Chu+o+ng 46: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 46: Mt Bi‰c

Ln lp mܩi mt, ti h†c vi u . Cui nm thi t ti mt, rt l v lnh, a no cng ngn. Dng ngoi lŒ, n i chi t t. Chc n ngh Ǣng no n cng thi rt, trܧc khi b y ra chi‰n trܩng, n chi x lng cho sܧng thn.
Dng x lng bng cch cp b lung tung. N i chi h‰t c ny ‰n c khc, bo hi H Lan khc sng c mt. V, cng nh nm ngoi, H Lan li tm ‰n ti, k‹ kh. Ln ny, n khng bun gi k. N khng rm rm nܧc mt, m gc u ln vai ti, khc vi .
H Lan khc m ti ܧt o . Nܧc mt n chy bng da tht ti, nh a-xt. N‰u n khc v ti, hn ti s xc Ƕng gh gm. Hn ti s mi lng khc theo . Nhng Ǣng ny, n khc v Dng. N khc thng s khanh , tri tim ti chai l.
Ln u , v Bch Hong cn khi‰n ti in ti‰t nŒn nhau vi Dng. Ti lm k gia ܩng thy chuyŒn bt bng chng tha . Ti mun H Lan hnh phc. Nhng cng vŠ sau, tri tim ti cng ngui mu anh hng. Ti chng thi‰t lm Lc Vn Tin na . Phong Lai tr hng v lin tc tr mt khi‰n Lc Vn Tin mŒt mi . Cui cng chu h‰t ni, ti ni:
- Dng nh vy, H Lan ngh chi lun i! Dnh dng lm g cho kh thn!
Thy Dng chng ra g, ti nh khuyn H Lan dt o t lu . Nhng ti ngi H Lan hi‹u lm. Ti ngi n nghi ti yu khng ܮc gi tr ph m. Nhng ‰n nܧc ny, ti bt chp. By gi ti ch ngi m‡i mt iŠu, dy da vi Dng, H Lan s chuc thm au kh.
H Lan chng nghe ti . N lc u:
- H Lan khng thi Dng ܮc!
H Lan ni vy, ti ch bi‰t th di . Ti bun cho ti . V ti bun cho H Lan. Ti chng bi‰t lm sao xoa du n‡i au trong lng n. Nhng li an i ca ti mi t nht lm sao . iŠu khi‰n ti v cng ray rt v ti c cm gic nh ti, chnh ti, ch khng phi Dng, gy ra n‡i bt hnh cho H Lan.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 47

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )