Chu+o+ng 40: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 40: Mt Bi‰c

Ti khng gp H Lan mt thi gian di . Ti trnh n. V n cng trnh ti . C l n bi‰t ti bi‰t chuyŒn n v Dng. Bt cht gp nhau ngoi ܩng, ti v H Lan ch mm cܩi cho nhau v hi han qua loa dm ba cu ri ܩng ai ny i . Gp m nh khng gp.
Ti c dm tnh cm ca mnh xung y lng. Ti c chn cht k› niŒm. Ti mun qun H Lan, qun h‰t. Khi n‡i nh dng ln, ti m n ngi ht. Ti ht, v gi tm s ca mnh cho gi cun my tri .
Ti ang mun qun. Th H Lan li ti .
Ti ngc nhin khi thy n xut hiŒn, cng ngc nhin hn khi thy mt n hoe . Ti bn chn hi:
- C chuyŒn g vy, H Lan?
- Anh Dng...
H Lan ngp ngng p v ci mt xung. Thy n ngng bt, ti li hi, gi†ng hi hp:
- Anh Dng sao ?
Sau mt thong phn vn, H Lan ngܧc nhn ti, st st ni:
- nh tŒ qu!
H Lan lm ti lo lng qu chng. N ni ki‹u , ti chng bi‰t ܩng no m ln. Ti on gi th vn khng bi‰t Dng "tŒ" vi H Lan l "tŒ" nh th‰ no .
Cui cng, ti nh h gi†ng hi:
- Dng "tŒ" sao ?
H Lan li ngp ngng. C l n cm thy kh ni . Ti Ƕng vin:
- H Lan ni i! ng ngi!
H Lan chp mt:
- Lu nay, nh khng ‰n... H Lan.
Ti c nn mt ti‰ng th di . Ha ra H Lan bun v chuyŒn . ChuyŒn cn con vy m n phi qušnh ln. Ti nhn n, chp miŒng:
- Bi‰t u Dng bn chuyŒn g!
H Lan cn mi:
- Chng c chuyŒn g u! nh bn i chi vi Bch Hong!
€! th ra th‰! T dng lng ti dng ln mt cm gic thch th k l v ti thy h thn v iŠu . Ti hi, c trn p niŠm vui cay Ƕc trong lng:
- Bch Hong l ai ?
H Lan nhn vai:
- Ngn khng bi‰t u! C ta l con ng Thanh m.
Ti khng bi‰t Bch Hong. Nhng ti bi‰t tiŒm bnh Thanh m ng t Thi Bnh Dng. Con nh Thanh Lm cp k vi con nh Thanh m, mt s k‰t hp chng ly g lm k qui . Ti ngh trong u nh vy nhng khng ni ra, s H Lan bun thm. Ti nhn H Lan v thy s au kh nh ln trong mt n, bn ni, gi†ng khng ܮc t tin lm:
- Ti c th‹ gip cho H Lan ܮc g ?
H Lan kh lc u:
- H Lan chng mun lm phiŠn Ngn. H Lan ch k‹ cho Ngn nghe vy thi .
Ni xong, H Lan b vŠ, bun thu bun thiu . Nhn n lm li p xe i, lng ti sao qu ‡i bi ngi .
Thot tin, nghe Dng b ri H Lan, ti mng khp khi . Nh vy ti s c c hi thc hiŒn gic m tnh cm ca mnh, ci c hi m ti lun m thm ch Ǯi v c lc tܪng ǩi ǩi vut thot. By gi th n tr vŠ. Ti nhn thy i cnh xanh bi‰c ca con chim hnh phc thp thong trܧc hin ngoi . Ti cn tm thy trong mi tnh ǰ v ca H Lan mt khoi cm thm kn khc, ch k› hn v hn m†n hn. l niŠm vui chng ki‰n cnh H Lan ri vo au kh. N ri vo ng n‡i au kh m trܧc y n gy cho ti . H Lan b ti ‹ ‰n vi Dng. M chng ܮc g. By gi ‰n lܮt Dng b n ‹ i chi vi Bch Hong. H Lan ht hi ti, khi‰n ti chu ǿng kh s nh th‰ no th gi y n cng chu ǿng nhng kh s y hŒt nh vy . Thm ch, H Lan cn ray rt hn ti . Bi n‡i kh ca n do chnh n gy ra . N m mt trܧc v phong lu ca Dng. N t a y n ‰n tnh cnh hiŒn thi . ng ǩi n. Ti nghe nhng li phn xt th thm, h hng v cay nghiŒt khng ngt vang ln trong lng. Ti cng nghe gi†ng iŒu ut c v gin d‡i ca chng, nhng bun thng nn lu ngy .
Nhng khi s phn khch ban u qua i, niŠm vui trong lng ti vt tt. Ti tr li l ti y‰u ui mŠm lng. Ti khng th‹ dng dng trܧc n‡i bun ca H Lan. Ti yu n, ti khng ang tm nhn n kh s. V n, hn phi kh s gh lm, n mi ‰n tm ti . Ra thnh ph cha y mt nm, bn b chng nhiŠu, li chng thn, H Lan u bi‰t tm s cng ai . Ÿ nh b c sung sܧng y m†i bŠ nhng nhng chuyŒn nh th‰ ny li khng th‹ s chia .
Xt cho cng, ch cn c mnh ti, ngܩi bn thu thi‰u thi . Ch cn c mnh ti, ngܩi con trai qu ma, yu chng ܮc yu, au hoi mt n‡i au thm lng. Tm ‰n ti, tm ‰n mi tnh ngy no n quay lng, hn H Lan dn vt v cng, hn lng n ri bi ‰n mc khng th‹ khng mt pht gii by . Ti nghiŒp n gh!

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 41

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )