Chu+o+ng 30: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 30: Mt Bi‰c

Ti khng chung vi c Thnh. C Thnh nh ch Nhܩng. Nh ch Nhܩng rng m ha cht. Pha trܧc l ca hng, pha sau l nh kho, thnh thong ti chi, ti vn phi len li gia nhng cy vi cht thnh tng ng, chon h‰t li i .
Ti tr† nh cu Hun. Cu Hun l anh rut bc gi ti . Xt ra, ti vi cu chng b con g. Nhng ti vn g†i cu bng cu . Ti bt chܧc ch Nhܩng.
Nh cu Hun rt giu, cu c ca hiŒu thuc ty . Thot tin, thy nh cu sang qu, ti khng dm . Nhng bc ti nng nc dn ti ‰n . Bc trn an ti: "Cu Hun giu nhng sng gin d, li bi‰t tr†ng k s". Ti ch l cu h†c sinh lp mܩi, nhng bc ti vn liŒt ti vo hng... k s. V bc dt ti ‰n ra mt cu Hun. Ti tr† nh cu Hun t .
Cu Hun c ba ngܩi con. Nh nht l thng Lim, ang h†c lp by . Ch k‰ thng Lim l nh Mai, bng tui ti . Nh Mai h†c h‰t lp chn, ngh ngang, ra bn ngoi hiŒu thuc ty, chun b lm b ch tng lai . Ln nht l Dng, bn b thܩng g†i n l Dng Thanh Lm. Thanh Lm l tn hiŒu thuc ca cu Hun. Dng khng thch tn , n bo nghe ging kp ci lng. Dng t ǥt biŒt hiŒu cho mnh: Dng Marcel. V, bt chܧc Jo Marcel, n thܩng nhn nhy v rn r ht "Thi, em ng khc, em ng khc, ng khc na lm g..." nghe ru mun ch‰t.
Dng ln hn ti ba tui, nhng trn giy t n bng tui ti . N phi khai st tui ‹ trn qun dch. Dng ht hay, nhy gii nhng h†c d c. Mi vui chi, n m, n qung sch v vo x nh, chp nhn li lp nhn ǩi tri qua . V vy, khi vo lp mܩi, ti h†c chung lp vi n. Ngay hm u tin, cu Hun bo ti: "Cu nghe ni chu h†c gii, c g chu ch cho thng Dng vi . N lܩi lm!". Ti gt u .
Ti nhn li vi cu Hun nhng ti chng lm trn. Thng Dng l cha lܩi, ng nh cu Hun nhn xt. M‡i ln ti ku n h†c, n Šu lng i ch‡ khc. N ch khoi m‡i khon cp-p Ÿ lp, ti v n ngi k‰ nhau, n chp bi ca ti tha h. Nh c ti, ln u tin Dng khng phi h†c p li lp mܩi . Cui nm, n h hng khoe vi cu Hun n ܮc ln lp. Cu Hun mng lm v cu cm n ti ri rt. Cu tܪng ti "ci to" ܮc thng Dng.
Dng chng lo h†c. N thܩng t tp vi nhng a nh giu khc thnh mt bng v r nhau phng honda o o trn ph hoc chy ua ra tn ngoi . N chi billard rt thiŒn nghŒ . Ti tng lc mt khi xem n bi‹u din nhng c nh gom bi cc kh. N cng m n ht xܧng. Trong phng ca n c hai cy guitar iŒn v mt b trng. Ngy no m bn ca n cng ko ti chi nhc m khi‰n ti khng ti no h†c bi ܮc. Nhng lc , ti phi m tp xung phng nh Mai v thng Lim ngi h†c.
Hm mi d†n ‰n, thy trong hnh lš ca ti c cy guitar, Dng nheo mt hi:
- My cng chi n na h ?
Ti cܩi cܩi . Dng ni:
- My n nghe coi!
Ti n. Dng chm ch nghe, v ch:
- C i‹n qu!
Ti khng hi‹u:
- C i‹n l sao ?
- L ... l nh qu !
Cu ni ca Dng khi‰n ti mt. Ti bung n xung ngi im. Dng chng thm ‹ š ‰n v sܮng sng ca ti, n bܧc li gc phng, cm ln cy guitar iŒn, h hoy so dy .
Dng do tng tng vi nt ri nhn ti, hi:
- My bi‰t chi trng khng?
Thy ti lc u, Dng kh so vai . Ri n bt u ht. Bn "Beautiful Sunday". Dng va ht va lc ngܩi, hŒt nhng ca s bi‹u din trn ti-vi . Gi†ng n kh hay, vang v m. Trܧc mt khn gi qu ma v ng nghŒch nh ti, Dng cao hng ht liŠn t t ba bi . "L'amour c'est pour rien". Ri "Aline". Ht xong, n hi ti:
- Hay khng?
Ti gt u:
- Hay .
Dng khoi lm. N v‡ vai ti:
- N‰u my thch, tao s ko my vo chi chung vi b†n tao .
D nhin ti t chi . Dng ht hay . Nhng bn nhc cng hay . Nhng tt c chng n nhp g ‰n tm trng ca ti . Ti thch nhng bn nhc "c i‹n" ca ti hn. Chng nh thc trong ti nhng k› niŒm xn xao ca lng qu yu du . Chng th th vi ti vŠ tnh yu thm lng. Chng lun hܧng vŠ ngܩi ti thng.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 31

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )