Chu+o+ng 49: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 49: Mt Bi‰c

H Lan bo ti Dng s cܧi n. Dng ha nh vy . Ti chng bi‰t ti c mong nh vy khng, nhng khi nghe tin , lng ti nh nhm.
Mܩi by tui vi a con trong bng, H Lan di dt qu chng. D sao, n‰u Dng lm m cܧi, cuc ǩi H Lan khi lm vo cnh d dang. Ti mng cho n. Du rng ngy vui ca n hn s ‹ bun cho ti, bun ch‰t ܮc!
Ti ngm ngi hi:
- Chng no m cܧi ?
H Lan p, n nhn xung t:
- Anh Dng bo Ǯi thi t ti xong.
H Lan ni vy, ti bi‰t vy . Ti khng hi Dng, s n t i . N ni khng ln l hng chuyŒn. Trong thi gian , ti c t ra du dng vi n. Ti lm nh ti khng bi‰t g h‰t.
Vi ba m H Lan, li khc. Hai ngܩi bi‰t chuyŒn, ti khng th‹ gi ngy . M‡i ln vŠ lng, gh chi, lng ti nm np. Ba H Lan chng ni g. Vn nh do no, i mt p ca ng thܩng xuyn hܧng ln bu tri, di theo nhng tia nng v nhng 'am my . ng ngh ngi vŠ thi ti‰t v ma mng. ng chng hi thm vŠ H Lan mt ti‰ng no nhng ti †c thy trong mt ng n‡i bun thm thm. ng bun nh , khc kh v thinh lng. u phi t nhin ng l ngܩi duy nht trong dng h† dnh tr†n ǩi mnh cho lng ni o o . Ti li‰c ng, lng b‡ng dng xao xuy‰n, khn cng.
Cng nh chng, m H Lan ra vo lng l. Bt canh thin lš ti n chng cn ngon miŒng. Chi‰c mm g‡ trn nm ng ngc gia tra im. Ti ngi x‰p bng trn phn, lng ngng, vng vŠ.
Bt gic, m H Lan buc miŒng ni:
- H Lan ra thnh ph, chng quen bi‰t ai . Chu thn nht, sao chng bo n?
Cu ni na than, na trch, bun hiu ht. Chng bi‰t tr li sao, ti ngi im ng ra ca . Tra di nng xung gin hoa thin lš, nh ln mu l bi‰c, v rng xung mt sn nhng gi†t vng lm cm. Ti chnh nh ‰n tra no, ti v H Lan ngi chi quan trܧc sn, trn vai o cng nng vng vng vi, chng ngh dng ǩi s c khc sng quanh.
Trong khi ti ang ngn ng vi rn rng xa c, m H Lan cht chp miŒng ni:
- Nhng bc ch ni vy thi,chu lm sao bo n ܮc! Bc bo, n cn chng nghe!
Ri b h gi†ng th thm, nh ni vi chnh mnh:
- N chng ging ng y! N ri lng nh cy bt r, bi‰t bm vo u! Ri n s kh sut ǩi!
Cu ni nh gi thong khi‰n ti bt gic rng mnh. V trong mt thong, ti b‡ng nh ‰n b ti . Hi cn sng, ln u tin ‹ š ‰n H Lan, b ni "ǩi n s kh". Lc , ti chng bun quan tm ‰n s tin on ca b. By gi ti mi hi‹u, cng nh ti hi‹u v sao b mong ti cܧi H Lan lm v. Ti cܧi H Lan, ǩi n s trnh ܮc bao nhiu chng gai rc ri . Cܧi n, ti va l "r‹" li va l "r", ti lm si dy ni n vi t ai ngun ci du cuc ǩi c thi dt n i u . Chng ai ng m†i chuyŒn li xy ra qu nhanh, si dy cha kp buc vo t tung nh n ti su si . N‡i mong mi ca b vi xung t su .
Ti vn lng thinh ngi nhn ra sn nng. Thy ti bung a ngng n, m H Lan cng chng gic gi g. B cng nhn ra sn, nhng ti chc nh mt u hoi ca b chng trng thy c cy hoa l ngoi kia . N‡i bun kn o v sc chu ǿng phi thܩng ca b khi‰n ti xc Ƕng v cm phc v cng. lܮng, kin nhn, du dng, b l ngܩi m thng con v kh v con. B ging ti, bŠ ngoi c v chm chp, lm cm nhng tm hn li cc k su sc v nhn i . Ch ti‰c l H Lan khng hi‹u b. N t nh mt mt ch‡ da tinh thn vng chc. N nh ch chim non nng lng ri t, mi m bay theo mun ta nghn hng, khng bi‰t cuc ǩi lm k ging cung.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 50

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )