Chu+o+ng 25: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 25: Mt Bi‰c

Ti chn tnh yu n phng. Ti chn cnh ngi cm nn. Ti ght cay ght ǡng viŒc ngi g mnh chp nhc "Cung Ti‰n" cho H Lan. Ti gi tp "Th th", thy Xun DiŒu xi:
Yu tha thi‰t, th‰ vn cn cha
Phi ni yu trm bn ‰n nghn ln
Ti ǡc š lm. Ti mun lm theo li mch nܧc ca ng xi‰t bao nhng ti khng dm. D ti ch cn ni yu mt ln thi . Mt ln l mi mi .
iŠu ng ngn nht trong tnh yu l khi mnh yu ai, mnh khng bi‰t h† c bi‰t iŠu hay khng. iŠu ng chn th nh l khi mnh bi‰t h† bi‰t iŠu ri th mnh li khng bi‰t h† c yu li mnh hay khng. C hai iŠu nht nh , ti Šu gom . V vy, ti cng chn tn. Ti chng bi‰t lm sao thot ra khi n‡i bun. Ti nh phi tm ‰n m nhc ‹ gii khuy .
Ti vi‰t bi "Ni yu nhau no c d", th vn than di:
M‡i ln nh ni yu em
Tri tim c p bnh thܩng na u
Mi va p ng vi cu
T nhin co du‡i mܩi u ngn tay ...
V ti khng ngt than thn trch phn:
i khi ngh cng gin lng
Ni thng th ngn, ni vng th lu ...
Rt cuc, ti ngi ni thng, cng chng dm ni vng. H Lan vn c sng nhn nhn... ngoi vng php lut. Ti gin lng gh gm. Gin ‰t T‰t.
Qu tht, T‰t nm ti h‰t gin... ti . T‰t nm , ln u tin ti i chi vi H Lan. Cng vi bn b cng trang la, hai a ti p xe vo rng Sim. Lc ny, ti c mt chi‰c xe p, l phn thܪng ba ti tng ti do k‰t qu h†c tp cui nm lp tm.
Hai a ti p xe i song song bn nhau trn con ܩng lng vng vi xc pho . H Lan mc o di xanh, xa tc ngang lng, p nh tin. Thnh thong ti c tnh i tt li pha sau ‹ ngm n. H Lan chng bi‰t š ca ti, n c ngoi u li gic:
- L ln ch ! Ngn l con trai sao p chm r vy ?
Ti ch bi‰t nhe rng cܩi .
Bao gi i chi T‰t, con gi lng ti cng Šu mc o di . iŠu gn nh mt tc lŒ. Nhng chi‰c o di mu sc nm ng sut nm dܧi y rng hay trong gc t b‡ng bng tnh dy mt sm ma xun v thi nhau ph sc trn khp no ܩng lng v trn ng xa ni c. Nh nhng t o sc s thܧt tha bay lܮn nh nhng cnh bܧm, lng tr nn tng bng v trn y khng kh l hi . Ti p xe bn cnh H Lan, ܩng di bn cy s m lng sao nh nhm. Ti tܪng nh mnh ang tri lng l gia lng qu yu du . Ti nh cm nhn ܮc cng mt lc ti‰ng v†ng ca t ai, li th thm ca k› niŒm v n‡i xn xao ca tnh yu thi mi ln. V tri tim ti run ln trong mt cm xc hn hoan khng th‹ gii by .
Thy ti cܩi lun miŒng, H Lan hi:
- Lm g Ngn cܩi hoi vy ?
- Vui .
- H Lan cng vui m H Lan u c cܩi .
N bt b ki‹u , ti b r. Cm ci p xe mt hi, khng ngh ra cu tr li, ti li‰c sang n, thy n ang cܩi . N xo gh !

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 26

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )