Chu+o+ng 3: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Mt Bi‰c

Lng Ti C Mt Ci Ch Tn L Ch o o . T lu, tn ch thnh tn lng. Ln ln, ti i u xa, xng l ngܩi lng o o, ai cng bi‰t. Ngܩi lng khc hay ni cu v "chn o o l ch en en" ‹ gho ngܩi lng ti . Mi ‰n by gi, ti vn khng hi‹u cu c š ngha g hay ch l mt cu ni chi, nhng hi nh m‡i khi nghe ai ni nh vy, ti tc lm. Ti c ngh ngܩi ta bo mnh l ch.
Ch o o ch h†p ban m. Ban ngy ch vng ngt, ch cn tr li cy bng gi gia ch v nhng cn lŠu trng tri, †p p ni b†n tr con thܩng t tp chia phe nh nhau .
Sau nhng ln b n, ti thܩng ra ng mt mnh u h, nhn xung ch . Ti ng , bun b, c n v rn r nh mt con ch con. Ti va xoa cp mng bng rt va cm thy mnh l tr bt hnh nht trn ǩi v ti c ‹ mc nhng gi†t nܧc mt ln trn trn m. Nhng lc , ti thܩng ao ܧc mnh Ƕt ngt ch‰t i ‹ ba ti phi hi hn v nh ti, ‹ m ti phi hi hn v khng dm can ba, v c b ti na, b s v cng kh tm v b trt i do trong mt bui ti quan tr†ng nh vy . M†i ngܩi s khc sng c mt. Ngh ‰n cnh m ti v b ti khc than vt v, tc x ri tung, a qun xc x‰ch, t nhin ti thy mi lng, khng mun ch‰t na . Nhng ri ti bt gic s tay xung mng v kin quy‰t gi nguyn š nh trng pht m†i ngܩi bng ci ch‰t ng thng ca mnh. D nhin ti khng mun ch‰t hn. Ch‰t hn nh ch Hoan m ma thng trܧc, ti s lm. V con ch khc nh ri nhng ch th chng nghe thy g. Ch ng, ng hoi v s chng bao gi dy na . M ti bo vy . Khng, ti khng nh ch‰t nh ch Hoan. Ti ch ch‰t chng nm ngy thi . Lc ba m ti, ng b ti v nhng ngܩi thn khc kh h‰t nܧc mt th ti s sng dy trܧc s hn hoan cho n ca m†i ngܩi . Lc y, m†i ngܩi s chen ln ginh git nhau ‹ ܮc m ly ti . Ai ti cng cho m nhng ba ti th khng. Ti s lnh lng ht tay ba ti ra, bt chp v au kh nh ln trong i mt ba . Nhng d sao, cui cng ti cng suy ngh li v ‹ cho ba ti m ti nhng ba s phi l ngܩi sau cht ܮc ‰n gn ti . Nhng ngy sau hn l nhng ngy rt tuyŒt vi i vi ti . Ti s tha h vy bn o qun, tha h nghch ct, thm ch chn c ngܩi trong ct, ch cha hai l‡ mu, m vn khng s b n. Mi chm ǡm trong vin cnh xn ln , ti qun bng c khc. Trong khi ti ang ngh xem cn phi gi nhng tr nghch ngm g na vi s t do qu mc ca mnh th ti‰ng c Thnh kh vang ln sau lng:
- Ngn ng lm g ?
Gi†ng ni du dng ca c Thnh ko ti vŠ vi thc ti . Gic m huy hong bi‰n mt v ti cay ǡng hi‹u rng chng lm g c chuyŒn nghch ct m khng b n n, rng ǩi ti s cn au kh di di . Cng ngh ti cng bun ti v bt gic ti rm rm nܧc mt.
C Thnh nh nhng ǥt tay ln vai ti, hi:
- Ba Ngn nh Ngn c au khng?
Ti nc n:
- au gn ch‰t.
- ‹ c xc du cho Ngn nghen!
Ti kht kht mi v lng l gt u .
C Thnh ko qun ti xung v thoa du ln nhng ln roi vt ngang mng ti . Ha ra trܧc khi i tm ti, c Thnh b sn chai du trong ti o .
Khng hi‹u do chai du hiŒu nghiŒm hay do tnh thng ca c Thnh m ti chng cn nghe au ǧn na . Nhng ngn tay ca c Thnh lܧt nh trn da ti nh nhng cc bng gn mŠm mi .
Xc du cho ti xong, c Thnh u y‰m hi:
- Ngn h‰t au cha ?
Ti st st:
- H‰t ri .
- H‰t sao Ngn cn khc?
Ti chi:
- Ngn u c khc.
- C. C thy Ngn khc n.
Ti a tay quŒt nܧc mt:
- l khi ny . By gi Ngn u c khc na .
C Thnh khng tin li ti . C nhn ti bng nh mt nghi ng nhng c khng hi na . C ch cm tay ti, r:
- Ngn i xung ch chi vi c khng?
Ti bi‰t c Thnh i ch chng ‹ mua g. Thy ti bun, c mun dn ti i chi vy thi . D nhin l ti gt u liŠn. Ti rt thch xung ch . Bao gi ti cng thch xung ch . Ti c th‹ lܮn l hng ti‰ng ng h khng chn trܧc cc sp tp ha, m mn nhn ngm nhng vng xuy‰n xanh , nhng hp ch mu lun lun c sc thu ht i vi ti v nhng vin bi sc s nm chen chc trong cc hp giy vung vc vi dng v hy dn ǥc biŒt.
Ti v c Thnh len li qua nhng hng c ti tanh nng v bi‹n. Nhng ngܩi dn miŠn duyn hi da rm nng ph hm rng trng n, mi cho . Sng sm thuyŠn vŠ, nhng ngܩi bun c miŒt bi‹n thc dy t trܧc, vi v x‰p c vo gi v thu xe th i sut ngy khng ngh ‹ kp em c ‰n phin ch m qu ti . Lng ti l lng ni nhng ngy na cng c c ti l nh vy .
i quanh qun mt lt, ti li thy mnh ng trܧc cc sp tp ha vi nhng b lo bn hng ging hŒt b ti, miŒng lc no cng mm mm nhai tru . Ti ng , mt dn cht vo nhng mn hng xinh xn v lung linh ang by biŒn trn sp, lng dy ln mt n‡i ao ܧc m h nhng chy bng. Sut thi th u di lu, cc sp tp ha lun lun l mt th‰ gii lng ly v y b n i vi tm hn non nt ca ti . ƒn tܮng su sc n n‡i mi ‰n tn by gi, khi ti bܧc qua tui ba mi, c m‡i ln i ngang qua mt quy tp ha bt cht no, ti khng lm sao kŠm ch‰ ܮc š nh dng chn li v dn mt vo t ki‰ng vi mt n‡i xao xuy‰n l lng.
Trong khi ti ang m mi chm ǡm trong th‰ gii y mu sc th t gia ch b‡ng v†ng li nhng ti‰ng h reo huyn no .
C Thnh lc lc tay ti:
- Ngn i, li Ǣng kia xem xi‰c i !
Ti theo c Thnh ln vŠ pha ti‰ng n.
Chnh gia ch, dܧi gc bng gi, gia mt vng ngܩi hi‰u k chen chc vy quanh, nhng tay sn ng mi v ang lm tr. C chu ti phi loay hoay kh lu mi vt ܮc mt kh h chui vo .
Nhng ngܩi bn thuc do ci trn trng trc v bi‹u din nhng tr l mt. H† gng ngܩi ln v ‹ cho nhng thanh m tu chm vo . Mc d bi‰t chc rng h† s chng hŠ hn g, nhng thanh m tu chm vo ngܩi h† s di ra nh chm vo mt khi cao su, nhng c m‡i ln thy lܫi thp bn ngt v lp long nh uc vung ln, ti Šu s hi nhm tt mt li . Ch ‰n khi nghe nhng ti‰ng xušt xoa v nhng trng v‡ tay rm r vang ln, ti mi dm h mt nhn, trng ngc vn cn p thnh thch.
Ti xem m ngܩi mi v ny lm tr nhiŠu ln. H† khng ng c c nh mt ni no . Quanh nm, sut t ma h ‰n ma xun nm sau, h† i lang thang qua cc lng mc, cc thn xm. C khong vi thng, h† li ‰n vng ti mt ln. Vn dng lŠu dܧi tn bng gi gia ch, vn nhng con ngܩi c vi nhng ti‰t mc c nhng ki‹u cch sinh hot khc thܩng v nhng mn bi‹u din va quen thuc va k b ca h† bao gi cng tot ra mt sc li cun mnh m khi‰n vng trn ngܩi chung quanh m‡i lc mt dy ǥc v nhng ngܩi ny, b thi min bi nhng php gng, nhng tr nut dao v phun la, ho hc tho nhng cy kim bng ci ngang miŒng ti ‹ mc tiŠn ra mua nhng l† c l, nhng chai khuynh diŒp, cc th thuc cao v thuc cha bŒnh thi mo khc.
Hi , i vi ti, mn bi‹u din cui cng ca m ngܩi phiu bt ny bao gi cng l mn bi‹u din ܮc trng ch nht. Sau khi bn rn v vui v thi tiŠn l li cho v s ngܩi xem nh d, mt ngܩi trong m mi v ti‰n vŠ pha chi‰c lng st ǥt dܧi gc bng. Anh ta m np lng v t trong , mt con trn m t t chui ra . N b quanh mt vng, va trܩn va u‹ oi lc mnh, khi‰n b†n tr con ku tht ln. Ti khng khc nhng hi hp bܧc lui mt bܧc, tay nm cht tay c Thnh. Trong lc , ngܩi va m np lng i li gn con trn. Anh ta cha tay ra v con trn lp tc trܩn ln cnh tay anh ta . Ri bng nhng Ƕg tc un o, n qun quanh cnh tay nhiŠu vng, sau n ti‰p tc nhoi ti qun quanh bng v cui cng n cun trn quanh c ngܩi bi‹u din bng nhng c lܮn mŠm mi nhng vng chc.
Ti nhnh sng cnh tܮng trc' mt nh b thi min, lng ni y gai c, lng pha trn nhng cm gic kh t, va khi‰p m li va hn hoan.
C Thnh ng coi mt lt ri rng mnh bo ti:
- VŠ thi, Ngn i !
C s h ? - Ti hi .
- , trng gh qu !
Ti ni:
- Ngn cng thy gh nhng Ngn khng s . Ngn ng coi na !
C Thnh ko tay ti:
- Thi, vŠ i ! Khuya ri ! B Ngn khng s b n h ?
Li nhc nh ca c Thnh khi‰n ti git tht v khng chn ch ly mt pht, ti vi v bܧc theo c Thnh ln ra khi m ngܩi chen chc, lng y ti‰c r.
Khi ngܧc mt ln, ti nhn ra bu tri y sao . Nhng v sao chi cht chi‰m h‰t m†i khong trng v m‡i lc mt ta sng. Trong khi , dܩng nh c ai tt bt nhng ng†n n du lung linh trong ch . Mt s hng qun d†n vŠ nh, ch cn tr li nhng chi‰c chng tre ang st dn nhng si my buc.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 4

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )