Chu+o+ng 14: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: Mt Bi‰c

Trong hai ngܩi bn gi cn li lc by gi, ti thch H Lan hn ch Quyn nhiŠu .
Ch Quyn l a gan gc ca lng ti . Nh t ai dܧi chn ni Phܮng, ch tha sc mnh v ngh lc. Ÿ trܩng cng nh nh, ch thܩng xuyn nh nhau vi b†n con trai, v ch lun lun thng mc d i khi s thng li ܮc nh du bng nhng v‰t bm trn ngܩi ch.
Thnh thong vn c nhng xung Ƕt khng trch khi gia ti vi ch Quyn, v d nhin phn thua lun lun thuc vŠ ti . K‰t thc mt trn chi‰n, hnh nh cui cng bao gi cng l ti nm bp dܧi t, ch Quyn ln ngܩi, tay chn ngang c ti, miŒng ǡc ch hi:
- Ngn chu thua cha ?
Nhng lc , ti khng c cch no khc l gt u .
V vy bn cnh ch Quyn, ti khng c dp chng t ܮc phn n ng ca mnh. Ch con trai hn ti nhiŠu . Ch lun lun l ch, ti lun lun l em. Vi nhng nm m rn ri ca ch, iŠu kh thay ǰi ܮc.
Quan hŒ gia ti vi H Lan hon ton khc. Mc d i lc hi bܧng bnh, H Lan bao gi cng l mt ngܩi bn gi du dng, thm ch c lc y‰u ui . N cn s che ch ca ti v ti rt kiu hnh vŠ iŠu . Rt nhiŠu nm vŠ sau ny, ti hi‹u rng hi H Lan nh thc v lm tha mn trong ti ci kh nng bo vŒ phi y‰u ca mt ngܩi an` ng mܩi tui, iŠu ti khng tm thy c trong s cch biŒt tui tc ca ch Nhܩng v c Thnh ln trong sc mnh t nhin ca ch Quyn. M ti li sinh em gi qu tr, chng ܮc tch s g, ch t lm ti bc mnh v phi sut ngy d‡ cho n thi khc nh, mt cng viŒc chn ngy .
Nh H Lan gn ch, v vy m‡i ln xung chi nh n, hai a ti thܩng r nhau i lang thang trong ch. Chng ti do bܧc tha thn qua cc gian hng, sung sܧng ngm ngha tt c m†i th, sung sܧng ch tr vo cc hp ch mu, nhng vin bi v nhng vng xuy‰n, sung sܧng khoe vi nhau nhng m ܧc ca mnh, nhng m ܧc nh nhoi, chn cht v bun cܩi .
Trܧc khi ra vŠ, bao gi ti v H Lan cng ng chn chn hng bui trܧc mt hng ni gc ch trn by la liŒt nhng con vt nn bng bt, nhum mu sc s. Cng nh cc sp tp ha lung linh v b n, nhng con vt lng ly ny khi‰n ti m mn sut qung ǩi th u . Mi ‰n by gi, ti vn cn yu thch chng v m‡i khi tnh c bt gp mn chi tuyŒt vi ny by bn u mt gc ܩng, ti thܩng mua hng chc con em vŠ by trn bn v ngm ngha chng bng tt c lng say m v hi hp, n‡i nh ti‰c v bun ru, bi‰t rng mnh qu xa sn ga tui nh.
Hi , chng ti khng c tiŠn mua . Ti v H Lan ch ng ‹ ngm cho tha thch v nhn nhng a c tiŠn mua bng nh mt ao ܧc v ghen t. M‡i khi c mt thng nhc hoc mt con nhc no ti‰n li, hin ngang ǥt t giy bc xung mt ‹ ly i mt con mo tam th‹ hay mt con g trng c chi‰c mo vi b cnh le lot, ti cm thy au kh nh b ai cܧp mt mt ci g.
Thnh thong, chng ti cng mua ܮc ܧc m ca mnh. l nhng khi hi‰m hoi ܮc m cho tiŠn, ti chy v xung nh H Lan, tay nm cht t giy bc, lng c nm np s nh ri d†c ܩng. Ti hn h ko H Lan ra ch v sau khi ch†n la v trang ci hng bui, chng ti b vŠ nh nhng con vt p v lng y hn hoan, chng ti ǥt chng dܧi gin hoa thin lš. Trn mt t lm m nng y, ti v H Lan nm b ra bn nhau, thn tr†ng chim ngܫng v a nghch vi nhng con th nom k d v huyŠn hoc nh th‹ va bܧc ra t nhng cu chuyŒn k‹ ca b ti .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 15

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )