Chu+o+ng 32: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 32: Mt Bi‰c

T hi ln lp mܩi, ti v H Lan khng cn h†c chung trܩng nh trܧc. H Lan h†c trܩng N, ton con gi . ChiŠu chiŠu, sau gi tan h†c, ti thܩng p xe qua trܩng H Lan, ng lng ngng trܧc cng, Ǯi n ra . Hi , khng ch mnh ti ng nghŒt mt trܧc cng trܩng con gi vo m‡i bui chiŠu . C c khi a ln vn nh ti, mt a no a ny lm lt nh k trm.
Trܩng N gi tan h†c l mt k quan i vi b†n con trai chng ti . Mi vŠ sau ny, ti vn khng th‹ no qun hnh nh th mng ca nhng t o trng lng l tri ra khi cng trܩng nh mt dng sng nghi ngt sng m. Dng sng o nh c mt thi cun theo n bao nhiu mt nhn ngy ngt, nhng mi tnh vn v v thm lng, sn sinh ra bao nhiu thi s v nhng k vi‰t tnh ca ni ti‰ng v v danh ca cuc ǩi .
Ti chong mt vŠ pha cng trܩng, do dc nhn. Tm H Lan gia mt bi‹n o trng mnh mng chng khc no tm mt ht ct gia i dng. Nhng bng lng kin tr khng mŒt mi, cui cng bao gi ti cng tm ra ht ct ca ti v bao gi ti cng nhn thy n trܧc khi n nhn thy ti . V ch cn n li‰c ti cܩi mt ci, bao nhiu mŒt nh†c ca ti trong lc ch Ǯi bay bi‰n u mt.
Ti lng lng p xe theo H Lan, cch mt qung xa . Sut mt chng ܩng di . H Lan p xe lng thng pha trܧc, ti p xe lo o pha sau, y nh hai k xa l. Cha ri xa trܩng N, ti cha dm ti‰n ln i song song vi H Lan. Ti nghe ti bn cng lp kho nhau chuyŒn vŠ n sinh trܩng ny . ChuyŒn no cng Ƕng tri . No l ti trܩng N tng vc guc nh nhau vi ti nam sinh trܩng Hong DiŒu . Chi‰c guc no ca ti n cng ng inh lm chm, phang trng l tt u . nh nhau mt hi, ti Hong DiŒu chy vt gi ln c. No l ti n tng nm tay ging hng ngang trܧc cng trܩng, chn mt m lnh biŒt Ƕng qun l ng i qua , i tch thu my chi‰c m nu lm... k› niŒm. Trܧc by n qui d dn ny, my tay lnh biŒt Ƕng sng ng y mnh nhn nh con chi chi, nh b nn chy ly ngܩi . Ti khng bi‰t h thc ra sao nhng nghe ri‰t cc mu giai thoi rng rn ki‹u , ti m ngn. Ti bn cn d†a: "a no v phc i ngang trܩng N mt mnh coi nh i vo ... t a".
Ti khng mun i vo t a . Ti ch ‰n n H Lan vo nhng lc ng ngܩi . V trn ܩng vŠ, Ǯi cho H Lan i tht xa, ‰n lc n r ngot vo gc ph, ti mi dn xe ln. Ti khng dm ui theo H Lan ngay cn v mt l khc. Ti s gp c Thnh. C Thnh h†c chung trܩng vi H Lan, lp mܩi hai . C bt gp ti lang thang y mt ln. Ln , ti git bn ngܩi khi ang ui H Lan b‡ng nghe c ti‰ng g†i sau lng:
- Ngn i, i u ?
Ti quay li v nhn ra c Thnh. Ti dng xe, p ng p:
- Ngn i chi .
C Thnh nhn ti na tin na ng:
- i chi m i mt mnh?
Ti lng tng ch tay vŠ pha trܧc:
- Ngn i vi thng bn cng lp. N chy Ǣng kia ka!
C Thnh nhn theo tay ch ca ti . C khng bi‰t trong m con trai ang chy xe gia ܩng c a no l bn ti khng. Nhng c khng hi, ch cܩi cܩi:
- Ch khng phi Ngn ang chy theo c b no ?
Ti mt:
- u c.
Ti chi bi‰n. Ti khng mun c Thnh bi‰t chuyŒn tnh cm ca ti vi H Lan. T ngy ti nhn ra khong cch gia ti v c, ti khng mun tm s vi c na . Ti thy xu h. Cn c, sau ln c cng khng bao gi hi thm vŠ "c b" ca ti . Khng hi‹u c bi‰t g cha .
Ln u tin ti ‰n n H Lan, khi thy ti c ti‰ng ng h sau mi p xe ln, H Lan ngc nhin hi:
- Ngn h xe h ?
- u c.
- Sao by gi Ngn mi ti ? H Lan thy Ngn t ny .
- Ti s bn ca H Lan ch†c.
- Ti n khng ch†c u .
Ti li‰m mi:
- Ti khng bi‰t. Ti nghe ngܩi ta ni h†c sinh trܩng N gh lm.
- Gh sao ?
Ti k‹ cho H Lan nghe nhng chuyŒn ti nghe ܮc vŠ h†c sinh trܩng N. Nghe xong, H Lan mm cܩi:
- Ngܩi ta ba . Ti bn H Lan hiŠn thy m.
H Lan ni, ti tin ngay . Ti cha thy h†c sinh trܩng N gi tr g gh gm, ch ton nghe n. Ti khng tin ngi trܩng du dng m c Thnh v H Lan ang theo h†c li y ry nguy hi‹m nh ti con trai vn hay k‹. D vy, m‡i ln ‰n n H Lan, ti vn i tt li Ǣng sau n sut mt chng ܩng di . Ti quen nh vy . Ti s c Thnh nhn thy .
Thܩng, ti a H Lan vŠtn nh. Nhng ti khng vo . Ti ngi trn xe cܩi vi H Lan v Ǯi cho n i khut sau cnh ca, ti mi lng thng p xe i .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 33

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )