Chu+o+ng 15: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 15: Mt Bi‰c

Khng ch nh, trܩng ti cng lun tm cch lm vui lng H Lan. Khng hi‹u sao, ngay t nh, ti rt s nhng gi†t nܧc mt. Ti s nhn thy H Lan khc. ng trܧc n‡i bun ca mt ngܩi con gi, ti lun lun xn xang v cm thy mnh c l‡i trong chuyŒn , mc d nhiŠu khi nguyn do ca n‡i bun chng dnh dng g ‰n ti .
Bao gi ti cng mun nhn thy H Lan cܩi . Ti mun n vui v sut ngy . C l v s mong mi thm kn , ti khng bao gi t chi H Lan mt ci g.
Trܩng ti c mt ci trng to tht to, treo ngoi hin, gia lp bn v lp nm. Ti‰ng trng ku ln, vang rt xa, m‡i ln ging ln, c lng Šu nghe thy . Nh vy, d ang mi chi, h nghe ti‰ng trng i h†c ǰ hi, m†i a tr trong lng Šu vi v m cp ‰n trܩng.
Tt c h†c tr trܩng ti Šu m nh trng. ܮc cm ln cy di nng chch thng tay ging vo mt trng da b ‹ nghe m thanh di ln, lan ra xa v ngn nga khng dt Ǣng sau cc ly tre l niŠm m ܧc chy bng ca m‡i a chng ti .
Nhng ch c h†c tr lp nm mi ܮc thy hiŒu trܪng giao nhiŒm v nh trng, cc lp khc khng ܮc r vo . V vy, hi cn cc lp dܧi, c sp ‰n gi ra chi, ti v H Lan thܩng r nhau xin php thy c i ra ngoi . Chng ti ln m ‰n ch‡ lp nm, ng quanh qun trܧc ca, ch cho anh h†c tr ܮc phn cng nh trng bܧc ra, hai a ti liŠn lo o theo sau v nn n ‰n kh nܧc mi‰ng ‹ xin ܮc nh k.
Thܩng thܩng chng ti b t chi thng thng. Nhng cng c khi li khn khon m‰u mo ca chng ti ܮc chp nhn. Trong nhng giy pht hnh phc hi‰m hoi , chng ti v cng mng r v n‡i xc Ƕng khi‰n chn ti nh quu li .
nh dt mt ti‰ng trng, anh h†c tr lp nm cc k rng lܮng kia cha ci di trܧc mt ti:
- N, nh i !
Khng Ǯi nhc ‰n ln th hai, ti vi v chp ly ci di nng , c h‰t sc nh mnh vo mt trng v sܧng rm ngܩi khi nghe ti‰ng trng vang nh sm dܧi tay mnh. Ti cn ang nghŒt mt thܪng thc ci m thanh dng dng cha chu dt kia th anh h†c tr lp nm gic:
- nh mt ci na! Nhanh ln!
Lc , ti mi sc tnh, v vi vng a di cho H Lan:
- My nh i! nh mnh vo!
H Lan h hng cm ly cy di v mm mi nh tht mnh. Nhng n con gi sc y‰u, ti‰ng trng nghe xi l . Anh h†c tr lp nm liŠn ging ly ci di, bu mi trch:
- nh vy m cng i nh! a y tao nh li!
Anh bc bi nŒn mt pht tht lc ln mt trng ri cm di b i mt mch.
Ti li‰c H Lan, thy mt n bun thiu, liŠn ni:
- My ng lo! Mai mt my nh, tao cm tay cho my nh. Nh vy s mnh hn.
Nghe ti ni nh vy, H Lan h‰t bun ngay . N nhn ti bng i mt long lanh v cܩi ti tht ti .
Cho ‰n khi ln lp nm th ti chng phi xin x ai . C sp ‰n gi ra chi l ti tt ra khi lp, ginh ly cy di trܧc nhng a khc. Trng ra chi ba ti‰ng, bao gi ti cng nh hai ti‰ng u, H Lan nh ti‰ng cht. Khi H Lan nh, ti phi cm tay n ti‰p sc.
Chng ti cn ܮc nh c hi trng tan trܩng. Trng tan trܩng nh sܧng tay hn trng ra chi, v ܮc nh mt hi di . Trng tan trܩng, a khc nh th khng sao, ti‰ng trng vang ln sun s v Šu ǥn, nhng ‰n khi ti nh, ln no ti‰ng trng cng b ngt qung. l khi ti trao di cho H Lan nh nt phn cn li .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 16

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )