Chu+o+ng 29: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 29: Mt Bi‰c

Ri cng ‰n ngy ti khn gi ra thnh ph, chun b cho nm h†c lp mܩi .
ng nh H Lan m t, thnh ph p nguy nga v lng ly . Ti t m ngm ngha nhng i l thnh thang, nhng ta nh cao vt, nhng ca hng bng ln v cht ng hng ha . Ti nh thng ng khi ng trܧc cc bng iŒn nhy nhy mun mu ca cc rp chi‰u bng v cc v trܩng.
Sau vi ngy i do quanh thnh ph, ti chc chn rng n giu sang hn ci lng ngho kh ca ti gp hng t ln. Tuy nhin, ti khng chc rng n c p hn lng ti hay khng. N qu n o, li lm rc r‰n v bi bm, iŠu khng hŠ c lng o o .
Thnh ph vng bng nhng cy xanh. Ÿ trn cao, bu tri b chia ct thnh tng mng nh v tm mt ti lun lun b chn li bi nhng dy ct iŒn. Ÿ thnh ph, kh lng nhn ngm nhng m my bay, nhng m trng sng. Ti khng th‹ no bt gp v ru r huy hong ca mt tri lc t gi tri xanh. l nhng iŠu H Lan khng hŠ nhc ti khi k‹ vi ti vŠ thnh ph.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 30

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )