Chu+o+ng 41: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 41: Mt Bi‰c

Ngy hm sau, ti bo Dng:
- Ti mun ni chuyŒn vi anh.
- ChuyŒn g vy ? - Dng hi, v ngc nhin.
Ti trm tnh p:
- ChuyŒn lin quan ‰n anh.
Dng ht hm:
- Vy th ni i !
- Khng th‹ ni y ܮc! i ch‡ khc!
Dng nheo nheo mt:
- Nhng m chuyŒn g vy ?
- Lt na ti s ni . By gi ti mnh i !
- i u ?
- Ra ngoi .
Dng khng hi na . N lng l dt xe ra .
Khi thy ti cm ly ghi-ng xe p, n khot tay:
- Khi ! My ngi ln y, tao ch i !
Ti khng mun ngi ln chi‰c Yamaha ca n cht no . H Lan bao ln ngi ln . Nhng ri cui cng, thy i xe p bt tiŒn, ti nh leo ln ngi Ǣng sau Dng.
D†c ܩng, hai a ti khng ni mt li .
Ra ti ngoi vi thnh ph, Dng ngonh c, ni:
- Ti ngoi ri! Tm mt qun nܧc nghen!
Ti trm gi†ng:
- Qun nܧc khng tiŒn.
Dng nhn vai:
- Thng ny l ! Vy i u ?
- Ra cu .
Cu l ni m‡i chiŠu ti vn ra ngi ngm lc bnh tri v th hn theo khi sng. Dng khng ni khng rng, n lnh lng phng xe vŠ pha b sng.
Ti ni, Ǯi Dng dng xe bn thnh cu, ti dn n ‰n bi c quen thuc.
- Sao phi ra y ? - Dng hi .
- Ÿ y yn tnh! - Ti p, c t ra bnh thn.
Khng Ǯi ti bt u, Dng i thng vo Š:
- My mun ni vi tao chuyŒn g ?
Ti mm mi:
- ChuyŒn H Lan.
Dng nh‰ch mp:
- H Lan khng dnh dng g ‰n my na! My ni vi tao l my khng can thiŒp kia m!
Ti nhn thng vo mt Dng, gn gi†ng:
- Anh ng gi v. Anh tha bi‰t ti mun g ri . Ti ch khng can thiŒp n‰u anh em li hnh phc cho H Lan. Cn anh lm cho c ta au kh, ti s khng b qua cho anh u!
Thi Ƕ cng rn ca ti khi‰n Dng cht d. N v vt:
- Tao c lm kh H Lan hi no u!
- Ni lo! Anh ang gy ra au kh cho H Lan!
Dng tc lܫi:
- Nh vy chc l c hi‹u lm g y!
-Chng c hi‹u lm g y h‰t! - Ti h mi - Anh ang b ri H Lan ‹ chy theo Bch Hong! Anh l s khanh! Ti khng cho php anh lm nh vy!
Dng bt u t i . N nghi‰n rng:
- ri! Hm nay my n ni vi tao nh vy l ri! Tao nhc cho my nh, tao yu ai, l chuyŒn ca tao! ChuyŒn ca tao, my r cha!
- Anh yu ai th mc anh, nhng anh khng ܮc lm cho H Lan kh... - Ti ku ln bi phn.
Dng quc mc, gi†n ‹u cng:
- N‰u my s n kh th my i m yu n! Tao nhܩng li cho my !
Trong mt thong, mt ti b‡ng hoa ln. Cnh vt chung quanh tr nn chp chn. Mt s phn n khng khi‰p dng tro trong ti, lan ra khp ngܩi, tn cc u ngn tay . Trong cn gin m mt , ti giang tay tng mt qu tri ging vo bng Dng. Ti khng š thc ܮc c nh ca mnh. Ngy xa xa lc, khi thng Ha con thy Phu dm ln i chn b bng ca H Lan, ti trng tr n bng mt c nh dn nn nh vy . By gi, ‰n lܮt Dng. Dng khng dm ln chn, n dm ln tri tim ca ngܩi ti thng. N ng b n n.
Nhng Dng khc H Thng Ha cy oai phong ca thy Phu . Dng cy nhng ngn n karat ca mnh. N l v sinh Œ nht ǣng huyŠn ai ca v ܩng nh Sng. C nh bt ng ca ti khi‰n n nhn nh v ci gp ngܩi xung. Nhng ch mt lt sau, n li ng dy ܮc. V va xoa bng, n va gt g nhn ti:
- ܮc lm! N‰u my mun, tao s cho my bi‰t th‰ no l nh nhau!
Ni xong, Dng lao vo ti . Mt c trng quai hm khi‰n ti ng ln ra bi c. Nhng ti chng thy s, cng chng thy au . N‡i cm gin gip ti thm sc mnh. Ti lm cm b dy v ln x vo i th.
Trn bi c hoang vng bn b sng, ti v Dng lng l qun nhau ‰n tn ti mt. Khng ai h mi mt li . Chng ti cm nn ra n.
D nhin, ti n n nhiŠu hn. Hi nh ti l cha nh nhau . Nhng lu ri ti gi t nh m. V li, ti ch bi‰t v... rng, n nhau ch‡ gan l v sc mnh. Trong khi , Dng nh bi bn. N ra n nhanh v chnh xc. nh nhau mt hi, ngܩi ti bm tm. L ra ti gc ngay t u . Nhng lng phn ut v s gan gc gip ti ng vng. Dng c v ngc nhin khi thy ti cm c dai dng. N va nh va khen:
- Kh lm!
Nhng ti ch "kh" ܮc ‰n th‰. Ti khng th‹ chu ǿng ‰n giy cui cng. Trn u k‰t thc bng cnh ti nm bp d trn c, th hn h‹n, mt my sng v.
Dng ng bn cnh, chng nnh nhn ti:
- Thi nghen!
Ti nm im khng p. Khng hi‹u sao ti chng thy au ǧn d ngܩi y thng tch. Lc ny, lng ti ch l mt n‡i trng vng mnh mng.
Dng li ni:
- Ngi dy tao ch vŠ. - Anh vŠ trܧc i! Lt ti vŠ sau! - Ti p v khng bun nhc nhch.
Dng l‰ch th‰ch quay li ch‡ thnh cu . Nhn b dng x xc ca n, ti on n cng m khng km g ti . Bt gic ti th di v cm thy mnh tht l in. LiŒu tt c nhng chuyŒn va xy ra c em li cho H Lan iŠu g tt p?
Ti c nm yn nh th‰, bt Ƕng v suy t . Bi sng hoang lnh nh mt bi tha ma, bng m ph dy v trn bu tri en thm nhng v sao bt u lp lnh.
‰n khi ngܩi tnh hn, nhng d m ca trn nh qua i, ti mi nh ngܩi dy v ln m xung b sng ra mt. Nܧc sng mt lnh khi‰n lng ti b‡ng chc tr nn th thi mc d cc v‰t thng dn dn nhc nhi . Ti vc nܧc bng c hai tay . C khi ti vi u vo mt sng. ‹ nghe sng nܧc v‡ vŠ. ‹ nghe trong mt pht, trong mt giy, lng b‡ng lnh nh nh nhng v sao ang bŠnh bng trn lp sng kia .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 42

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )