Chu+o+ng 27: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 27: Mt Bi‰c

Nm lp chn l mt nm tuyŒt vi . Ti mi vi‰t cu cch y vi trang nhng ti vn c mun nhc li mt ln na . Nht l sau bi‰n c rng Sim.
Sau ci ngy ti pht hiŒn ra tri t quay chung quanh mt tri m khng cn bi‰t Galile v Copernic l ai y, nhng ngܩi v tm nht cng tha bi‰t ti s lm g vo nhng chiŠu cui tun. Ti vŠ lng.
Ti vŠ lng vi H Lan. Tt nhin chng ti i chung vi c mt m bn. Nhng d†c ܩng, hai a ti c tnh i tt li pha sau . Thot u, bn b cn dng xe li ch. VŠ sau, thy chng ti khng c v g mun ti‰n ln pha trܧc, ti n chn qu, liŠn v†t thng.
Cn li hai a, ti vi H Lan thong th p xe i . Sau mt tun l vi u vo h†c tp, ngy th by l mt ngy thnh thi tuyŒt diŒu . ChiŠu loang nng, chng ti lng l i bn nhau, lng m Šm v thanh thn.
Sut c chng ܩng di, mi ‰n khi vŠ tn u lng, ti v H Lan chng tr chuyŒn g nhiŠu . M cng chng c g ‹ ni . ChuyŒn h†c tp, chng ti ni chn, trܩng v nh b Nm T. ChuyŒn tnh cm, nhng bn nhc ni gim ti . Chng ni cn y v chn thnh hn l chnh ti ni nhiŠu . H Lan cng th‰, chng nhiŠu li . Ngn ng ca n l n cܩi v nh mt.
D†c ܩng, bao gi ti v H Lan cng r vo rng Sim. Ÿ , chng ti i th thn gia mu hoa tm, chi tr trn tm sau cc bi cy v chy nhy trn nhng m t y nh hi nh. Chnh gia nhng tr chi nghch ngm v hn nhin , ti ܮc nghe li ti‰ng cܩi khanh khch v t ca H Lan, ti‰ng cܩi tܪng ch c th‹ bt gp trong nhng gic m vŠ qu kh. Nhng lc y, lng ti vui l lng.
V ln no cng vy, trܧc khi ra vŠ, ti khng lm sao cܫng ܮc š nh r H Lan i xuyn qua m rng bn kia, ng trm ngm trܧc cnh ng c xanh ‹ ngm v huy hong ca mt tri ang chm dn xung thung lng m sng.
Nhng ti lng, bao gi ti cng xung chi nh H Lan. Ti li ܮc n mn canh nu bng hoa thin lš. Ti li ܮc ngi dܧi gin hoa lp lnh nh trng, ht cho H Lan nghe nhng bn tnh ca ti mi vi‰t.
Li ca ca ti do ny thi u ut. Ti g n, ht nhng li nng nn, trong tro:

C mt mt tri
Trong ngc em
M‡i ngy
Em m‡i sm mai ln
Lng anh bui y
Tng t nng
Khng phi hoa qu
Vn hܧng dng

 
Ti li ht:

Ti sao em c mܩi ba
M khng mܩi bn hay l mܩi lm
Nh trng kia chng chu rm
‹ cho bi trc ng dm sng khuyaH Lan nghe xong, ni:
- Nm nay H Lan mܩi bn, sp mܩi lm tui .
Ti cܩi:
- Bn nhc ni vŠ chuyŒn c. ChuyŒn nm ngoi .
V ti ht:

Dܧi gin thin lš
Mt mnh anh ang ngi
Khng dng em bܧi ti
Anh b‡ng thnh song i

 
Khi ti bung n, ngonh li, H Lan bi‰n mt. N b vo nh. Cho ti h‰t h hng. Song i u m song i !
Nhng bn nhc ti vi‰t cui nm lp chn Šu nh th‰, vui ti v yu ǩi . Ch ‰n lc ngh h, nhng bn tnh ca ca ti mi ܮm bun.
Va ngh h xong, H Lan ra thnh ph liŠn. N ra sm, nh b c, i h†c h. Cn ti mi mt thng rܫi sau mi i . Bui ti trܧc hm H Lan ri khi lng, ti v H Lan li ngi bn nhau dܧi gin hoa thin lš y k› niŒm. Ti bun hiu ht, chng thi‰t ni g. H Lan hi, ti tr li nht gng. m , trܧc lc chia tay, ti ch tm s vi H Lan bng ti‰ng ht.
Bn tnh ca y lo u:

C mt ngy
ng c mt ngy
Bn tay khng nm na bn tay
‹ hai mi ngn
Bun xa vng
Cuc sng ri nh ti‰ng th di
Ti nghe ti‰ng H Lan th di bn cnh. V ti thn th ht:
S c mt ngy nh th‰ khng
i cu hi lnh ‰n nao lng
ChiŠu nay
Phܮng n ri em
Chy lng anh
Bao nh mong
V ti t trn an:
Phi chng
Khng c ngy nh th‰
Ÿ hiŠn
Chc s gp lnh thi
Lng anh
D rng di nh b‹
Vng cnh bum em
Cng l loi

 
Chng hi‹u sao, trܧc ngy H Lan ln ܩng, lng ti v cng thp thm v hong ht, mc d ti c khng ‹ l ra ngoi . Phi chng ti quen c n bn cnh, ti cha bao gi xa n ? Hay v mt iŠu g khc? Ti khng bi‰t. Ti ch bi‰t lng ti hoang mang bt nh. Ti khn thm ng b v thnh hong lng ti " hiŠn gp lnh". Ti rt mong ܮc nghe H Lan ni iŠu g .
H Lan ni . Nhng n khng tr li nhng lo lng ca ti . N ch chp miŒng:
- Bn nhc bun qu.
N ni vy, ti cng bun hn. Ti gy n, ht vŠ ma h:

Lng l chiŠu nay
Lng l ma h
Sn trܩng vng
Mun tng em
Mt chm phܮng thm
Ti nh ma h
B h ti

Trܧc mt ti l trܩng huyŒn tiu iŠu . Cc lp h†c ng ca im m. Thy c v bn b i u vŠ u, ti chng bi‰t. Ch c hng dng liu ng ng m trong nng.

B h ti
Mt n‡i nh xa vi
Cm xung t
‹ m†c ln tri ǡng
Cht tnh ti thm lng
Ht thnh li ve ku

Ti b‡ng ha thnh con ve su, ct gi†ng n non v nghe tri tim mnh p trong ti‰ng ht:

Gi ma h
Gi h cht tnh yu
Khi chia xa
Vn nh ngy gp li
Lc y
Em c l c gi
t ti bng ng†n la
Ca ring em?

Ti hi, v ti khng tm ra cu tr li . Vi ng†n la rc r ca mnh, hn H Lan s t ti . Nhng n s t m lng ti hay t ri ǩi ti, ai bi‰t ܮc. Ti li cng khng bi‰t. Ti ch bi‰t ܮc m‡i mt iŠ Ngy mai H Lan s xa ti . N s ri lng.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 28

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )