Chu+o+ng 35: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 35: Mt Bi‰c

ChiŠu hm sau, ti l†c c†c p xe ‰n trܩng H Lan. ng nh ti ngh, Dng c mt . Dng i chi‰c Yamaha , diŒn kng t u ti chn, mt eo knh rm d tri chiŠu nht nng. Khi ti ti, Dng ang ngi trong qun nܧc trܧc cng trܩng, mt m m nhn vŠ bn kia con ܩng nn n khng trng thy ti .
Ti tp xe vo lŠ, ngi np sau mt xe nܧc ma . Ti mun xem th n gi tr g.
Lt sau, H Lan ra . Nhc thy Dng, H Lan t v ngc nhin, nhng ngay sau n li nhon miŒng cܩi . T dng, ti thy lng nhi but. Ti t nh mt n cܩi th u c ngha lš g, nhng š ngha vn chng gip ti thanh thn cht no .
H Lan khng nhn thy ti . N thong th p xe i . Dng vi vng phc ln chi‰c Yamaha, n my rܮt theo . H Lan i xe p nn Dng khng phng nhanh ܮc. N chy rŠ rŠ bn cnh. N mu toan chi‰m ch‡ ca ti .
Ti chy mt mnh pha sau, bun thu bun thiu . Trܧc mt ti l mt m n sinh nghch ngm ang chy ging hng ngang gia ܩng. Nh ln khut sau nhng t o trng, ti khng b H Lan v Dng pht hiŒn d c hai thnh thong vn ngoi c nhn li Ǣng sau .
Ti c lo o bm theo nh th‰, va p xe va t nguyŠn ra hnh Ƕng l bch ca mnh. Ti bo ti: ui theo h† lm g, y ch l tr tn tnh lng nhng ca thng Dng, c g phi thp thm lo u! Ngh vy, nhiŠu lc ti mun b vŠ quch. Nhng ti khng iŠu khi‹n ܮc tay li ca mnh. Ti vn lng nhng bm theo, hoang mang v bun nn.
Ti nh c H Lan, Dng v H Lan chia tay nhau . Khi H Lan khut sau cnh ca, ti th pho v quay xe vŠ. Ti thi bn thn. Ti thy lng nh nhm. V ti t cܩi thm nhng š ngh v vn ca mnh. Ti ging nh chng trai c ghen trong th Nguyn Bnh. Nguyn Bnh tht ti . ng bi‰t h‰t š ngha trong u ti, va ` ng ni h :

C nhn tnh b ca ti i!
Ti mun mi c ch mm cܩi
Nhng lc c ti, v mt ch
Nhn ti nhng lc ti xa xi
Ti mun c ng ngh ‰n ai
ng hn d thy a hoa ti
ng m gi chi‰c m nay ng
ng tm chiŠu nay b‹ lm ngܩi
Ti mun mi thm ca nܧc hoa
M c thܩng xc chng bay xa
Chng lm ngy ngt ngܩi qua li
Du ch qua ܩng khch li qua
Ti mun nhng m ng gi lnh
Chim bao ng ln khut bn c
Bng khng ti mun c ng gp
Chng tr trai no trong gic m
Ti mun ln hi c th nh
ng lm m o khch cha quen
Chn c in v‰t trn ܩng bi
Chng bܧc chn no ܮc dm ln
Ngha l ghen qu y m thi
Th‰ ngha l yu qu mt ri
V ngha l c l tt c
C l tt c ca ring ti

ng, ti nh th‰ y! ‰n by gi, khi tnh yu ca ti bt u b e d†a, ti mi nhn ra ti yu H Lan bi‰t chng no . Tnh yu ca ti vi H Lan hn hnh thnh t nhng ngy th u v gn b vi bao nhiu k› niŒm ng†t ngo, nhng k› niŒm khng ngng vܮt qua khng gian v thi gian ‹ lc no cng chy rc r trong ti nh nhng ng†n n‰n hng. Nhng k› niŒm ti p nui dܫng tnh yu ti nh t ai nui cy tri, Ǯi mt ngy cnh bi‰c s ra hoa . V ti, ti Ǯi .
Lng thm, ti Ǯi . Dng thi qua ǩi ti nh mt cn gi d. Nhng cng nh cn gi d do no thi qua lng, ch lay Ƕng nhng khng lm sao x ng cy bng gi gia ch o † Cng ‰n, ri i . Nh n sp sa i khi nh H Lan, chng ܮc tch s g. Nh d trng xe ct.
Ti ngonh u li, v ngc nhin thy con d trng vn cn , khng chu nhc nhch ly mt li . Dng ngi trn xe, chn chng t v bnh thn ht thuc. Nh th‹ Ǯi ch ai .
Qu nhin, mt lt sau H Lan bܧc ra trong b vy m tuyŒt p. Ti trng n l lm qu chng. N‰u bt cht bt gp H Lan ngoi ph trong b cnh nh th‰, chc ti khng nhn ra . Ti quen nhn thy H Lan trong chi‰c o n sinh thܧt tha v gin d. Ti quen vi hnh nh gn gi v du hiŠn ca n t thi hai a ri lng i h†c ngoi ph huyŒn, sao by gi n chng ging hi xa . Ti nhm mt li, v nghe ti‰ng Yamaha n my . Khi m mt ra, ti ch kp nhn thy chi‰c vy hng thp thong trn ng†n n li chp pha sau .
Ti thn th p xe i v nghe lng qun tht. Tri tim ti b‡ng run ln khc ht ngy no:

Gi ma h
Gi h cht tnh yu
Khi chia xa
Vn nh ngy gp li
Lc y
Em c l c gi
t ti bng ng†n la
Ca ring em?

Ti gi tnh yu cho ma h, nhng ma h khng gi ni . Ma h ch bi‰t ra hoa, phܮng sn trܩng v ti‰ng ve n non trong l. Ma h ngy ng, ging nh ti vy . N chng lm ܮc nhng iŠu ti kš thc. N ‹ H Lan t ti, t ri . Tri tim ti chy thnh tro, ri vi trn ܩng vŠ. 

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 36

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )