Chu+o+ng 42: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 42: Mt Bi‰c

Ti ngh h†c c tun l. Ti khng th‹ ‰n lp vi b mt nh th‰. Cu Hun hi, ti bo ti b ng xe . Nhn nh mt cu, ti bi‰t cu khng tin. Nhng cu khng gng hi . Cu vn tr†ng k s. Mt khi k s khng chu gii thch nguyn nhn cc v‰t bm trn mt mnh hn l c iŠu g un khc.
Nh Mai v thng Lim hi, ti cng p nh th‰. Ti n ni:
- Vy anh phi bt ngܩi ta bi thܩng!
Ti cܩi:
- Ngܩi ta chy mt tiu !
Nm ngy sau, H Lan gh.
Thy mt ti, n la hong:
- Tri i! Ngn sao vy ?
Ti tc lܫi:
- T.
-T u gh vy ?
Ti ba:
- T nh ch u! Ln t trn cu thang xung!
H Lan tht kh, n tin ngay . V n vi v lc l†i trong ti xch ly ra chai du, ni:
- ‹ H Lan xc du cho Ngn nghen!
Ri khng Ǯi ti c š ki‰n, H Lan dc du ra tay v xoa ln cc v‰t bm trn m ti .
Ti kh nhm mt li v c cm gic nhng ngn tay du dng v mŠm mi ca H Lan ang mn man ln tri tim ti . Chng nh ang an i v xoa du n‡i au trong lng ti bng s u y‰m lng thm. HŒt nh ngy xa, thu cn h†c trܩng lng. Thu y, H Lan lun lun bn cnh ti trong nhng trn nh ny la v s lo lng sn sc ca n bao gi cng em li cho ti mt s m i tuyŒt vi .
By gi cng vy . Ti ang chm vo mt trng thi m Šm ngy ngt. Nhng ngn tay mܮt m ca H Lan ang lܧt nh trn m ti nh thc trong ti nhng xc cm quen thuc, nhng xc cm m ti tܪng mi mi thuc vŠ k› niŒm. V ti bi hi hi:
- Du u vy ?
- Ca H Lan.
- B lc no H Lan cng b theo chai du h ?
Hi xong, ti cht mm cܩi . Ti nhn ra ti hi H Lan ng ci cu ngy xa ti hi, lc ti tro ln u hi tm trng chim cho H Lan v b ng u u . Ti nghe H Lan p:
- .
V ti li bng khung hi:
- B theo chi vy ?
H Lan cܩi:
- ‹ xc ch chi! Ti i chi khng xc du, d trng gi lm...
ang ni, H Lan b‡ng im bt. V ng l ch‡ khc. Cn ti, trong mt thong, b‡ng sc tnh v nhanh chng ri ra khi gic m ng†t ngo ca qu kh. Cm gic du dng m H Lan em li khng cn la phnh ti ܮc na . V ti cay ǡng nhn ra s thay ǰi ca s phn. H Lan trܧc mt ti khng cn l c bn b bng ngy no . N b chai du theo ngܩi khng phi v "Ngn chuyn mn nh nhau, li cha hay t" nh trܧc y na m v nhng bui ti i chi vi Dng. Ti no cng i nhong nhong ngoi ܩng, n s trng gi.
T lc bi‰t ܮc iŠu , H Lan cng xc du, ti cng thy au . V ti nm im nh khc g‡, u su v gin d‡i . H Lan cng lng thinh. Xc du cho ti xong, n lng l ra vŠ, khng ni mt li . N bi‰t cu ni v š ca n lm ti thng tn. H Lan yu Dng, iŠu chp nhn ܮc, du chng d dng g. Nhng ti khng th‹ chu ǿng ni khi nghe bt c mt iŠu g thuc vŠ "chi ti‰t" ca mi quan hŒ .
H Lan vŠ, ti khng tin. Ti nm trn giܩng nhn n bi‰n mt sau khung ca . V th di . Hn n ‰n y khng phi ‹ sn sc ti . N u bi‰t ti b ... t cu thang. Chc H Lan tm ti ‹ tm s, ‹ st si, v ‹ trt n‡i kh ca n ln n‡i kh ca ti .
Ti nhn ln trn nh, ti nhn ln mt phng nm ngang, v thm ni:
, em hy i i
Vi niŠm vui v n‡i hn hoan chong ngp trong lng.
Em hy tm ‰n bt k ni no em thch
ng tm ‰n anh
ng tm ‰n anh lm g
Du trong hnh phc ca em
Anh chng ܮc d phn
Th anh cng chng nŠ h g lm mt k ng ngoi
Tham d vo s phn ca em bng nhng li chc tng
Hy c ngh nh em tng ngh
Anh c l g u
Anh ch mong em hy ‰n vi anh
Khi no em khng cn bt k ni no ‹ ‰n
Khi no i chn quen nhn nhy ca em
bt u tht th‹u
Dܧi gnh nng ca kh au
By gi anh s bn em
Vi mt ܧc mun nh nhoi
ܮc chia st cng em
Mt phn c cc.
Nhng li th thm c vang ln trong lng ti, ngm ngi, thanh thnh, tr i tr li nh mt iŒp khc tܪng v†ng. Chng khng tan, sut mt tun.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 43

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )