Chu+o+ng 37: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 37: Mt Bi‰c

Ti bun, d nhin. Nhng m la hy v†ng trong ti cha tt hn. N vn chy, d l leo lt. Bn cht ca tnh yu l hy v†ng. NhiŠu khi trܧc mt s tht ph phng r mܩi mi, ngܩi ta vn tm cch gii thch theo chiŠu hܧng t bi quan nht. Ti cng vy . Ti c ngh rng H Lan thch nhy, Dng li nhy gii, H Lan i chi vi Dng l chuyŒn t nhin. Ti c ngh rng i chi vi mt ngܩi v yu ngܩi l hai chuyŒn hon ton khc. V ti thi bun. Ti cm ti ngh ngi vn v .
Hm sau, ti ‰n trܩng H Lan vi n cܩi ti tnh trn mi . Khng thy Dng lng vng , lng ti nh nhm qu chng. Nhng ri ti cht git mnh: hm qua chc n hn h vi H Lan nn hm nay n khng cn n cng trܩng. ngh vt ngang u ti nh my xm vt ngang bu tri . NiŠm vui trong lng b‡ng chc bay vo . V nh cnh chim i bng trong chuyŒn c, khi bay i n cp theo c cht bnh yn cui cng cn st li trong ti .
Ti n H Lan bng v mt hn hoan gi to . H Lan chng nhn thy g. N vn cܩi vi ti bng i mt bi‰c. Khng hi‹u sao khi nhn vo i mt n, lng ti b‡ng thy nhi au .
Trong tm trng ri bi , ti chng cn bun gi khong cch an ton nh trܧc y na . H Lan va dt xe ra khi cng, ti xp li chy song song bn cnh. Ti chng cn s c Thnh bt gp. C gp, kŒ c . Lc ny ti chng cn s g na . Ti ch s mt H Lan.
H Lan tr chuyŒn vi ti mt cch t nhin. V ti cng lm ra v nh khng bi‰t g, mc d iŠu i vi ti qu tht kh khn. Sut trn ܩng vŠ, chng ti ch ni vi nhau vŠ chuyŒn h†c tp, vŠ k thi sp ti . Cu chuyŒn gܮng go lm sao!
‰n nh c H Lan, ti khng quay xe vŠ nh thܩng lŒ m ni:
- Ti vo chi nghen?
H Lan c v ngc nhin trܧc thi Ƕ khc l ca ti . N ngn ng:
- Lt na H Lan phi i cng chuyŒn...
Cu ui kho ca H Lan chng khc no mt nht dao m vo tim ti . Ti m bܧng:
- Ti ch vo chi mt cht thi!
- Mt cht thi nghen!
H Lan p, v ti †c ܮc v ngi ngn trong mt n.
Cu chuyŒn trong phng khch din ra khng kh hn ngoi ܩng cht no . N ngܮng ngp v t khc, phn ln thi gian ri vo s im lng nng nŠ. Ti ngi nh khc g‡ v ca mnh mt cch kh khn. H Lan th chc chc li nhn ln ng h. N l v st rut v n khng giu iŠu . Thm ch n cn mun ti bi‰t rng n ang st rut, n ang vi i v rng n‰u ti cn cht xu lch s th ti nn xo ngay trܧc khi n ni ra .
Ti khng Ǯi n ni ra . V vy, ti ng dy co t:
- Thi ti vŠ!
H Lan tin ti ra ca, mt my ti tnh:
- , Ngn vŠ! Mai mt gh chi!
Ti phng xe i, khng bun ngoi li . Mai mt l ngy no ? L mai, l mt hay khng ngy no h‰t? Ti r ngot xe mt gc ph v khng bi‰t mnh ang ri b mt con ܩng hay ang ri b mt gic m .
Ti vŠ ‰n nh ng lc Dng va dt xe ra .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 38

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )