Chu+o+ng 13: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: Mt Bi‰c

Ti v H Lan cng ngy cng chi thn vi nhau . Nhng nm lp bn, lp nm, hai a ti khng ch cp k vi nhau trong lp m khi vŠ nh, ti v H Lan cng khng ri nhau na bܧc.
Lc ny, ti ln, ܮc quyŠn i xung ch mt mnh hoc i lng bng u trong lng m khng cn phi c ngܩi ln i km. V, nh khng th‹ khc, ti thܩng xuyn xung chi nh H Lan.
Nh H Lan cui ch o o, trn con ܩng dn ‰n gi‰ng Cy Dui . Nh n tuŠnh tong, vch tre mi l, thua xa cn nh gch ca ti . Nhng nh n mt m hn nh ti nhiŠu . Pha sau nh, ly tre xanh sut ngy ko kt v trn ng†n tre cao lng lng nhng t chim cho mo, gi thi r ro qua k l v khng ngng pht ra nhng m iŒu du dng v m i tuyŒt vi . ng sau ly tre l cnh ng rp rn sng la, lc xanh ngt m non lc tru chn bng vng, ma cy xi nng nn mi phn b v mi t i .
Trܧc nh H Lan, c mt gin thin lš lm tm hoa vng. khng bi‰t bao nhiu ln, ti v H Lan ngi dܧi bng mt ca gin thin lš th mng ny chi nhng tr chi tui nh. Vi b†n con trai, ti chi nh o, nh bi, bng v nhng tr rܮt bt. Cn vi H Lan, ti phi chi nh chuyŠn, quan, nhy l c v nhng tr con gi khc. N‰u khng th‰ th H Lan s ngh chi ti ra . N d†a ti mt ln ri, khi ti t v th v nhm ln lung tung khi ri si trong tr chi quan bun ch‰t ܮc.
Ba H Lan c i mt tuyŒt p, l i mt m H Lan tha hܪng. ng chng quan tm g ‰n s c mt ca ti trong nh. i mt ca ng thܩng xuyn hܧng ln bu tri, di theo nhng tia nng v nhng m my . ng ngh ngi vŠ thi ti‰t v ma mng. ng chng ngh ‰n ti .
M H Lan li khc. B rt m‰n ti v by t s qu m‰n bng cch kp r va nch v bt gh‰ ng ln hi hoa thin lš xung nu canh mi ti n. D nhin ti khng t chi . Trong ba n, ti va hp canh x xp va l ng nghe m H Lan k‹ chuyŒn ng ni ti cu sng b trong mt cn bŒnh thp t nht sinh nh th‰ no . ng ni ti ht thuc bc, qua ǩi lc ti mi ba tui, nhng m H Lan k‹ vŠ ng ni ti vi gi†ng iŒu nh ni vŠ mt ngܩi cn sng, gi†ng ni cm Ƕng ca m H Lan xen ln vi nhng ti‰ng lch chch ca by chim su ang ci nhau sau h. V ti mܩng tܮng ngh ‰n ng ti, mt hnh nh xa xm lm.
Nhng khng phi ch c ti ‰n chi nh H Lan. N cng hay ln chi vi ti v ch Quyn. Thi gian ny, ch Nhܩng v c Thnh khng c nh. Trܩng lng ti ch m ti lp nm, ln lp su ch Nhܩng v c Thnh phi ra trܩng huyŒn.
Bc ti cho ch Quyn i h†c tr. Ch h†c sau ti v H Lan hai lp, nhng iŠu khng ngn cn ba a ti chi vi nhau rt tm u š hp.
Thnh thong, vo nhng ngy cui tun, ch Nhܩng v c Thnh xch gi vŠ thm lng. Nhng iŠu chng khi‰n ti xc Ƕng cht no . Ch Nhܩng v c Thnh ln lp tm, t coi mnh l ngܩi ln, t lu chng thm chi vi b†n nhi nhp chng ti .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 14

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )