Chu+o+ng 22: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 22: Mt Bi‰c

N‡i bun ca ti khng ngܩi by t. N‰u b ti cn sng, ti s th l vi b khng giu di‰m. Nhng b khng cn. Ti cng c th‹ tm s vi c Thnh. Nhng t nm ngoi, khi ti va ln lp by, c Thnh v ch Nhܩng ra thnh ph h†c ti‰p lp mܩi chng cn chung vi ti na . Ch Quyn l ra nm nay ln lp su, ra huyŒn tr† h†c vi ti, nhng ch thi rt, bc ti cho ch ngh h†c nh theo nghŠ bun bn ca bc.
Rt cuc, ch c mnh ti nh b Nm T, chiŠu chiŠu ra vܩn hi rau dŠn vi b v th nghe b than vn nhng iŠu ti bi‰t vanh vch.
D sao, khung cnh vng v cng thun li cho mt h†c sinh nh ti . Ti vi u vo h†c tp v cui nm lp tm, ti ng mt th hng kh cao trong lp. iŠu khi‰n ti v cng sung sܧng. Ba m ti rt t ho vŠ ti v thܩng dt ti ‰n chi cc nh trong lng ‹ khoe ti h†c gii khi‰n ti xu h mun chui xung t.
Nhng khng phi l iŠu sung sܧng nht ca ti . iŠu sung sܧng nht ca ti trong thi gian l mt niŠm vui rng ln khng th‹ chia s cng ai, k‹ c vi ba m ti . l viŒc, cng nh H Lan trܧc kia, sau mt m ng dy, ti b‡ng nhn ra mnh ln v†t hn ln, ra dng mt chng trai hn hoi . Ti v gi†ng, ti‰ng ni khn khn nh vt ǿc. B Nm T bo ti tr m. C Thnh thnh ph vŠ thm lng, thy ti ng cao hn c gn mt ci u, mt li lm tm mn, c cܩi bo ti ‰n tui dy th.
Lc ny, H Lan khng cn ra v g l ch hai ti na . Nm ngoi ti nh xu vy m nm nay, ti cao hn hn so vi H Lan. Ti khng cn trnh H Lan na . Ti li tr chuyŒn vi n t nhin nh trܧc. Ch c cch xng h l thay ǰi . Chng ti Šu ln, ti khng th‹ ti‰p tc "my my tao tao" vi n. Ti g†i n bng tn v xng ti .
H Lan nhn ra ngay s thay ǰi . N cܩi .
Ti hi:
- H Lan cܩi g vy ?
- Cܩi Ngn.
- Ti sao ?
- Cch xng h y !
Ti cng cܩi:
- Nghe klm h ?
- Khng k. Nhng nghe cha quen, thy ng ng.
Ti tc lܫi:
- Ri H Lan s quen. Chng l g†i nh c. Chng mnh Šu ln h‰t ri .
H Lan gt u . V ni:
- , Ngn mau ln gh !
H Lan khen ti nh khen tr con khi‰n ti bng mt. V ti ni:
- Nm ngoi H Lan ln ri . Nm nay ‰n lܮt ti . Con trai thܩng ln chm hn con gi .
Ni xong, ti nhn H Lan. N cng ang nhn ti . Cng ln i mt n cng p. T dng ti xn xang qu th‹.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 23

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )