Chu+o+ng 21: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 21: Mt Bi‰c

B ti mt hai nm sau , lc ti ang h†c lp tm. i vi ti, l mt tn tht ln lao . Ti khc b ‰n sng c mt. My thng sau, nh b, ti vn cn khc. B khng ch l b ti, b cn l bn ti . Hi nh, n‰u khng c b, ti chng bi‰t chi vi ai . Trong cc chu ca b, b thng ti nht. Cng trong cc chu ca b, ti thng b nht. Th‰ m by gi b ng, ng hoi, nh ch Hoan. B s khng bao gi dy na b b ti mt mnh. Nhng hm vŠ lng, ti no ti cng ra ng trܧc hin nhn xung ch o o, ti thy hnh nh b n hiŒn trong nhng chm n lp lnh. V ti khc, su nh v phiŠn mun, nܧc mt nhe c m. Khi i ng, ti nhn thy b trong cn m . B mm cܩi hiŠn lnh v y yu thng, v trong khi gi lng cho ti ng, b li th th k‹ nhng cu chuyŒn c xa trong chng Thch Sanh ngi l loi ni ven rng ht bi tnh ca c xa ‹ nh thc nng cng cha b nht trong hang i bng. Trong gic m p v bun ru , ti chnh l chng Thch Sanh dng cm, cn nng cng cha hon nn khng ai khc hn l H Lan. Chng ti bܧc ra t trong cu chuyŒn ca b. Cn b bܧc ra t trong tri tim khn ngui thn thc ca ti . Cho ‰n by gi, d b mt lu, b lun lun trong tri tim ti .
Nm lp tm, bn cnh n‡i bun ln lao , ti cn mt n‡i bun khc. Trong khi ti chng ln hn nm lp by cht no th H Lan b‡ng nhin cao nhng hn ln nh mt php l. Sau mt m nm mng, sng ra ti cht nhn thy c bn nh ngy no mt ngܩi thi‰u n xinh p v l lm. H Lan l lng ‰n mc ti khng tin n tng l bn ti . Sut mt tun l liŠn, ti c tr mt ra dm n, va ngc nhin thch th li va au kh nng nŠ. Th‰ ra n chnh l n, v nh vy n chng cn l c bn b bng ca ti na, n c v l ... ch hai ca ti hn.
Sut nm lp tm, ti chng dm ‰n gn H Lan. M‡i khi ni chuyŒn, ti dng li ni qua loa vi cu ri vi v lng i ch‡ khc. Ti mc cm vŠ thn phn b m†n ca mnh. ng cnh H Lan, ti ch l mt ch b lot chot, hŒt mt thng nhc h mi cha sch. Tht chng cn u oai phong ngy no, khi ti, mnh y thng tch, t xung hu Ƕt gia mt l cܧp cn ‹ ginh git ci di trng vŠ cho H Lan.
Cng trong nm , hai a ti khng cn ngi chung vi nhau trn chi‰c xe gn my xnh xch ca ba ti nhng chiŠu cui tun na . Ch H Lan mua cho n mt chi‰c xe p mi toanh. Hng ngy, n p xe i h†c v m‡i chiŠu th by, n p xe vŠ lng cng nm, by a khc. Cn ti, d†c ܩng, vn cng vi ba ti gh vo rng Sim nh mt thi quen, nhng khng cn ho hng.
Ti tro ln cy trm, hi tng chm tri tm thm nm xung t. ‹ thy lng bun hiu ht. V ‹ bi‰t rng ti ln, ti i !

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 22

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )