Chu+o+ng 12: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Mt Bi‰c

Chng ti ln lp ba, xa thy Ci, xa nhng ngy li ng bt nhi . Chng ti h†c c Thung. C Thung c ch du dng, gi†ng ni nh nh, u y‰m, chng ti rt yu c . C ch c m‡i ci tt hay kht nܧc. Hm no ang dy, c cng than kht nܧc.
M‡i ln c Thung than nh vy, c mt rng tay gi tay ln:
- Em, c !
- Em n, c !
- Nh em gn, ‹ em i cho c !
C lp nh mt by ong, h reo, ginh git. a no cng mun ܮc c sai i rt nܧc. ܮc gip ǫ v lm vui lng thy c, d l i bt nhi cho thy Ci hay i rt nܧc cho c Thung, i vi b†n h†c tr chng ti l mt hnh phc v l mt vinh d tt bc. V vy trong lc gi tay, a no cng nhn c bng nh mt hi hp, miŒng c la tht to ‹ hy v†ng lm c ch š.
Thܩng thܩng c Thung ch ti, n gin v c hay qua nh chi vi m ti . Cn ti bao gi ܮc c sai i, ti cng xin cho H Lan i theo vi lš do ܩng xa, chng ti phi thay phin nhau bng nܧc, ǫ mi tay .
Mt vnh ln, ti v H Lan hn h bܧc ra khi lp trܧc nhng nh mt ghen t ca ti bn. V ngay khi va ǥt chn ra khi cng trܩng, hai a ti lp tc chy v vŠ nh, miŒng th hng hc, o m m hi, thnh thong t nhng c au i‰ng do vp phi nhng m t hay nhng bi c m†c st ven ܩng. Bao gi i ly nܧc cho c Thung, chng ti cng chy vt gi ln c, khng lm sao kŠm li ܮc. Bi v, vi mt niŠm vui rng ln trong lng, lm sao ti v H Lan hoc mt a tr no khc c th‹ i khoan thai, chm ri, lam` ra v khng c chuyŒn g xy ra .
Ch tr khi i t nh tr li trܩng, vi ly nܧc y trn, lc no cng sng snh chc ǰ trn tay, ti mi ‰m bܧc mt cch thn tr†ng, gn nh rn rn. H Lan i bn cnh, mt nhn chm chp vo ly nܧc chng chnh trn tay ti, c chc chc li hi:
- Ngn mi tay cha ?
Mc cho n hi, ti mm cht mi khng p. Ti bi‰t, h ti m miŒng, tay ti s run ln v nܧc tt ra ngoi . V vy, ti c cm ci bܧc.
‰n khi H Lan hi ‰n ln th ba, bi‰t n nng lng thay th‰ ti lm ri, ti mi ng li trao ly nܧc lc ny ch cn Ƕ hai phn ba cho n.
H Lan mng lm, n n ly nܧc trn tay ti nh n niŠm hnh phc ln lao, mt sng ngi . NiŠm hnh phc , d†c ܩng H Lan cn lm ǰ thm mt t xung t, ti‰p theo s phung ph ca ti, trܧc khi ǥt n ln bn ca c Thung.
Nhng c Thung chng phn nn g vŠ iŠu . C cm Ƕng bng ly nܧc ch cn mt phn na a ln miŒng ung mt mch. Khi c ǥt ci ly r‡ng xung bn cng l lc ti‰ng trng tan trܩng vang ln.
Bao gi ti v H Lan quay tr li trܩng cng ng vo gi tan h†c. iŠu lun lun khi‰n ti ǥc biŒt thch th.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 13

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )