Chu+o+ng 24: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 24: Mt Bi‰c

Nh ngܩi mng du, m‡i ngy ti vi‰t mt bn nhc. C bi d c, c bi hay . Nhng ti chng cn bi‰t hay d, ti c mi m g ngܩi trn thng n, cy bt ch v xp giy k khung nhc ‹ bn cnh. Ti khng c š nh tr thnh nhc s, ti ch mun bc l tnh cm ang nghn trong lng ti . Ti mun nghe thy n ngn ln bn tai v lan i trong khng gian, chia s tnh yu ca ti vi c cy hoa l, k‹ c vi m rau dŠn ng ngn trong vܩn b Nm T.
Ti trܩng, ti giu tt. Ti khng h h vi ai ti ang tp tnh vi‰t nhc. Vi H Lan, ti cng cm nh thc, mc d ti lun ao ܧc ‰n mt hm p tri no , ti s ht cho n nghe nhng bn nhc ti vi‰t cho n.
Nhng d ang chm ǡm trong tnh yu v m nhc, ti vn khng qun chuyŒn bi v. Nm cui cng trܩng huyŒn, ti chng dm l l. Sang nm ln lp mܩi, h†c tr trܩng ti phi ra thnh ph h†c. Ba ti e: "H†c sinh thnh ph h†c gii lm, con khng h†c ct lc, sang nm con s ng bt lp". Ti s ng bt lp nn ti c h†c.
Khng phi mnh ti s sang nm ng bt lp. H Lan cng vy, n s h†c hnh li thi, ra thnh ph s lm tr cܩi cho thin h. Nh s, ǩi ti n hoa . N thܩng m tp ‰n nh b Nm T h†c chung vi ti, nht l vo nhng ngy sp ‰n k thi .
Hm u tin H Lan ‰n nh tr† ca ti bt ng hŒt nh c Tm bܧc ra t tri th trong vܩn ng Cu Honh nm xa . Ti ng ngng hi:
- H Lan ti chi h ?
H Lan cܩi:
- H Lan ti h†c chung vi Ngn.
N‰u khng ghm mnh li kp, ti nhy cng ln ri . Ti hn h ni:
- , nh b Nm T yn tnh lm, H Lan ‰n h†c chung vi ti cho vui .
Ri ti hi, ngu nh b:
- Sao H Lan ngh ra chuyŒn ‰n y hay vy ?
H Lan nhn vai:
- H Lan u c ngh ra . M H Lan bo H Lan ‰n h†c chung vi Ngn.
Cu tr li ca H Lan lm ti ct hng. Ha ra l vy . Ti khng thm xc Ƕng v H Lan na, ti xc Ƕng v ... m n. M H Lan rt m‰n ti, b lun lun nh ‰n n cu t ca ng ti t thi xa lc xa l no . Ngh ‰n , ti m ra yu m‰n ng ti v cng. ng l mt ngܩi ng tuyŒt diŒu . Khi ch‰t i, ng vn ‹ c li cho con chu . Nh ng, ti mi c ngy hm nay .
T ngy c H Lan ‰n h†c chung, ti nh tr thnh mt con ngܩi khc. Ti n mc tm tt hn, tm ra mt ngy nhiŠu ln hn, tc tai g†n gh hn v chun b bi v chu o hn. Trܧc nhng cu hi ca H Lan, ti khng mun b lng tng mt cht no . Trܧc mt H Lan, ti mun t ra l mt h†c sinh xut sc v nh tri, v nh H Lan, ti lm ܮc iŠu .
Ngay ngy u tin, H Lan nhn thy cy n ti treo trn vch. Lc gii lao, n hi:
- Ngn bi‰t chi n h ?
Ti gt u .
H Lan Š ngh:
- Ngn n cho H Lan nghe i !
Ti ly an` xung, gy tng tng tng.
H Lan nhn mt:
- Ht na !
Ti cܩi . V ht. Bi "Mng dܧi hoa".
Khi ht ‰n cu t:
Mt em l bng da hoang di
u y‰u nhn ti khng ni nng
Ti li‰c H Lan xem n c u y‰m nhn ti khng nhng ti chng thy g. Mt n tnh kh . Ti chn qu, khng thm ht na . H Lan ng ti:
- Sao vy ?
- Sao ci g ?
- Sao Ngn khng ht na ?
Ti ni di:
- T nhin ti qun mt li ca .
- Th Ngn ht bn khc.
Ti th di:
- Ht bn g by gi ?
- Bn no m Ngn thch y !
Cu ni ca H Lan ti‰p sc mnh cho ti . Trong thong mt, ti tr nn can m. V ti liŠu mng ht bi "C mt ngy ‰n", bn nhc u tin ti vi‰t cho H Lan.
Ti ht:
C nhng lc
Ti ng ngng t hi
Ti v sao
Ti li yu em
................
................
T ngy v ln nt nhc u tin trong ǩi mnh, ti ܧc m ‰n ngy hm nay . Nhng g ti khng th‹ ni, m nhc s ni gim ti . Ti ht say sa, y tnh cm:
Ngm trn mi
Mt nhnh c di
Cht hi‹u rng
Ti khc ti xa
......................
Khi ti bung n xung, m hi ܧt m lng o . Nhng ti khng cm thy mŒt mi . Lng ti nh nhm v hn hoan.
Cn H Lan th ngi lng, khng ni g. Lt sau, n ct gi†ng hi:
- Bn nhc tn g vy ?
- "C mt ngy ‰n".
- Ca ai vy ?
Ti khng dm ni nhc ca ti . Ti p ng:
- Ti khng nh. Hnh nh ca ... Cung Ti‰n.
ng Cung Ti‰n tn u tn u, ti khng ngn. Ti c ly tn ng ra ni i . H Lan tin ngay . N ni:
- Bn nhc hay qu, Ngn chp cho H Lan i !
Ti x giy trong tp, chp cho n, lng bun vui ln ln. Vui v bn nhc ܮc khen, bun v khng dm nhn mnh l tc gi.
Nhng bn sau ny cng vy, ti Šu ǰ h‰t cho ngܩi khc. Rt cuc, h‰t Cung Ti‰n ‰n Phm nh Chng, h‰t Phm Duy ‰n T Cung Phng, m†i ngܩi Šu xm nhau t tnh vi H Lan. Cn ti th cm miŒng h‰n, ch ton chp gim tm s ca ngܩi ta, lng bun thu bun thiu .
Trong mt m su mun, ti chong n ngi vi‰t bn "Th nh ngy th u":

Nhng iŠu lng mun ni
Sao chng ni ܮc g
Nhng iŠu khng mun ni
Li ni mi em nghe
Nh ngy xa tui nh
Ta sut ngy bn nhau
K‹ bao iŠu thm kn
Lng c ngi g u
By gi sao qu kh
Lng anh v tnh em
Cht hng thm trong gi
Bi‰t ngy no bay ln
N‰u bi‰t tnh nh th‰
Chng ln ln lm g
Th nh ngy th u
Hai a cm tay iDܧi nh trng, ti m n ngi ht, lng t hi gi ny H Lan i ng hay cha v n c nghe thy ti‰ng th thm ca tri tim ti ang v†ng ti khng. N‰u H Lan chng nghe thy g, n‰u n dng dng th n‡i mong mi ca ti cng t ra ng ǡn. Th nh ngy th u . Th nh khi xa ta b ta chi ... bng beng...

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 25

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )