Chu+o+ng 16: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 16: Mt Bi‰c

H Lan thch nh trng, ti tr thnh tn cܧp nhanh nhn v hung hn nht trong lp. t khi no chi‰c di trng l†t vo tay a khc. iŠu ch xy ra khi ti b ba, bn a ha vo bao vy v sau khi liŠu mnh chng tr kch liŒt, ti tht th‰ b chng h nhau vt xung t v tܧc ly chi‰c di trn tay . Nhng lc , ti au v chy mu mi th t m au v khng em li ܮc niŠm vui nh trng cho H Lan th nhiŠu, v ti kh li‰c H Lan bng nh mt y ny xen ln bun ru .
H Lan khng quan tm ‰n n‡i day dt ca t N bt ti ngi nga mt ln tri, khng ܮc ca quy v gi t th‰ lu tht lu . Cn n th chy i hi mt th l g , v nt trong tay ri nht vo mi ti . N bo:
- L ny hay lm! Ngn ngi yn mt lt, mi Ngn h‰t chy mu liŠn!
- L g vy ? - Ti hi .
- H Lan khng bi‰t.
Ti h hc miŒng:
- Khng bi‰t sao my nht v mi tao ? L l di th sao ?
H Lan mm cܩi, trn an ti:
- Khng phi l di u . M‡i ln H Lan b chy mu cam, m H Lan thܩng hi l ny nht v mi H Lan. Nht v mt hi, mu ngng chy liŠn.
Nghe H Lan ni vy, ti yn tm ngi nga c ln tri, v trong khi ch cho mi h‰t chy mu, ti lng l ngm nhng cnh diŠu sc s ang bay lܮn trn cao v ngc nhin thy chng i khi thc hiŒn nhng c ln nho ngon mc, tܪng sp ri xung t, ‹ ri bt thn vn mnh ln mt cch kiu hnh, c v nh mun thi ti vi nhng cm my hng ang lng l tri vŠ phng Nam v cng lc cng b hong hn nhum tm.
Nhng nhng cnh tܮng p khng lm ti ngui ngoai n‡i m c trong lng. Ti ni vi H Lan:
- Ngy mai, tao s ginh ܮc ci di trng cho my coi!
- Thi, Ngn ng ginh nhau na! - H Lan can ti .
- Tao s ginh! - Ti ni, gi†ng cng quy‰t.
H Lan nhn ti bng nh mt lo u:
- Ngn s nh nhau ‰n chy mu mi mt!
Ti vn bܧng bnh:
- nh th nh ch s g! Chy mu mi th my li hi l nht v mi tao!
V ngy hm sau ti li nh nhau tht. Ti li chy mu mi v H Lan li "cha tr" cho ti . Nhng ln ny ti chng thy au . Ti ginh ܮc di trng. Cho H Lan.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 17

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )