Chu+o+ng 39: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 39: Mt Bi‰c

Sut ngy sut m, ti vi‰t nhc. Ti vi‰t ngoi giy . Ti vi‰t trong u . N‡i kh au khi‰n ti ng ngn. N‡i kh au tun tro nh thc, ngp lt c lng ti . Trong nhng ngy u m , n‰u khng c m nhc, ti khng ngoi ln ni, ti khng cn l ti .
m nhc du ti qua o cao vc su . Bng i cnh du dng v bay bng, n nhc ti ln khi n‡i m ǡm xanh xao, phiŠn mun. Ti vi‰t nhng bn tnh ca bun b v rung chng ln trn su dy n ‹ nghe lng vi i su nh. Khi n‡i au thot ܮc ra ngoi, sc cng ph mnh liŒt. Ti ngi gia hong hn, bn chn cu sng v‡, nhn cng my gi:

Ai vŠ qua ch‡ ngܩi thng
ng gim ti
Trܧc cng trܩng ngy xa
Чt gim ti
Cht cn ma
‹ nghe trn tc
Hng va bay i ...

Khi ht, ti thy ti tr vŠ. Ti thy ti bn chn ng trܧng cng trܩng N, mi mt tm H Lan trong dng sng o trng. Thy ti, H Lan mng r. V n trch:
- Ngn i u m mt biŒt?
Ti cܩi:
- Ti bn h†c.
- X! H Lan khng tin.
Ti li cܩi . Ti chng bun thanh minh. Ch cn nhn vo i mt n, ti bi‰t rng n bi‰t tt c. Ti r H Lan vŠ lng, n gt u ngay . Ti thy ti v H Lan ngi trn chi‰c xe ca ng ch n. Xe chy t sng sm, ‰n chiŠu th vŠ ti ph huyŒn. T huyŒn, ti v H Lan p xe vŠ lng. HŒt nh ngy xa .
V cng hŒt nh ngy xa, vŠ ngang rng Sim ven lng, chng ti r nhau gh vo hi sim v tm bng d d. Ti li tro ln cy trm hi tng chm tri tm thm nm xung cho H Lan. Sau hai a ti len li qua m rng bn kia ‹ ngi ngm hong hn trn phi‰n nm no . Trong giy pht m Šm , ti b‡ng thy ti qun h‰t kh au . Ti thi bun. Trong ti ch cn li mt niŠm vui rng ln v tinh khi, nh cha hŠ vn c. H Lan ngi bn cnh, co chn ln phi‰n , nom du dng v d thng nh mt con mo nh. Ti tܪng n cha bao gi ǥt chn ra thnh ph. N vn l n ngy no .
Lng trn ngp hnh phc, ti k‹ cho H Lan nghe nhng cu chuyŒn ngy xa b k‹. Nhng cu chuyŒn tuyŒt vi nui dܫng ti t tm b. H Lan ngi nghe, c chuyŒn bi‰t, c chuyŒn cha bi‰t, nhng i mt n bao gi cng ngn ng v say ǡm.
ang say sa k‹ chuyŒn "ˆn kh‰ tr vng", ti cht git mnh khi nghe ti‰ng ci xe quen thuc v†ng li t ngoi ba rng. Ti cha kp hi‹u ra chuyŒn g, H Lan nhm ngܩi dy v vi v b i . Ti ht hong g†i to nhng H Lan khng quay li . N i mt mch, t o thp thong sau nhng bi sim gi. Khi ti ui theo ra ‰n ven rng th H Lan mt ht. Tt Ǣng xa, chi‰c Yamaha ln khut sau m bi m...
Ti chp mt v nhn ra sng nܧc. Nhng hnh nh khng u sao c m nh ti hoi . C bao gi H Lan vŠ li rng Sim, sao ti c cc lng mong mi . Cnh chim bay i, ai bi‰t bui chim vŠ. Ngy no chim n kh‰ vܩn ti, may ti ba gang, chim khng hŠ dn. Chim n kh‰, chim chng tr vng. Chim ch tr bun au cho lng ti ong y su mun. Ti nghe su dy n cng lc rung ln:

Lng ti l cy kh‰
Em l chim vŠ chi
Vng kia em chng tr
Ch nh ht xung thi
Ht rt xung thnh cy
Cy cng ton cy kh‰
T khi em i ri
Vܩn ti thnh lng l
Bi‰t bao gi tr li
Cnh chim em ngy no
Lng ti hoa kh‰ rng
Xung n‡i bun nn nao ...

Ti nhn xung bn tay mnh, xem nm u ngn tay c ngn no r mu . Ti s ti ging nh nng KiŠu . Nhng dm d mt hi, ti chng thy g. D sao n‡i bun ca ti cng ܮc ngn ln, ܮc s chia . D l vi c cy . D l vi ngn trng sng nܧc.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 40

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )