Chu+o+ng 43: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 43: Mt Bi‰c

C Thnh ‰n vo lc ti chng mong Ǯi cht no . C ‰n vi ch Nhܩng, tay m mt chc cam. Va bܧc vo phng, c Thnh i liŠn:
- Ngn b ng xe sao vy ?
Ti tr li lp lng:
- Th ng ch ng sao! Hai xe m vo nhau, ng ln quay! - Ri ti nhn c Thnh, t m hi - Ai ni c bi‰t Ngn b ng xe ?
- Thng Lim. N ni vi Nhܩng. Nhܩng ni li vi c .
Ha ra l thng Lim lo mp! N thng ti thnh ra hi ti . Ti mun giu nhm m†i chuyŒn, by gi li tung te ra . C Thnh u phi l H Lan, ti ng hng bp c ܮc. ng nh ti ngh, nhn lܧt qua ti mt ci, c Thnh bi‰t liŠn.
C trch:
- Ngn ni di . Khng phi Ngn b ng xe .
Ti git tht, vi qu quy‰t:
- Ngn b ng xe tht m!
C Thnh nhn ti chm chm. Ri lc u:
- ng xe phi xy xt, try tra gh lm! Ÿ y ch ton nhng v‰t bm. Chc l Ngn nh nhau vi ai!
C Thnh ni trng phc, ti nh ngi im.
- Ngn nh nhau vi ai vy ? - C Thnh li hi .
Ti gi u:
- Vi ... thng bn cng lp.
- Bn cng lp m nh nhau ?
Ti li bi ri:
- , chuyŒn nh thi . Do hi‹u lm.
Ti c tnh gii thch mp m. Nhng c Thnh chng hi na . C ch th di:
- Hi nh Ngn l cha nh nhau . Ln ln, tܪng Ngn thay ǰi, ai ng vn vy . H qu!
C Thnh trch ti r l oan. Nhng ti khng th‹ thanh minh. Ti ngm b hn. lm ng†t.
Ch Nhܩng khng trch ti . Thy ti b nh, ch va thng va tc, bn xi:
- a no nh Ngn, Ngn nh anh Dng tr th gim cho! Anh Dng c i h†c v y!
Ti d khc d cܩi, cha bi‰t ni sao, c Thnh nt:
- Nhܩng ng c xi by! Khng c chuyŒn nh nhau na!
Ri c quay sang ti, e:
- Ngn cn nh nhau ln na, c mc ba Ngn liŠn.
Ti gt u, bun xo . C lm nh ti ham nh nhau lm. C chng hi‹u g ti .
i cho c Thnh v ch Nhܩng ra vŠ, ti u‹ oi ngi dy . Ti v ly cy n v lܧt kh nhng u ngn tay ln dy phm ‹ nghe nhng m thanh rung ln bi hi . Ti t cm vo thng n. Cm ti au nhi . Nhng ti mc xc. Nhng v‰t bm trn mt. Anh chng k‹ lm g. Tri tim nhiŠu xy xt. Mi kh lng qun i ...

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 44

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )