Chu+o+ng 2: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Mt Bi‰c

Ln Ln Mt Cht, Ngoi M Ti V b ti, ti c thm ba ngܩi bn gi . l hai ngܩi ch con bc ti . Ch Nhܩng ln hn ti bn tui, u nhiŠu gh chc nn lc no cng co tr†c. Ch Quyn bng tui ti, da en nhm, quanh nm ch vn m‡i ci qun cc, khng bao gi chu mc o, mi lun lun th l. Ngܩi th ba l c Thnh, con t ca b ti . C Thnh bng tui vi ch Nhܩng. Khi bc ti sinh con gi u lng th b ti sinh con gi t. u c Thnh cng co tr†c nh u ch Nhܩng. Tr con qu ti khng c lm tr chi nh tr con thnh ph, sut ngy ch nghch t nn a no cng lm gh.
Ti cng gh y u nhng may mn khng b co tr†c nh ch Nhܩng v c Thnh. M ti cho ti ht tc "ca-r", nhng m bo lo T ht tc hi u ti ti tn t, ph ci gy trng nhn. Nhng mn gh trn u khi lnh bi‰n thnh so, thi gian khng xa ni . Ln ln ti c thi quen ‹ tc di ph gy l do vy .
Do y, ng ti nh xy mt dy nh ngang pha sau nn cho ǰ mt ng ct cao nghŒu ngay trܧc sn. Sut mt thi gian di, ng ct l sn chi lš tܪng ca bn c chu chng ti . Chng ti sut ngy b l trn ct, thi nhau o nhng ܩng hm su ht hoc hoi cng xy nhng ta nh c chc chc li ǰ sp. Xy nh chn, chng ti li vc ct nm nhau . Ti vi ch Quyn mt phe, ch Nhܩng vi c Thnh mt phe . Chng ti nm hng ‰n n‡i ct bay m tri v chui y c hai tai, mi, miŒng. Ti s ct bay m mt, c ng xa xa, mt tay che mt, mt tay vc ct nm ti . Ch Quyn gan l hn ti nhiŠu . Hai tay nm ct, mt nhm tt, ch xng ln pha trܧc nm lin hi k trn. Ch Nhܩng v c Thnh b ct nm rt mt liŠn ku tht ln v b chy .
Sau nhng tr chi nm ct th v , bao gi ti cng b n n. Ba ti ban ngy i lm khng c nh nhng ti vŠ nghe m ti k‹ ti ti th‰ no ba ti cng em ti ra xt x. Thot u ti phi ng nghim, hai tay khoanh trܧc ngc v miŒng l nh tr li nhng cu hi y e d†a ca ba ti . Ti‰p theo, ti li phi ngh‹nh c nghe ba ti lun ti . Th tht, lc ti chng hŠ ch š my may ‰n nhng li rn dy ca ba ti, u c ti mi bn bu vo viŒc on xem lt na y ti s b nh my roi v thm mong b ti ang i chi u trong lng s kp vŠ trܧc khi xy ra nhng chuyŒn ng ti‰c cho a chu khn kh ca b. Nhng khc xa vi nhng ng Bt trong cu chuyŒn b k‹, b ti chng bao gi nghe ܮc nhng mong mi thm kn ca ti . t khi b vŠ ng lc. B ch vŠ khi mng ti hn nhng vŒt roi khi‰n lng ti thm hn ti v ti gin d‡i chng thm tr chuyŒn vi b.
Khng c b ti can thiŒp, ti nh phi bun b thc hiŒn nt phn cui cng ca phin xt x. Ti lng l phi chn leo ln b vn nm sp xung, mt p vo phi‰n g‡ mt lnh, qun ko xung khi mng. Ti nm im nh th‰, ngܩi cng ra, mt nhm nghiŠn. Khng hi‹u sao ti lun lun tin rng khi b n, nhm mt li s t au hn.
Ba ti va nh va ‰m. Mc d chun b tinh thn, ngܩi ti c b git ny m‡i khi ng†n roi qut xung. Ba ti khng h†c ܮc cch nh nh tay nh m ti . Ba nh au thu xng. Hai roi u, ti nghi‰n cht rng, c khng bt khc. Nhng ‰n roi th ba th ti khng kŠm gi ni . Bao gi cng vy, ‰n roi th ba l ti khc a .
Ti va nc n va leo xung t, chn s song tm dp. Khi ngng mt ln, ti nhn thy mt i mt lp l ngoi khe ca . l i mt c Thnh. Khi ny, hn ch Nhܩng v ch Quyn cng ng rnh pha ngoi, nhng ‰n khi thy ti leo ln vn nm p mt chun b th† hnh, chc hai ch em khi‰p m b chy vŠ nh.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 3

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )