Chu+o+ng 18: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 18: Mt Bi‰c

H Lan ni ng, ti l cha nh nhau, cha leo tro, cha t ng. Chi vi ti mt thi gian H Lan tr thnh mt ngܩi n cu thng bt ǡt d.
Nm h†c lp nm l nm ti nh nhau d di nht. ChuyŒn nh nhau lc by gi tr thnh chuyŒn cm ba . Chng ti nh nhau hng ngy v dܩng nh sut nm h†c cui cng bc ti‹u h†c, nh nhau l tr chi duy nht ca chng ti .
Ngay t u nm, lp chia thnh hai phe . Mt phe do thng Ton cm u, mt phe do ti lm th lnh. Ngy no chng ti cng ‰n trܩng tht sm, trܧc gi vo h†c c ti‰ng ng h. Qung tp ln bn, chng ti ko nhau ra sn v lao vo nh nhau . Chng ti qun tho ti bi, th lnh so ti vi th lnh, qun s so ti vi qun s. Chng ti va nh va rܮt nhau quanh sn, bi bay m tri, ti‰ng b†n con gi tht the th. ‰n khi ti‰ng trng vo h†c vang ln, trn chi‰n mi tm lng du ‹ ri bng n d di hn vo gi ra chi . Qu tht, chng ti khng lm sao chm dt ܮc ci tr chi khng khi‰p v y tnh n ng ny, nht l mt khi n ܮc bt u mt cch tt p ‰n mc khng mt a no trong chng ti gi mnh ܮc lnh ln trong ngy u ra qun.
Trong thi k chi‰n tranh c liŒt , H Lan l mt cnh tay ǡc lc ca ti . Khi ti ln ܩng ra trn, n ngi trong lp gi cp, gi dp v gi a cho ti . Khi ti quay vŠ, d bi trn hay thng trn ngܩi vn y nhng v‰t xy xt v nhng v‰t bm, H Lan li loay hoay xc thuc cho ti . Lc by gi, H Lan khng ch b theo ngܩi l† c l m trong cp n c c bng bng, thuc tm, du khuynh diŒp... hŒt nh mt ci ti cu thng. Ch thi‰u m‡i chai thuc . Ti khng xc thuc . Ti khng di g nh du trn ngܩi mnh ‹ lnh thm nhng trn n ca ba ti, ngoi nhng c m ca phe thng Ton.
Nm h†c cui cng ca ti trܩng lng din ra nh vy . Mt bn l nhng trn nh dai dng v y thng tch vi thng Ton v ng b†n, mt bn s sn sc m i v du dng ca H Lan.
Hi , ti rt bi‰t n H Lan. Nh n, nhng v‰t thng trn ngܩi ti rt chng lnh. Nhng v‰t thng th‹ xc bao gi cng chng lnh. C phi vy khng, Mt Bi‰c?

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 19

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )