nghe coi!
Ti liŠn "tܩng thut t m". Va ni, ti va li‰c Ng. Mt n cng ra nh mt trng, cp mt th thao lo, tai dng ln nh tai mo, iŒu b nom hi hܧc d dng qu chng.
K‹ ‰n ch‡ ch Ngu, ti b‡ng ngp ngng. Ng cht d:
- My lm g p a p ng vy? Em c bi‰t Ngu l tao khng?
Ti gt u:
- Bi‰t.
- My ni h?
Ti lc u:
- Tao khng ni. Tao ch bo n t on ly. M lp mnh th ch c mt mnh my "ngu" ch u cn ai "ngu" na!
Lu nay, ti lun lun b "lp v‰" trܧc mt Ng, by gi li dng thi c nghn nm c mt, ti chi n chi. Tܪng Ng s ni khng c li, no ng ba nay n hiŠn kh. Khng nhng n khng gin ti m cn ngoc miŒng ra cܩi:
- Cho my chi! My c gip tao tn tnh vo, ri mun chi bao nhiu cng ܮc! Tha h!
Ng lm ti kinh ngc thc s. Thi n cn "thng chi", ti mi ng n mt cu, n ni li mܩi cu. By gi "thng thiŒt", n t dng t bi bc i qu chng. Chng l l triŒu chng ca bŒnh... yu sao?
Ti t hi v khng tr li ܮc. Ng chc tha sc gii p, nhng ti khng tiŒn hi. Lc ny, Ngu Kha bn b u. Ngy no n cng sng tc c chc bi th. N ht thuc vng tay. Ti, n thc khuya l khuya lc, ty ty xa xa. Sng ra mt n k.
Dm n, ti khng hi‹u rt cuc th "thng thiŒt" l ngu hay khn!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 9