Chu+o+ng 34: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 34: Mt Bi‰c

Rt nhiŠu nm vŠ sau ny ti thܩng t trch mnh ti sao hi ti khng ni thng vi H Lan l ti yu n. N‰u ti ni ra iŠu , hn cuc ǩi ca chng ti r sang hܧng khc, sng sa hn v t xy xt hn. Nhng thi gian cng li xa, ti hi‹u rng iŠu tht ra khng cn thi‰t nh ti ngh. Ti vi‰t nhng bn tnh ca v ht chng ln. l li t tnh ca ti . Trong nhng ngy thng , H Lan nhn thu y lng ti nh ngܩi lng o o nhn thu nhng vin si phi mnh dܧi lng sui L vo nhng ma nܧc cn. Vy th, ti cn g phi ni ra nhng iŠu khng cn l b n vi c hai a ti . V liŒu c ch g n‰u ti ni H Lan rng ti yu n v ܮc nghe n ni n cng yu ti, khi m tt c nhng iŠu Šu c th‹ ǰi thay trong mt sm mai no ?
V li, mun mt mt nm n‰u ti nh lm ci chuyŒn t tnh ng ng . Nm lp chn thun li hn nhiŠu . N‰u mun, ti c hng ng c hi . Nm lp mܩi, m†i chuyŒn khc. Ti khng th‹ va chy xe va o mt canh chng c Thnh li va ni yu H Lan. Ti cng khng th‹ h mi mt iŠu g trong phng khch sang tr†ng nh c H Lan. Hn na, ti rt t ‰n . Ngܮc li, H Lan cng chng ‰n ti . T hi ti tr† nh cu Hun, n chng gh thm ly mt ln. H Lan khng gh, ti cng mng. Nh cu Hun tuy khng sang bng nh c H Lan, ti vn thy t tng v lc lng. Ti khng mun bn b ‰n cht no .
Ch c gn y, H Lan mi gh qua mt ln. ang n thi cui nm, thi‰u ti liŒu, n ‰n hi mܮn cun "L'art de conjuguer".
Hm , ti ang ngi h†c bi, b‡ng thy thng Dng th u vo:
- Ai ang tm my ka!
- Ai vy ?
Dng nhy mt:
- Mt con b xinh tht xinh!
Ti bܧc ra ca v ngc nhin khi nhn thy H Lan.
- H Lan i u vy ? - Ti bi hi hi .
- H Lan i mܮn sch.
- Sch g ?
- Cun "L'art de conjuguer". Ngn c khng, cho H Lan mܮn i!
Ti gt u:
- C. H Lan Ǯi mt cht, ti vo ly .
ti khng mun mi H Lan vo nh. Nhng thng Dng ng bn cnh li ph bnh. N li‰c ti:
- Sao khng mi khch vo nh chi, my ?
Ri khng Ǯi ti tr li, Dng quay sang H Lan, niŠm n:
- H Lan vo nh ngi chi i!
- Thi, H Lan ng y ܮc ri! - H Lan p vi v bn ln.
Dng vn khng khng:
- Ai li ng y! Ti chi, ng ngoi ca coi sao ܮc!
Khng bi‰t lm sao, H Lan nh bܧc vo nh.
Ti chy ln lu ly sch em xung thy Dng v H Lan ang ngi tr chuyŒn vui v phng khch. C hai ang ni vŠ cc bn nhc thi thܮng v cc iŒu nhy ang thnh hnh. Ton nhng Š ti ti m tt. H Lan ni chuyŒn mt cch say sa, dܩng nh n qun mt n ti y lm g. Ti cm cun sch lng ngng trn tay, khng bi‰t c nn a H Lan hay khng. Ti s lm n ct hng. Th‰ l ti nh ngi xung bn cnh, Ǯi .
Mi ‰n lc ra vŠ, H Lan mi cht nh ti mc ch ca n. N cha vŠ pha ti:
- Sch ca H Lan u ?
Ti lng l a cun sch cho n. H Lan cm ly cun sch v mm cܩi nhn ti:
- Ngn cho H Lan mܮn lu lu cht nghen!
Ti gt u .
Dng ro bܧc ln trܧc ti, ginh tin H Lan ra tn ca . N lm nh H Lan l bn n. T nhin ti thy bun bun. Ti chng bun Dng, m bun H Lan. N ‰n y, chng thm ni chuyŒn vi ti . N chng hi thm vŠ lng qu . N b ti ngi mt mnh. Trong khi ti c bi‰t bao iŠu mun ni vi n. Ti mun k‹ vi n rng thy Ci ngh dy, thy nh i cu v an gi sng qua ngy . Ti mun k‹ vi n vŠ cn gi d va thi qua lng thng trܧc sušt x ng cy bng gi gia ch v thi i u mt nhng t chim cho mo trn ng†n tre sau nh n. V c m n na, ti cng mun k‹ chuyŒn m n ch n vŠ n khoai lang luc ra sao, n khng vŠ, m n nh phi xt khoai em phi kh ‹ dnh thng ny qua thng khc.
Nhng ti chng ni ܮc g. Nhng cu chuyŒn ca ti c hoi hoi p .
Dng quay vo, gt g nhn ti:
- My c con bn d thng c!
Ti ch cܩi . Dng li hi:
- B my h ?
Ti cha ght ch "b", ti thch ch "ngܩi yu" hn, nhng ti c gt u i . Ti c linh cm n‰u ti khng tha nhn iŠu , Dng s khng bung H Lan. Nhng Dng trng tro hn ti ngh nhiŠu, n nhy mt ranh mnh:
- My nhܩng n cho tao i!
Ti li cܩi, khng cܩi th bi‰t lm g. Dng bܧc li gn, ǥt tay ln vai ti:
- ng š hn ?
Ti ngܧc ln, nhn nh:
- Anh ni nghe k cc qu!
Dng ln tui hn ti, li l vai anh ca ch Nhܩng, nn ti vn g†i n bng anh mt d ti ngn n ti tn c. Trܧc thi Ƕkh chu ca ti, n thn nhin nhn vai:
- C g u k cc! Ti sao thy n c v khoi tao hn l khoi my!
Gi†ng iŒu trnh thܮng ca Dng khi‰n ti t i mt. Ti ni, c gi gi†ng bnh thn:
- N‰u anh thy vy th anh c viŒc!
Dng h hng:
- Vy l my chu ri hn?
Ÿ y khng c vn Š chu hay khng chu! - Ti ni - N‰u qu tht H Lan thch anh th l quyŠn ca c y . Ti chu hay khng chu liŒu c š ngha g !
Dng nm cht tay ti, lc lc:
- Tt! My xng ng l mt thng n ng!
Ni xong, n b i mt.
Ti ngi li, bun nn v cng. Dng vai anh, nhng n cng nh bn ti . Th‰ l t nay ti mt mt ngܩi bn.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 35

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )