Chu+o+ng 44: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 44: Mt Bi‰c

Dng quay vŠ vi H Lan.
Ti n nhn tin na vui na bun. Ti yu H Lan, ti mun Dng quay li ‹ H Lan ngui au kh. Nhng cng v yu H Lan, trong thm tm ti cu mong Dng i lun. N v Bch Hong c dt nhau t‰ch i u th t‰ch, khut mt cng tt. Ti khng r gia hai ܧc mun tri ngܮc , ci no mnh hn. Chng mnh ngang nhau, ti cng ch‰t. Chng mnh ngang nhau, ti c phi t dy v: rt cuc th bn cht tnh yu l g, v tha hay ch k›. Ti hi, v ti khng tr li ܮc. l mt trong nhng cu hi m mi mi vŠ sau ti vn khng th‹ tm ra cu tr li chnh xc.
Ti cng khng r Dng quay vŠ vi H Lan v lš do g. C phi v trn nh kinh hn trn b sng hm n†? Ti chng bi‰t. Dng ch ngn g†n:
- Con Bch Hong ch ܮc ci m ngoi, chn b x!
Sau , n phng xe ‰n ch‡ H Lan. N s ch H Lan i chi . H Lan s rt hn h, v khi ra i trong ti xch hn khng qun b theo chai du gi.
H Lan khng qun chai du gi. N ch qun ti .
T ngy Dng quay tr li, H Lan chng bun ‰n tm ti na . Khi au kh, n mi cn ‰n ti .
Ti chng gin H Lan. Ti li nhn ln trn nh. Ti nhn ln mt phng nm ngang. V iŒp khc li th thm:

, em hy i i
Vi niŠm vui v n‡i hn hoan chong ngp trong lng
Em hy tm ‰n bt k ni no em thch
ng tm ‰n anh
ng tm ‰n anh lm g

ng tm ‰n anh lm g. C ‹ ti ngi y, l loi, c Ƕc, v thy lng b‡ng bao dung nh tri b‹. S Ƕ lܮng bao gi cng em li niŠm vui tinh thn cao qu. Nh k ngoan o ang ǡm mnh trong c tin, ti thy lng nh khng. Lng ti ang r sch bi trn.
Khng, vn cn st li mt ht bi cui cng. N ri vo mt ti khi‰n mt ti cay x. Khi‰n ti ngc nhin thy lng vui qu x vui m trn mi sao c g mn cht. C phi mui y khng?

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 45

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )