Chu+o+ng 31: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 31: Mt Bi‰c

Ngܩi ti thng nh b c . C H Lan l ngܩi ch c trong dng h†. Sau c, ‰n ba H Lan, ri mi ‰n ng ch chy xe . H† hng bn ni H Lan hu h‰t Šu i lm n xa, ch c ba H Lan l li lng.
Chng c l thng gia c ln, ch hng sn xut v xe -t . Nhng hai v chng li khng c con. Khi H Lan ra thnh ph h†c, ‰n nh c, hai v chng mng nh bt ܮc vng.
H Lan nh c y nh trn thin ܩng. n, thc ung, o qun, giy dp, k‹ c tiŠn tiu vt, H Lan khng thi‰u mt th g. B c chiŠu chung H Lan nh chiŠu chung mt thin thn. Bn H Lan cng ܮc cng ly . M‡i ln ti ‰n chi, c n ti nh n khch qu. C d†n bnh biscuit mi ti n. C m t lnh, khui cocacola bt ti ung. Ti xu h chn ngܩi . C lm nh ti ch‰t i ch‰t kht ‰n ni .
Bi‰t ti ngܮng, H Lan cm bnh nht vo tay ti, d‡ nh d‡ con nt:
- Ngn n i, ng ngi!
Khng phi ti ngi, nhng ti cm thy khng ܮc t nhin. Cn phng khch sang tr†ng ny hnh nh khng thch hp vi ti . Ti cm thy lng tng v g b khi ngi vo chi‰c gh‰ bnh to tܧng. Ti thch nh ngy xa hn. M‡i ln ‰n chi nh H Lan, chng ti thܩng ngi bn nhau trn nhng khc g‡ ǥt dܧi gin thin lš. Gia khung cnh n s m gn gi , chng ti tr chuyŒn vi nhau thoi mi v thn mt bi‰t bao . Cn y, m†i chuyŒn m ra khc hn. Ti ni nng c ngܮng nghu th‰ no . Nhn nhng chm n lp lnh treo l lng trn trn nh v nhng dy t knh sang tr†ng k d†c tܩng, ti xi l, h‰t mun ni chuyŒn. Nhng cu chuyŒn m ti nh ni, nhng cu chuyŒn vŠ phin ch lng, vŠ ma th chn, vŠ nhng bui chiŠu len li trong rng tm bng d d, t ra chng thch hp trong khung cnh chong ln ny mt cht no . Chng tr nn lc lng lm sao .
Nhng lc nh vy, lng ngui lnh, ti n qua loa vi mi‰ng bnh ri vi co t. C H Lan a ti ra ‰n tn ca, v dn: "Ngy mai, chu ‰n chi nh!". Ti gt u, v ngy hm sau ti chng ‰n. Ti thch gp H Lan ngoi ph hn.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 32

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )