Chu+o+ng 45: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 45: Mt Bi‰c

Ma h nm di Ǣng dc i vi ti .
Nh khng phi l ba thng, m ba nm, hay lu hn th‰ na . Ti c cm tܪng nh bi‰n mt nhng ma thu, nhng ma ng, nhng ma xun trn tri t. Khp trn gian ch c m‡i ma h. Hoa phܮng n l th t thng ging ‰n thng chp, kp theo nhng ti‰ng ve gy .
Ti vŠ lng y ba thng ve ku .
H Lan ch c hai mi ngy . N ct ma h ra lm hai phn khng Šu nhau . Phn ln nht n dng cho thnh ph. Ÿ c vui chi, c hi h, c Dng. N ch dnh cho lng o o c hai mi ngy t i .
Trong khong thi gian ngn ngi , ti ch ‰n chi vi ln. Chng ln no ging nh ngy xa . Chng ti vn ngi cnh nhau dܧi gin hoa thin lš, vn tinh nghch ong a chn trn nhng khc g‡ trn, nhng niŠm ho hng ngy no b i u . Dܩng nh gia chng ti chng cn g ‹ ni, c m‡i ln ct li l m‡i ln nhn thy mnh ngܮng ngp. Gia tra h ngt ngt, chng ti ngi lng thinh, trng vng, bn nhau m nghn trng xa cch. i mt bi‰c ngy no, khi di theo nhng cnh chun chun ang ngn ng bay bn hng giu ǰ, em c chnh lng ti‰c nui tui th qua ?
Ti ra vŠ lm li . Ti hi‹u rng t nay ch c mt mnh ti gia bn bŠ phܮng v. H Lan vŠ lng nhng lng n chng theo vŠ. Lng n thi tm hoa sim, thi vng hoa th v c l hnh nh nhng phin ch m ging mc nh n d†c qung ǩi tui nh cng t lu thi lp lnh.
Ti vŠ mt mnh. H ny, c Thnh khng vŠ. C li nh ch Nhܩng ro ri‰t n tp chun b thi t ti hai . Chc c li thc khuya lc khuya l v dy t khi tri cn m mt. Chc c li thܩng xuyn nhng u vo thau nܧc trong lc h†c bi ‹ cho tnh ng. Chc c ch nh ‰n ti .
Sut ma h, hu nh chiŠu no ti cng vo chi trong rng Sim. Ti i mt mnh, ngay c thi gian H Lan cn lng. Ti lng thng ǥt chn trn nhng li mn quen thuc, nghe ti‰ng l kh v dܧi gt giy, lng c ng chiŠu i xo xc. Ti ngi trn phi‰n nm no, lnh mt bn vai, ch‡ trng mt ngܩi trong thong mt ngp y l rng.
Ti ngi lng thinh gia hong hn vy b†c, m mng hoi niŒm vŠ nhng ngy xa c. M cng chng xa c g, mi y thi . Ma h nm ngoi, trܧc ngy gi t ph huyŒn, ti‰ng n ti chng giu gi‰m iŠu g:

Lng anh
D rng di nh b‹
Vng cch bum em
cng l loi

Lc y, ti chng l loi . H Lan bn ti . N n nhn tnh ti, du chng ha hn iŠu g. Nhng ch cn vy thi, tri tim ti reo vui v hn ti trang hong bao nhiu l m mng. Vy m, tt c xa, m khi, thm thm. Ti chng bao gi ng ch cn mt khong cch ngn ngi gia hai ma h, m†i th trn ǩi Šu c th‹ b y li vo qu kh chng cht xt thng. M†i th, tr tnh yu ca ti .
H Lan tܪng c th‹ thi tt tnh yu ca ti d dng nh thi tt mt ng†n n‰n. N lm. N chng hi‹u lng ti . T rt lu, lng ti ha, nh ti mt ln th l vi b khi cn sng: "Ln ln chu s cܧi n lm v, b !". Ti ni, v ti mi mi khng qun. H Lan chng bi‰t iŠu . Chng ai bi‰t iŠu . Tr b. B l ngܩi nm gi sc mnh ca cc cu chuyŒn c. B hi‹u r iŠu k diŒu ca tnh yu, lng nhn i, tnh gin d v s trong tro ca tm hn. Khng cn phi suy ngh, ch bng trc gic, b hi‹u ngay iŠu ti mun b hi‹u: i vi ti, H Lan chnh l ha thn yu kiŠu ca tui th rc r, ca t ai qu x. N mang vo mi tnh ti mt niŠm hoi v†ng khng ngui .
Nhng ng†n n‰n tnh yu trong lng ti khng tt. D H Lan c thi, thi hoi . Chng khng tt, chng ch m i . Chng chy lp le, kin tr v bun b, v Ǯi mong.
Ti Ǯi ma h sp ti . Ti Ǯi m†i s ǰi thay . N‰u sang nm chng c tin vui, ti sn lng Ǯi thm my ma phܮng . Hn tri tim H Lan s c bui quay vŠ, hn th‰! L no n chng nghe thy ti‰ng n ti ngm ngi tan i trong gi, du n ang tn u trong xa thm mt m:

Ma h no gp g
Ma hno chia ly
Ma h no hi ng
Ti cm trn tay hai ma h rc r
Cn ma h cui cng ri i u ?
Ai nht ܮc ma h ti nh mt
Xin tr li cho ti
Xin tr li cho ngܩi yu ti
Du ch l xc con ve su ch‰t kh
ƒy chnh l ma h ca ti
Ng qun trong nch l
Nhng ng†t bi ti n‰m tri
Nhng ǡng cay ti n‰m tri
Nhng ma h bng rt sau lng
Cn ma h cui cng ti gp li
Ti i u ngoi tm mt ti tm?
Ti s i tm ma h ti p ca ti

Ti s khng bao gi tm thy n‰u H Lan nht quy‰t giu ma h Ǣng sau lng n. N v Dng s ng che khut ma phܮng m ti ngng Ǯi . N mc ti tm ki‰m lang thang trong cuc ǩi . N mc tnh yu ti di nng dm ma, tri tim ti st ba mi chn Ƕ. Ngh vy, ti bun qu, chng thm ht hng. Ti bung n xung v ngi im. Ngi im vui hn.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 46

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )