Chu+o+ng 17: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 17: Mt Bi‰c

Hi cn h†c v lng, v bnh vc H Lan, ti h gc thng Ha v sau ti b thy Phu pht ‰n ngt xu gia sn trܩng. Ti tham gia nhng trn nh long tri trong vܩn ng Cu Honh ‹ ginh ly cho H Lan nhng tri th hi‰m hoi . By gi, ‹ tha mn š thch ca H Lan, ti li nŒn nhau nh t v ci di trng.
Nhng khng phi ch c vy . Sut nhng thng nm th u, i bn cnh H Lan, ti bi‰t bao nhiu ln vo sinh ra t, ngܩi y thng tch.
C ai em khoe vi H Lan nhng ci trng chim. Nhng ci trng chim s xinh nh nhng vin cui trn thnh thong chng ti vn nht ܮc ven b sui L. H Lan liŠn ni vi ti n mun c nhng ci trng chim ging hŒt nh vy . Ti liŠn ni vi n chuyŒn d t.
Th‰ l tra ch nht nng chang chang, Ǯi cho ba m ti ng say, ti rn rn leo xung khi giܩng, nhn gt i ra ca v chy v xung nh H Lan. N dn ti ra sau h v ti nhn thy ci thang ang dng cnh ng rm cao ngt k‰ chung b.
M‡i a mt u, chng ti khŒ nŒ vc ci thang ‰n trܩng. i ܩng ln s b ngܩi quen bt gp, mc li vi ba ti, ti dn H Lan men theo nhng b rung li lm. Chng ti i t ln t xung, bn vng y mt nhng lng y ho hc.
i mt hi, ‰n trܩng, H Lan ngi da lng v tܩng ngh mŒt, cn ti th i tm t chim. Ngy ngh, cc lp h†c vng ho Ti i ro d†c theo nhng b tܩng, mt nhn chm chm ln u hi . Chim s thܩng lm ti trn u hi . Ch‡ no c t chim s, ch‡ bao gi cng c rm rc li ra ngoi . Chng khng bi‰t che giu ch‡ ca mnh nh nhng loi chim khc.
Tm ܮc t chim, ti v H Lan vi v khing thang dng vo tܩng. Xong, H Lan gi chn thang, cn ti leo ln. Phn ln t chim Šu c trng. iŠu khi‰n ti v cng mng r. Ti cn thn nht tng trng mt b vo ti o ri tut xung t. H Lan em sn mt ti ny-lng. N b tt c trng vo .
Ti tro ln h‰t chim ny ‰n t chim khc. Ti ny-lng trn tay H Lan chng my chc y nhng trng l trng. H Lan rt sung sܧng. N cܩi lun miŒng. Nhng d H Lan khng cܩi, ti cng †c ܮc iŠu trong i mt long lanh ca n v trong cch n ong a ci ti trn tay .
H Lan khng phi bao gi cng hon thnh nhiŒm v ܮc nh ti . Ti giao n gi chn thang v dn n gi tht chc ‹ ti tro ln. Nhng lm lc, khi ti vn ngܩi qua phi hay qua tri ‹ th tay m mm trong cc t chim nm su dܧi mi ngi, ci thang b‡ng nhin chao qua chao li v cui cng ng chng kŠnh, li c ti theo khi‰n ti t p u xung t, trn sng v.
Nhng lc , H Lan ht hong chy li . N ǫ ti dy v s tay ln trn ti, lo lng hi:
- Ngn t au khng?
Ti au ‰n but c nhng c ra v thn nhin:
- Khng au .
H Lan ngc nhiu:
- Trn u mt cc m khng au ?
Ti ht hong s tay ln trn:
- U mt cc h ?
- .
- Ln khng?
- Ln.
Ti r rm cc u mt hi ri th di:
- By gi tao mi thy au! - V ti vi v ni thm - Nhng m au s s .
- ‹ H Lan xc du cho Ngn nghen!
- Du u ?
- Du y n!
Va ni, H Lan va ly t trong ti o ra mt l† du c l. N m np, qut du bi ln trn ti .
Ti lim dim mt, mt cm Ƕng hi:
- Du ca ai vy ?
- Ca m H Lan.
- B lc no my cng b l† du trong ti h ?
H Lan cܩi:
- u c ! Hi ny, trܧc khi i, H Lan mi ly l† du em theo . H Lan bi‰t th‰ no Ngn cng b u u .
Ti bu mi:
- Xo i my ! Lm sao my bi‰t ܮc?
- Bi‰t ch ! Ngn chuyn mn nh nhau, li cha hay t, th‰ no chng u u !
H Lan ni ng qu, ti h‰t ܩng ci, nh phn trn:
- Nhng hm nay tao t l ti my ch b ! C m‡i mt viŒc gi thang m my lm cng khng ra hn !
Trܧc s hng hi k‰t ti ca ti, H Lan xi l:
- , ti H Lan.
nh mt bun b ca n khi‰n ti xn xang khn t. Ti bi ri ni:
- Thc ra th... khng phi ti my u ! Ci thang ǰ l do tao . Tao c nhoi ti nhoi lui .
Thy ti sn lng xa ti cho n, H Lan mng lm. NiŠm vui ca n khi‰n ti vui ly . Ti liŠn ho hng:
- By gi my rng gi thang cho chc, tao tro ln ly trng ti‰p.
H Lan chp mt:
- Ngn cn u u kia m !
Ti cܩi:
- Khng sao u ! Tao h‰t au ri .
Th‰ l ti li ti‰p tc tro ln cc t chim. H Lan ln ny cn thn hn, n mm mi m cht chn thang. Nhng ch ܮc mt lt sau, ti va nhc nhch, ci thang li nghing qua mt bn, ht ti xung. Nhng ti khng b dp trn. M dp mi, mu chy thnh dng.
Ti li phi nm ln ra t, mt nga ln tri, cho H Lan hi l nht y hai l‡ mi .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 18

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )