Chu+o+ng 19: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 19: Mt Bi‰c

Thi u vo lp su, ti v H Lan ra trܩng huyŒn. Phn na h†c tr lp nm ra trܩng huyŒn. Nhng a thi rt li lng. C a h†c p li lp nm. C a ngh h†c hn, nh ph gip cha m.
Ti ra huyŒn, nh b Nm T, ni c Thnh v ch Nhܩng ang tr† h†c. B Nm T nom kh ging b ti, cng nh ngܩi, hiŠn lnh, miŒng lc no cng nhai tru, ci ng nh lun lun nm dܧi u giܩng. Nhng nm tr† nh b Nm T, ti nh mi mn canh rau dŠn. Trong vܩn ca b, rau dŠn v thin lng, chng m†c chen chc vi c di v sinh si ny n bt tn. ChiŠu no b Nm T cng cp r ra vܩn hi rau theo, nhng ti khng hi rau dŠn cng b. Ti thch lng sc trong cc bi rm ‹ hi bng d d hn. Bng d d mu vng, cnh cng, ln bng u ngn tay ci, thm lng mi du chui . B mt bng d d trong ti o, ba ngy sau ngܩi cn thm ngt.
B Nm T khng cn ti hi rau gip b. Rau dŠn m†c um tm, ch cn qu tay ra l hi ܮc c nm. B r ti ra vܩn l ‹ ni chuyŒn cho ǫ bun. Chng ch‰t, con trai ln i lnh tt Ban M Thut, b sng thui thi mt mnh, bun hiu . C Thnh v ch Nhܩng nghe chuyŒn ca b chn ri, khng mun nghe na, b quay sang trt n‡i bun ln ti . D nhin ch c mt mnh b ni, cn ti nghe, ti‰ng ܮc ti‰ng mt. Ti l ng nghe b, mt lo lin tm bng d d, cn chn th khua khong cc bi c cho chu chu bay ra tng n coi chi .
B Nm T nu canh ra dŠn rt ngon nhng chiŠu no cng n mn , ti m ngn. Ti, c Thnh v ch Nhܩng liŠn chuy‹n sang tn cng da c r chin v chn u phng rang dm nܧc mm, nhܩng t canh li cho b. B Nm T chng hŠu pht š vŠ chuyŒn . ChiŠu no b cng lng lng n h‰t mt t canh. Sut bn nm ti tr† nh b, hnh nh kinh hong c lp i lp li . Khng mt bui chiŠu no, trn mm cm vng bng t canh qu qui . Vy m l rau dŠn ch‰t tiŒt trong vܩn vn khng chu tn li, chng c m‡i ngy mt tt ti .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 20

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )