Chu+o+ng 36: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 36: Mt Bi‰c

Khuya lc khuya l, Dng mi vŠ nh. Ti qun chn kn ngܩi, nm nghe n‡i bun rt tc. Ti‰ng y ca ca Dng khi‰n ngܩi ti nh run ln. Trong mt thong, ti cm thy u mnh nng ran. Ln u tin, ti chm vo mt tm trng kh t trong trn ln lng ghen tc, s phn nn v n‡i xt xa t di . Ti khng bi‰t ti s lm g. Ti nh mt ha diŒm sn va b nh thc, ang ngh xem nn phun la ra t tan tnh th‰ gii hay gi la li trong lng ‹ ring t tnh ti .
Dng tܪng ti chng bi‰t g. N vo phng bng nhng bܧc chn nhn nhy, ri va hušt so miŒng n va nhy nht lin tc quanh phng. N chng bun che giu niŠm vui ca mnh. Dm b tch ca Dng, ti on ngay n v H Lan i chi u . Nhng ti chng thm hi . Hi lm g, ti nh bng, bi‰t ܮc ch bun thm.
Dng ti‰p tc nhy nht. Khng hi‹u v tnh hay c š, thnh thong n li chm vo giܩng ti . Ti cng thm bc rt. Qun pht nhng g va t nh, ti li‰c n vo hi bng gi†ng c t ra h hng:
- B mi i nhy vŠ h ?
Dng khng tr li thng cu hi ca ti . N va nhy mt va tc lܫi xušt xoa, chn vn khng ngng nhn nhy:
- Mt ba ti tuyŒt vi!
Ti lng l quan st Dng bng nh mt c cm. Ti †c ܮc s "tuyŒt vi" n ni trn v mt tha mn ca n. Chi‰m ܮc ngܩi yu ca bn mnh, chc n h d lm. i vi con ngܩi nh Dng, hn l mt thnh tch. Nhng tt c khng ch do Dng, ti cay ǡng ngh thm, vn Š cn ty thuc H Lan. H Lan dm ln tri tim ti bng i guc inh nh†n nh trong giai thoi vŠ h†c sinh trܩng N. N gim ln v khng hŠ ngoi li . N chng bun bi‰t tri tim ti cn p na hay khng. Phi chng ‰n lc H Lan ri b ti nh n mt ln ri b ma th vng v rng Sim hoa tm, lng khng gn cht bng khung? B‡ng dng ti nh ti mt ca khc ca Phm nh Chng:
Ngܩi i qua ǩi ti
Khng nh g sao ngܩi ?
V ti xoay lng nm p mt v tܩng, bun mun khc. Ti lm con c nh, bi trong n‡i bun. N‡i bun mnh mng nh bi‹n, ti bi sut m vn cha ra khi . Nhng ti vn lng l bi, ngm ngi, c Ƕc, thnh thong quy mnh chi‰c ui di lm xut hiŒn nhng m b†t mu sa nh nhng ngi sao nh. C ngi sao no tn g†i H Lan?  

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 37

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )