Chu+o+ng 48: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 48: Mt Bi‰c

Trܧc sau, H Lan vn cm nh thc.
Thi Ƕ ca n khi‰n ti nghi ng. Bi‰t khng th‹ d hi n ܮc, ti khai thc b c . Thot u, c H Lan nh giu, sau bi‰t ti sp vŠ lng, c s lm l chuyŒn, b k‹ tht tt c.
Ti ngi nghe, mt m i, m hi chy thnh dng.
K‹ xong, c dn:
- VŠ lng, chu ng ni g vi ai nghen!
Ti gt u .
C li ni:
- M H Lan c hi, chu ni l H Lan vn i h†c bnh thܩng nghen!
Ti bn khon:
- Lm sao giu m H Lan ܮc? Trܧc sau g bc y chng bi‰t!
- ChuyŒn y ‹ c lo . C s tm cch ni chuyŒn vi m H Lan sau .
Ti chng thc mc na, m ngi im.
N‡i bun cao nh ni, ko vŠ n ng tri tim ti . N‡i bun nh dng nhc Ng Thy Min chy ngp lng ti:

D mai y
Ai a em i ‰n cui cuc ǩi
D cho em
Em ang tm x, x nt tim ti
D c ܧc, c ܧc nghn li
C trch mt ǩi
Cng mun ri, tnh i!
D sao, d sao i na
Xin vn yu em...

C phi niŒm khc cui y khng, m sao H Lan x nt tim ti, ti vn yu n v b? M sao , du trch n mt ǩi, trܧc hm vŠ thm lng, ti vn ‰n tm n? Ti ngi bn cnh H Lan sut mt bui chiŠu, an i n bng s thinh lng du dng v chia s. Ti mong s cm thng ca ti s gip n ǫ phn no trng vng. Ti mun lm ng†n thu phong bi‰t my, ‹ thi tan i bng my u m ang bt u sm mu trong mt bi‰c kia! D sao, H Lan c bi‰t khng, d sao i na ... Ti bun b ni thm, v ch c bui chiŠu nghe thy .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 49

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )