Chu+o+ng 38: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 38: Mt Bi‰c

Ti khng c t nh la mnh na . Ti hi‹u iŠu g ang xy ra v c n nhn n bng mt thi Ƕ bnh tnh nh n nhn mt v‰t thng ca s phn. Ti cng t nh ti ng trch H Lan. Rng n c quyŠn ch†n la con ܩng ca ring n. Rng ti khng th‹ buc n phi gn b lng mnh vi nhng k› niŒm ca mt thi th u di lu . Ti khng th‹ bt H Lan phi ging ti .
Ti khc. Khng ai bt ti phi hoi v†ng k› niŒm. Khng ai bt ti phi nh da di‰t ci lng nh xa xm ca mnh m‡i khi chiŠu xung. Khng ai bt ti m no cng phi m thy bng trng tui th treo l lng trn ܩng lng v ri tng gi†t vng xung gin hoa thin lš. Nhng iŠu xy ‰n mt cch t nhin, cng ging nh hi h†c lp chn, mt hm nhn vo mt H Lan, ln u tin ti cm thy lng mnh dy sng. M chng hi‹u v sao .
By gi th ti hi‹u . V cng li hi‹u rng, vi H Lan by gi, Dng hp dn hn ti nhiŠu . So vi Dng, ti ch l mt thng con trai qu ma . Qu ma t li sng, t cch n mc ‰n cch t tnh. By gi chng cn ai t tnh bng cch b cng ngi gy n v rt r ht ln nhng li bng gi. HŒt nh mt thng ngc. Ti c bt chܧc Trng Chi, hn g hn ti ch‰t ui . M nhng bn tnh ca cng chng ra g, ngay t u Dng liŒt vo loi "c i‹n" vt i .
Ti chng trch H Lan. Nhng ti khng bun gp n na . Ti gi t con ܩng chy ngang qua trܩng N. ChiŠu chiŠu, ti lng thng p xe ra ngoi , ngi mt mnh trn bi c chn cu nhn nܧc chy . V ti m n t t cng sng nܧc:

Mt ngܩi b mt ngܩi i
Mt bi th d dang v
Lng qun
Gia tri
Sao m†c lnh nh
Mt n c li
Bun tnh chn cu
Mt ngܩi
i mt t lu
‹ ngܩi kia ht
VŠ u hi ngܩi
Hoa bng khung
Rng khng li
Chim bay ng ngc
Cui tri hong hn

Ti ngng u ln v thy cui chn tri xa, chim bay ng ngc. Chng l chim g, chim n hay chim s, m Ǣng sau nhng i cnh thp thong kia dy rng c chy ln thng tht?

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 39

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )