Chu+o+ng 11: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Mt Bi‰c

Mi cu ca thy Ci l nhng con nh Chng ti thܩng bt gp thy li hi, sc so ngoi rung, bn cc vŒ c hoc d†c theo ven sui . Thy bt nhi, b vo ci gi tre nh ct bn hng. Thy ch c mt ci gi thi, thy khng c gi c. C cu ܮc, thy ly c†ng xu qua mang, mc vo cn trc trn vai, vŠ nh. Thy thch i diu qua trܧc mt m†i ngܩi vi nhng con c lng lng trn vai ‹ nghe nhng ti‰ng trm tr thn phc.
- Hm nay thy Ci cu ܮc con c to qu c, b con i!
Nhng lc nh vy, thy t ra sung sܧng v d chu ǥc biŒt. thnh lŒ, h hm no thy cu c ܮc c to, ngy hm sau chng ti tha h chy nhy v nghch ph m chng s b pht.
Nhng khng phi hm no thy Ci cng bt ܮc nhiŠu nhi nh š mun. Nhng lc , thy bo h†c tr i bt cho thy, c mt con l nm i‹m tt. i vi b†n h†c tr chng ti hi , i‹m tt rt quan tr†ng. Thng no ܮc nhiŠu i‹m tt v tr x‰p hng s ܮc nng ln, d i‹m h†c tp c km chng na . V vy nhng a h†c km c sut ngy lang thang ngoi rung tm bt nhi cho thy ‹ mong ci thiŒn tnh hnh. Nhng a h†c gii cng thch bt nhi v ܮc t do i chi lng bng m khng s cha m ry . V vy nhng ngy thy Ci khng ki‰m mi cu, nh sai h†c tr i bt nhi vŠ np, i vi chng ti l nhng ngy hi thc s. Tng m h†c tr chy ta ra ng, va chy va h ht inh tai, v sau mt hi b bm sc so dܧi rung nܧc, qun a v mt my chng ti nhem nhuc cn hn c nhng ngܩi th cy trong lng.
Bao gi i bt nhi, ti v H Lan cng i chung. Tt nhin, bt nhi l phn ti . Cn H Lan ch c mt viŒc l xch ci gi tre i k k bn cnh, h ti tm ܮc con nhi no, n c nhiŒm v m np gi cho ti b vo, ri y li . Cui bui, chng ti chia i s nhi bt ܮc. Hm no c con l, con thuc phn H Lan.
S u tin , mi mi sau ny vn khng thay ǰi, chng hi‹u v sao .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 12

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )