Chu+o+ng 9: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Hoa Hng X Khc

Ha l li vng ln.
Sau mt thi gian "bi liŒt", n bt u gܮng dy v tp tnh i ti‰p con ܩng tnh dang d. N c v quy‰t tm thc hiŒn li ha "trܩng k" ca mnh.
Nhng ln ny, Ha rt kinh nghiŒm. N khng dm s dng tia phng x ca i mt n vo mc ch tnh cm na. N xi v kh cao cp hn: m nhc!
Ngay t nm lp mܩi, vi cht gi†ng trm m, mܮt m, Ha l gi†ng ca vng v l niŠm t ho ca lp ti trong nhng cuc thi vn nghŒ ton trܩng. Nm nay, li thm Gia Khanh ht cp vi n. Tht hnh phc h‰t bi‰t!
Thot u, khi xy dng hot cnh "Tru Cau" chun b tham gia lin hoan vn nghŒ tt nin ca cc khi lp, ban vn nghŒ lp ti nh "ko" Gia Khanh vo ‹ lm... king. Khng a no bi‰t Gia Khanh ht h ra sao nhng thng Chu, trܪng ban vn nghŒ kim nh trng, c nng nc i phi "chiu m" cho bng ܮc Gia Khanh. Theo n, Gia Khanh khng cn ht. Ch cn Gia Khanh ng trn sn khu v mp my mi theo nhng a khc l t yu cu "bi‹u din" ri.
Chu l cha ba hoa. Nghe n lš lun mt hi, my a kia bi tai nghe theo liŠn. Ha l th ng š ngay t u. N cn tn thm:
- H Gia Khanh xut hiŒn , sn khu n "sng" liŠn! Ti‰t mc ca mnh ot gii l ci chc!
Khi mi Gia Khanh tham gia, d nh ca ban vn nghŒ l nh vy. Khng ng lc tp dܮt, Gia Khanh mi ht th vi cu, c m ng ch‰t sng.
Ha ra Gia Khanh ht hay tuyŒt vi.
Gi†ng n trong tro, mŠm mi v truyŠn cm ‰n mc sau ny nh th Ngu Kha phi lm tng cng ‰n mܩi bi lc bt v su bi t tuyŒt ‹ ca ngi m vn cm thy "khng lt t h‰t" nh tc gi bt lc th nhn.
Thng Chu th chng cn th thn g. Va nghe Gia Khanh th gi†ng mt, hai cu, n rng mnh nc n khen:
- Tht bt ng! y l ti‰ng ht vܮt... bc tܩng m thanh!
Ti‰p , ban vn nghŒ xm vo, m‡i ngܩi khen mt cu.
Ring Ha l chng bnh lun g. N ngi im trn bc g‡ lng l cܩi rui. Ch c i mt n l long lanh tinh qui. Chc n hi‹u: dp may ‰n!
K‹ t lc Ha lnh xܧng bn nam, Gia Khanh lnh xܧng bn n. V c hai bao gi cng ng cp vi nhau trong nhng ti‰t mc song ca.
Khch quan m ni, l i song ca sng gi nht trܩng. T khi ng chung vi nhau, Ha v Gia Khanh em vŠ cho lp h‰t gii thܪng ny ‰n gii thܪng khc.
Thnh cng vang di khi‰n cho hu h‰t thnh vin ca lp n my n mt. D nhin, bn cnh a s hn hoan vn lp l nhng khun mt u xu nh bnh a nhng nܧc. Nh nh th Ngu Kha chng hn.
Xem Ha v Gia Khanh bi‹u din trn sn khu, Ng h mi bnh lun:
- Thng Ha n c git c y nh kh mc phong!
Thy Ha ng st rt Gia Khanh, ti bc bi khng thua g Ng, liŠn cay c ‰ thm:
- N cn ng c vo tay Gia Khanh na ka!
Nh la ܮc ǰ thm du, Ng sm mt rt qua k rng:
- ma gio!
Mt lt, ti li ku ln:
- Tri, coi cp mt n ka! Ht khng lo ht, n c li‰c Gia Khanh hoi!
Ng li cau mt:
- ... ... l kim!
Ha khng bi‰t ti v Ng ang thi nhau chi n. N li nhon miŒng cܩi duyn v nghing u vŠ pha Gia Khanh mt cch tnh t. Ti vi bm Ng:
- Tri i, coi n ng ngn cha ka!
Ng nghi‰n rng v thu nm tay li. Nhng ln ny khng tm ra t ng cay Ƕc no ‹ gn cho Ha, Ng c c lm:
- ... ... ...
Ng c "" hoi khi‰n ti st c rut. Mi mt lc lu, Ng mi x ܮc n‡i m c:
- ... xܧng ca v loi!
Ti git mnh li‰c Ng:
- Quan niŒm c l‡ ri my!
Ng nhn vai:
- C l‡ nhng p dng vo trܩng hp thng Ha th ng chc! N li dng chuyŒn ht hng ‹ tn tnh em Gia Khanh. N lm vn c s thnh thiŒn ca m nhc. Tao phi... mc mt n!
Ti ti mt:
- Gin chi my!
Thy ti ht hong, Ng nhe rng cܩi:
- Th gin chi ch sao! Tao khng mc mt, nhng tao s "ngng chn" n. Ri my coi, n s ng nho!
Ti th pho. Ng khng i mc mt Ha, ti cm thy yn tm. Ng d†a "ngng chn" Ha, ti li cng phn khi.
T ngy ܮc thܮng ‰ sp x‰p ng cnh Gia Khanh, Ha bt u sa tܧng. Ra sn khu, n lm iŒu h‰t bi‰t. M‡i ln nhn n ng a ng o, ti thy xn con mt qu chng. vy, mt n lc no cng nhn nhn t ǡc, lm nh tri tim ca Gia Khanh sn trong ti n vy. ang bc mnh, cha ngh ra cch no ‹ "hi" thng Ha b‡ng nghe Ng xung phong i "ph m", ti ng h liŠn. Mc d suy cho cng, Ng cng chng tt lnh g hn Ha. N trch Ha dng li ca ti‰ng ht ‹ phc v cho nhng š "hc m" trong khi n ln lt s dng thi ca vo nhng mc ch cng "hc m" khng km. Nhng ti khng bun thc mc, vn vo. Trܧc nguy c ang ‰n t m nhc, ti cn phi chung lng u ct vi Ng. Ti ni:
- , my ngng chn n i!
Ng gt g:
- Tao s ngng.
Ti khng nn ܮc t m:
- My ngng bng cch no?
Ng li‰m mi:
- Cch no ? Hm, d nhin l bng... th.
Ti h hc miŒng:
- Th?
- Th th ch sao! l v kh s trܩng ca tao m!
Ti vn cha h‰t ngc nhin:
- Nhng th lm sao "ngng" ܮc?
Ng khot tay:
- ܮc tut!
- ܮc tut?
- . Tao s lm th, kš tn Ngu Kha.
Ti tht v†ng ra mt:
- H! Tܪng sao! Th trܧc nay my vn ng th ca Ngu Kha vy!
Ng tc lܫi:
- My ngc qu! Th th n thua g! Mun "ngng chn" thng Ha, tao phi ng nhng bi th tnh thng thi‰t ca Ngu Kha. Trܧc nay Ngu Kha s bn b bt thp nn ch dm "cng b" nhng bi th vŠ tnh bn, tnh thy tr hoc nhng bi t cnh v vn. Ln ny Ngu Kha s xut hiŒn vi gng mt tnh yu.
- My khng s ti kia bi‰t?
Ng kht mi:
- Mc ti n! Tnh th‰ ‰n nܧc ny, tao nh phi liŠu. Hn na, em Gia Khanh bi‰t Ngu Kha l tao, tao khng th‹ cm miŒng h‰n mi.
Ti nhn Ng, bn khon:
- Nhng liŒu nhng bi th ca my c ngng cng ܮc thng Ha khng?
Ng trn mt:
- ng ng chm ‰n t i anh em, my! Chng l mt nh th nh tao li khng c sc thu ht hn thng Ha l! Chc chn khi †c ܮc nhng vn th t tnh ܧt t ca tao, em Gia Khanh s b mt thng Ha ng l loi mt mnh trn sn khu. Em s chy b vŠ pha tao v thn thc ku ln "hi hong t ca lng em, anh chnh l ngܩi m em tm ki‰m by lu nay...". Sau em s u y‰m ng vo...
Gi†ng Ng na a na tht. Ngn ng ca n h qung pha ci lng. Nhng d n a hay tht, lng ti vn thy nhi au. Trܧc y, thy Ha cp k vi Gia Khanh, ti ru t rut. V vy, khi Ng tuyn b "ngng cng" Ha, ti liŠn hng hi a dua theo. Lc ti khng kp ngh ‰n nhng din bi‰n qu› qui ti‰p theo. Ch n‰u bi‰t Ng nh y Ha ra khi tri tim Gia Khanh ‹ nhy v ginh v tr bo b , cn ti th n "b tr" cho ng bn ngoi... v‡ tay lܮc trn, th ti u vŠ ha vi n lm g. Cng ngh cng tc, khng Ǯi cho Ng ba hoa h‰t cu, ti c kha liŠn:
- My bo my ngng cng thng Ha, sao Gia Khanh li ng? Hay l my ngng ln?
Ng khng ng ti k t ng vo miŒng n. N ct hng, quc mt sng gi†ng:
- Chi tr g d xa nhau vy my? Hay my l gin iŒp ca thng Ha?
Ti bu mi:
- By! Tao m thm vŠ phe vi n!
Mt Ng dn ra. N ly li v ti tnh, hi:
- Vy l my lun lun ng vŠ pha tao ch g?
Ti gt u:
- .
Ti "" xo m Ng u c bi‰t. N li hi:
- My phe tao sao cn "chi" tao?
- "Chi" g u?
- Khi ny . Tao ang thao thao bt tuyŒt, my nhy v miŒng tao my ngi... chm hm. My lm tan v gic m p ca tao.
Thy Ng cha h‰t gin d‡i, ti cܩi cܩi h gi†ng:
- Tao xin l‡i my. Khi ny tao gin.
Ng nghim gi†ng:
- Ln sau khng ܮc gin nh vy na nghen! Cng phe m gin ki‹u g nghe mun... tng huy‰t p!
Ti nghiŒp thng Ng, n c tܪng ti l ng minh ca n. N u c bi‰t ti chng ng vŠ phe Ha, cng chng ng vŠ phe n. Ti ch ng vŠ phe... ti.
T lu ti ln lt ci o c sa. Ti thi ln trng ht. Ti chng bun qua Ty phng thnh kinh na. Ni tm li, ti chn lm pht. Lm pht, sut ngy ngi x‰p bng mt mnh trn ta sen, bun ch‰t ܮc. Do ny, ti thch ngh ngi vn v hn.
Nhng ngy gn y, Gia Khanh thܩng len li vo gic m ti. Ti khng bi‰t n ln vo bng cch no, nhng h chp mt l ti thy n. y l ln th hai ti m thy "k th" ca ti. Ln trܧc l nh Hng. Nhng nh Hng ch xut hiŒn trong gic m ti c m‡i mt ln. Cn Gia Khanh th lui ti thܩng xuyn nh... i ch.
Tt c nhng gic m vŠ Gia Khanh Šu l nhng gic m p. Khc vi v hung hng ca nh Hng, Gia Khanh ‰n vi ti Ǣm thm v du dng. N khng mang theo bm s t v nhng chi‰c nanh nh†n. N cng khng t v g mun ngom t u ti. N ch mm cܩi thn thiŒn:
- Khoa cho Gia Khanh mܮn cy thܧc k cht nghen.
Gia Khanh lm ti ngc nhin qu chng. Ti trn mt:
- Gia Khanh c thܧc ri m?
Gia Khanh gt u:
- . Nhng Gia Khanh thch k bng thܧc ca Khoa hn.
Ti on m:
- Thܧc ca Gia Khanh b cong h?
- Sao Khoa bi‰t? - Gia Khanh chp mt nhn ti.
Ti li‰m mi:
- Khoa ch on vy thi!
- Khoa gii gh!
Va ni, Gia Khanh va cܩi chm chm. Cn ti th mt my ng. Nhng ti mc kŒ. Khi sung sܧng ai m chng mt.
Nhng cy thܧc d ght ca Gia Khanh ch cong trong gic m. Sng ra, n thng tr li. V vy ‰n lp, Gia Khanh u c bun quay xung mܮn thܧc ti.
Bi nhng l m ti thch gp Gia Khanh trong gic m hn. Trong nhng gic m ma mnh ca ti, thܧc ca n bao gi cng cong, gm ca n bao gi cng mt. V ti ܮc dp phi by lng ho hiŒp. Ti‰c rng trn thc t‰, ngܩi ta t u t vo viŒc sn xut nhng cy thܧc ph‰ phm v b†n h†c tr chng ti li t ra ng ǡn qu ng khi khng chu nh cp nhng cc gm ca nhau.
Tt nhin ti khng hi lng hon ton vŠ nhng chi ti‰t trong gic m. Chng hn, Gia Khanh khng bao gi xut hiŒn mt mnh. Lc th n i vi Ha l, lc th n i vi thng Ng. D nhin, Gia Khanh khng i chung vi hai tn si tnh kia. Gia Khanh i trܧc c my chc thܧc, Ha lo o theo sau. Mt n chi‰u ho quang nh n pha xe hi, sng trng c... dng gian, a ph. Nh th Ngu Kha cng chng hn g. Khi Gia Khanh tr chuyŒn vi ti, n ng lp l tt Ǣng xa, mm lm nhm †c th.
Ti khng nghe r nhng li th thm tha thi‰t ca Ng nhng ti on n ang †c bi th "Cha Hng" ca Nguyn Nhܮc Php. Hn l Ng ang rn r: "Em i, chng theo sau. Em khng dm i mau. S chng ch hp tp. S gian nan khng giu". l on th a thch ca Ng v ܮc n em ra s dng thܩng xuyn. Bao gi cng vy, h t t i sau lng ti con gi (tt nhin trong trܩng hp vng mt nh Hng) l Ng gn c rng ln bn cu c liŒt .
M†i khi, thy Ng †c th, †c v ch†c ti con gi, ti thܩng mm cܩi a dua vi n. Nhng ln ny, mt ti cau li. Khng nhng ti cܩi khng ni m ti cn mun nht nm cho n mt pht b‹ u chi. Nhng ti khng ti no tm ܮc ly mt vin nh, thm ch ngay c mt ht bi cng khng. Trong gic m ti, ch lung linh mt a hng ti thm: a hng ‰n t mt x s xa xi.

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 10