Chu+o+ng 1: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Mt Bi‰c

H—I CN NH, NH XU, TI KHNG C bn gi . Sut ngy ti ch chi vi ... m ti v b ni ti . M ti rt thng ti nhng vm s ba nn t khi m che ch ܮc ti trܧc nhng trn n ca ba ti . B ti th li khc. B sinh ra ba nn ba phi s b. iŠu tht may mn i vi ti .
Hi nh ti rt nghch, n n kh thܩng xuyn. iŠi buc u c non nt ca ti phi tm cch i ph vi nhng trn n trng pht ca ba ti . M‡i ln phm l‡i, h thy ba ti dm rt cy roi my ra khi vch l ti vi vng chy qua nh b ti . B ti thܩng nm trn ci sp g‡ lim en bng, bn dܧi l nhng ngn ko ǿng thuc bc ca ng ti . B nm , miŒng bm bm nhai tru, tay phe phy chi‰c qut mo cau vi mt dng iŒu thong th.
- B i, b! - Ti chy ‰n bn chi‰c sp, hn h‹n ku:
B ti chi tay nhm dy:
- G chu ?
- Ba nh! - Ti ni, miŒng mo xŒch.
- Chu ng lo! - Ln y nm vi b!
B ti du dng trn an ti v a tay ko ti ln sp, ǥt ti nm khut sau lng b, pha st tܩng. Xong, b ti xoay ngܩi li, nm quay mt ra ngoi .
Lt sau, ba ti bܧc qua, tay vung vy cy roi, miŒng hi:
- M c thš thng Ngn chy qua y khng?
- Khng thy .
B ti thn nhin p v ti‰p tc nhai tru . Ti nm sau lng b, tim tht li v lo u . Ti ch cm thy nh nhm khi nghe ti‰ng bܧc chn ba ti xa dn.
Nhng lc , ti khng dm vŠ nh ngay . Bao gi ti cng nm li chi vi b. Ti nm sp ngܩi trn sp, nng nu:
- B i, b gi lng cho chu i !
B ti khng bao gi t chi yu cu ca ti . B va gi lng cho ti va th th k‹ chuyŒn cho ti nghe . Nhng cu chuyŒn ǩi xa ca b ti nghe ‰n thuc lng. B khng c nhiŠu chuyŒn. C bao nhiu chuyŒn b k‹ sch snh sanh. Do , b c k‹ i k‹ li mi nhng cu chuyŒn c. Tuy vy, m‡i khi b k‹ chuyŒn, ti lun lun nm nghe vi cm gic hng th hŒt nh ln u tin, c l do gi†ng k‹ du dng v u y‰m ca b, bao gi n cng tot ra mt tnh cm tru m‰n ǥc biŒt dnh cho ti khi‰n tri tim ti run ln trong n‡i xc Ƕng hn hoan kh t. V ti ng thi‰p i lc no khng hay, vi tri tim khng ngng thn thc.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 2

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )