Chu+o+ng 33: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 33: Mt Bi‰c

H Lan t vŠ lng, d ch n chy xe trn tuy‰n ܩng ni liŠn thnh ph v huyŒn l.
M‡i ln ti r, n Šu bo bn li h†c thm. H Lan c i h†c thm tht, nhng n
phi v vy m n khng c th gi vŠ thm lng hay khng th ti chng r. Khng c
H Lan, ti vŠ lng mt mnh. Thng no ti cng vŠ. Ti ngi xe ng g ng gt.
Hn na ngy tri, xe mi vŠ ‰n huyŒn. T huyŒn, ti p xe vŠ lng, trn con ܩng
nm no ti v H Lan vn thܩng i bn nhau nhng chiŠu th by . Con ܩng c
chng c g thay ǰi, chy d†c hai ven ܩng vn nhng cy bng gn cao vt,
nhng cy keo ty ni tr n ca nhng con cnh qušt tuyŒt p, nhng cy su
ng x xc v nhng hng ro dm bt chi . Xa hn na l nhng cnh ng
rp rn sng la, mu xanh tri di ‰n tn ly tre xa .

Cnh vt vn th‰, ch khc l chiŠu nay, trn ܩng vŠ dng dc ch c mnh ti lng
l p xe i .

i ngang rng Sim, ti khng gh, d tim ti p tng hi rn r. Ti s k› niŒm nu
chn ti . Ti s ngi mt mnh gia rng Sim, lng ti s ngp y l rng.

Hm u tin vŠ lng, ti ngc nhin thy lng ti khang khc. M†i vt vn nguyn
ch‡ c nhng khong cch gia chng dܩng nh c ai thu ngn li . Ti i t
gi‰ng Cy Dui vŠ ch o o, thy on ܩng sao m ngn ngi, mt chp mt
ti ni . Khong cch gia ch o o v nh ti cng vy, gn nhau ‰n bun
cܩi . Ti nhn vo ch, thy ch b i nhiŠu . Cy bng gi khng cn cao gh gm
nh ti hng tܪng. Mi i khi lng c my thng, khi tr vŠ, ti nh ngܩi khng l
trong cu chuyŒn b k‹. N‰u b cn sng hn ti s hi: "B i, ai thu nh lng
mnh li h b?". Hn l b s p: "Khng ai c, chu . Ti v chu ln ln thi . Khi
ln ln, ngܩi ta thܩng thy m†i th dܩng nh b i!". Nhng b ti khng cn
‹ ti hi v nghe b u y‰m tr li . Ti ch nghe thy cuc tr chuyŒn kia trong tr
tܪng tܮng ca ti thi .

M‡i ln vŠ lng, ti ch chi ܮc hai ngy . Ti dnh mt ngy ‹ i thm thy c
v bn b thu nh. Thy Ci ngh dy hn. C Thung vn dy lp ba v vn cn
than kht nܧc gia gi h†c. Lp v lng ca thy Phu vn ng h†c tr v cng
ging nh b†n ti hi trܧc, l nhc sau ny b thy pht nhy cc ph ngܩi . ‰n
trܩng thm thy Phu, ngoi nhn vŠ cui lp, ch‡ ngy xa ti v H Lan ngi h†c
cnh nhau, lng ti khng khi bng khung ti‰c nh.

Ti ng trܧc cng vܩn ng Cu Honh, bi hi nhn cy th nm no . Cy th vn
nh xa, n chng chu gi i d dܧi gc ngp y l rng. Nhng tri th vng nm
ln trong m l chc b b†n h†c tr trܩng thy Phu nht i h‰t ri . Lt na y,
sau gi h†c, hn s c a dn nhng mnh v th ln bn ‹ tܪng tܮng l hoa
qu hoa cc. HŒt nh ti hi nh. Lng ti xao xuy‰n, ti bt mt chi‰c hoa lng n
cnh hng ro, ngm trn mi v ro bܧc vŠ nh.

Bao gi vŠ lng, ti cng ‰n chi nh H Lan, c khi ti tr†n ngy . Ti li khoai
lang trong gc nh ra, li vo b‰p tru v trong khi ch khoai chn, ti leo ln vng
nm †c sch. Mi khoai chn d bi‰t, thm nc mi . Nhng lm khi nm u a trn
vng, gi ngoi h thi vo mt rܮi, ti ng kh. Khi git mnh thc dy, khoai
chy kht lt.

M H Lan vn i ti mn canh nu bng hoa thin lš. Canh ngon, m sao ti nut
khng tri . Nhn t canh quen thuc, b‡ng dng ti nh H Lan qa chng. N‡i nh
khi‰n c ti nh nghn li . Ti va u‹ oi v cm va tr li nhng cu hi ca m H
Lan. Bao gi b cng tr chuyŒn trong ba n. B thch vy . Nhng ln ny m H
Lan khng k‹ vŠ chuyŒn ng ti c b nh th‰ no na . M b hi:

- Sao chu khng r H Lan vŠ chi ?

Gi†ng b bun bun. Ti khng dm ni l ti c r nhng H Lan khng vŠ. Ti ch
p:

- H Lan bn h†c thm, bc !

M H Lan nhn ti:

- Cn chu th sao ? Chu khng bn h†c thm ?

Cu hi c v g trch mc khi‰n ti bi ri . Ti p, gi†ng lng tng:

- Chu cng c h†c. Nhng chu h†c ngy khc.

M H Lan khng hi na . B nhn ra ngoi sn nng, v xa vi . Ti thm hi b ang
ngh ngi iŠu g. B c nh H Lan nh ti ang nh hay khng.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 34

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )