Chu+o+ng 23: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 23: Mt Bi‰c

Nm lp chn l mt nm tuyŒt vi . Cuc sng nh mt trang sch mi m, k th v lun lun mi g†i . M‡i ngy trong tim ti Šu n mt n hng ti thm. Mt nm ti sng trn my .
Ti m mng. V ti tr nn k qui . Ti hay tr chuyŒn mt mnh. Ti khng bi‰t ‰n thi gian. ang ng tra, b lay dy, ti hi: sng ri h b ? B Nm T ngh ti in. Ti ch cܩi .
Ti sm mt cun s tay . V ti chp ton th .
Ti chp th inh Hng:

C nhng bui ta nhn em kinh ngc
Hn mt dn trong cp mt lu ly
i mt xa khi, i mt d k
Ta trng thy tri ta m ܧc
Ta thy bng mt vng ng thu trܧc
C con ܩng sao m†c lc ta i
C chiŠu sng my ph li ta vŠ
Khp v tr b‡ng v cng thng nh
V ti b‡ng thy nh H Lan v cng.
Ri ti chp th Xu DiŒu:
Lm sao ct ngha ܮc tnh yu
C ngha g u mt bui chiŠu
N chi‰m hn ti bng nng nht
Bng my nh nh gi hiu hiuNhng lc un o ngm nga, ti thܩng nhn ra sn nng, thy nng qu nhin nht nht, gi qu nhin hiu hiu . V ti ng gc trn bn lc no khng hay, u gi ln nhng trang th Ǣm thm.
Ti khng ch chp th . Ti sm mt cy n ghi-ta, ti m n ngi trܧc hin nh, gy tng tng. Ti lm chng Trng Chi, ht nhng li hoi v†ng tnh yu .
Nhng nhng bn nhc m ti bi‰t chn b x. Chng c bn no ni ln ܮc tm trng ca ti . La ti la lui, ch ܮc c m‡i mt bi "Mng dܧi hoa", ch y‰u nh hai cu vŠ ... mt:
Mt em l bng da hoang di
u y‰m nhn ti khng ni nng
Ti khng nh c ln no H Lan nhn ti u y‰m khng, nhng ti thy mt n chng ging bng da cht no . Mt m ging bng da th xu hoc. Mt H Lan ging bng trng hn. Nh bng trng m no treo trn ܩng lng. Nh bng trng i vo gic ng ti, treo , sut ǩi .
Nhng d sao bn nhc cng ca ngi vŠ i mt nn ti sn lng tha th nhng so snh k cc ca n. Tuy nhin, ti khng th‹ ht i ht li mi mt bn nhc. Ti li cha ght cu "Cha gp em ti ngh rng...". Ti gp H Lan mt t ln. Ti chi vi n t nh. Vy m bo ti cha gp em, khng ng mt cht no .
‹ g b, ti nh phi m mm sng tc nhng ca khc cho ring ti . Ti cha vi‰t nhc bao gi nn khng bi‰t phi bt u t u . Ti c nng khi‰u vŠ th hn. Th‰ l ti cm ci lm th . Ri va ngn nga va Œm n, ti tm cch... ph th mnh thnh nhc. Ti ht, nghe cng xui tai:

C nhng lc
Ti ng ngng
T hi
Ti v sao
Ti li yu em
Khi mt tri
Sp ln vo m
Khng g c
Sao lng ti
Li nh
Chi‰c l ri
Trong chiŠu ni gi
Ti nht ln
M chng ‹ lm g
V chiŠu no sng bܧc
Gia chn i
Lng khng hi‹u
V sao mnh ng li
Ngm trn mi
Mt vnh c di
Cht hi‹u rng
Ti khc ti xa
Trong m mng
Khi hin ngoi nht nng
Ti cht bi‰t
C mt ngy
‰nTi say sa ht ti ht lui bn nhc u tay ca mnh hng trm ln, qun bng c gi gic. Ti cht bi‰t c mt ngy ‰n m khng bi‰t c mt m ‰n. Ti khi b Nm T g†i ti i n cm, ti mi hay tri ti t lu .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 24

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )