Chu+o+ng 10: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Mt Bi‰c

K‹ t hm , thng Ha bt thi hung hng. N khng cn dm bt nt nhng a trong lp mt cch v li na . Nhng iŠu tt p li xy ‰n qu mun. Bi v ‰n lc chng ti t gi ngi trܩng mi l vi nhng bn gh‰ †p p ca thy Phu, t gi s dy d‡ tn ty v nhng hnh pht rng rn ca thy, t gi nhng tra nng chang chang ln vo vܩn ng Cu Honh nht th rng.
Vng, t gi lp v lng th u y nhng k› niŒm ǡng cay v ng†t ngo, chng ti vo trܩng ti‹u h†c, mt thin ܩng ca tui nh vi nhng dy lp tܩng vi ngi v mt sn chi rng mnh mng.
Sut nhng nm h†c ti‹u h†c, H Lan vn ngi cnh ti . Ch c thng Ng†c l chuy‹n sang ngi dy bn kia . Dܩng nh n mun chi b v xa nha trong kš c ci v tr gi li s kiŒn ng bun hm no .
Dy chng ti nm lp hai l thy Ci . Thy Ci ngܩi cao to, mt cht, tc r tre, khc xa hnh nh nghim trang v o mo ca thy Phu .
Thy Ci dy h†c ba ǿc ba ci . Thy m cu qung. Hm no bn i cu trn sui L, thy cho chng ti ngh. Thy cho ngh h†c hoi nn hi chng ti rt m‰n thy . Nhng lc , ti v H Lan khng vŠ nh ngay . Chng ti ra ngi ngoi ct c xem cc anh ch lp ln thi th diŠu . Nhng cnh diŠu ki‹u, mu sc sc s vi nhng chi‰c ui di thm thܮt ang ua nhau un o, chao liŒng trn nŠn tri xanh khi‰n ti v H Lan ngi ngm m mn hng gi.
Trong s nhng ngܩi thi th diŠu, c c c Thnh v ch Nhܩng. C Thnh v ch Nhܩng cng h†c lp nm, trn ti ba lp. H†c cng trܩng nhng c Thnh v ch Nhܩng ch chi vi nhng bn cng la, chng bao gi thm chi vi ti, tht khc xa vi nhng lc nh. Ti ti‰c l bc ti cha cho ch Quyn i h†c, mc d ch bng tui ti . N‰u ch Quyn i h†c, hn ch s chi vi ti, v vi H Lan.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 11

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )