Chu+o+ng 4: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Mt Bi‰c

Ln Ln Mt Cht Na, Ti i H†c.
Trܧc , ti bi‰t †c ch. Ba ti sm mt quy‹n v, thot u dy ti hai mi bn ch ci, sau dy ti vn xui, ri vn ngܮc. M‡i ngy ti phi h†c thuc mt ch. Ti ba ti d li v dy thm ch mi .
NhiŠu hm mi chi qun c h†c, ti ‰n ti ch bi‰t ngi ǿc mt ra trܧc trang v. Hi nm ln by lܮt, thy ti p ng p khng xui, ba ti bi‰t ngay l ti sut ngy m chi, liŠn ni da cc cho ti my ci vo u . Thy ti ngi khc rm rc, nܧc mt nܧc mi s st, m ti hn rt xt rut nhng khng dm ln ti‰ng. Nhng lc , ba ti pht ti bng cch khng cho ti i ng. Ti phi ngi h†c ti h†c lui con ch ti qun ‰n tn khuya l khuya lc.
Ban ngy ti chy nhy mŒt nhoi, va n cm ti xong, hai mt ti mun dp li, vy m lc ny ti phi ngi tng ly tng ‹ nhng con ch khc khu›u kia ‰n si c quai hm.
Mt nhm mt m, ti ngi h†c kh s nh mt ti , ngn tay tr vo con ch ‰n thng c giy, cn u th gt g gt g. i khi ti thi‰p i, hn phiu diu vo ci mng nhng miŒng vn nh vn theo qun tnh. Ch ‰n khi u ti gc xung, va phi mt bn nh "cp" mt ci, ti mi sc tnh v li vi v go gi†ng †c tht to .
Nghe ti‰ng †c bi a gia m khuya ca ti, b ti lp kp bܧc qua . Thy ti ngi h†c mt mnh, hai mt nhm nghiŠn, u gc ln gc xung... nh nhp, b ti gin run ngܩi . B bܧc vi li bn, cm ly quy‹n v trܧc mt ti nm xoch xung t ri va m ly ti, b va mng ba ti sa s.
Bao gi b ti mng, ba ti cng im re . Ba lng lng trn giܩng v †c sch, khng dm ci li na cu, mc cho b ti b‰ ti l v nh nhng ǥt ti vo giܩng trong khi ti ngoo c ng trn tay b t bao gi.
Nhng du sao, chnh nh nhng biŒn php gio dc kht khe ca ba ti m trܧc khi bt i h†c, ti †c thng cc mt ch, iŠu m khng phi a tr no cng lm ܮc.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 5

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )