Chu+o+ng 5: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Mt Bi‰c

Trܩng Ti‹u H†c Lng Ti Thu ƒy Ch C Bn  lp, t lp hai ‰n lp nm. V trܩng khng c lp mt nn a s tr con trong lng khi xin vo lp hai Šu h†c qua lp v lng ca thy Phu .
Thy Phu l mt thy gio lng, m lp dy h†c tr ni ti‰ng, h†c tr thy khi vo trܩng ti‹u h†c bao gi cng ng nht. Thy cn ni ti‰ng l ngܩi nghim khc, a pht h†c tr nn h†c tr rt s thy, khng dm nghch. V vy, cc bc cha m trong lng rt thch gi con ‰n trܩng thy Phu .
Nh thy Phu k‰ nh ti nn trܧc khi cho ti i h†c, ba ti dn ti qua ra mt thy .
Thot nhn thy thy, ti s . Mi tc hoa rm chi lt ra pha sau, n cܩi lp lnh nhng chi‰c rng bt vng v g†ng knh lo xŒ xung trn mi khi‰n i mt nom nh li ra, ton b tot ra v nghim ngh, mc thܧc v e d†a .
Sut bui, ti ng khp nt ni gc bn, khng dm th mnh v bng mt gi†ng l nh ‰n ti cng khng nghe r, ti lng tng v rt r tr li nhng cu hi ca thy, lng ch mong cho bui ra mt chng k‰t thc.
Thy Phu c hai ngܩi con. Ch Hnh, khong mܩi lm, mܩi su tui v thng Ho, trc tui ti . ‰n hm i h†c chung lp vi ti . Sau ny ti cn bi‰t n l mt thng b hung hn v ngang ngnh. Tt c b†n h†c tr chng ti thܩng xuyn b n bt nt. Nhng tr chi ca chng ti lun lun b ct t bi s xut hiŒn ca thng Ha . N tܧc ot thng tay nhng vin bi m u, nhng np ken ǰ y sp ca chng ti v nhng si thun ca b†n con gi, thn nhin cho vo ti v lng lng b i . Nhng nn nhn ch bi‰t a nܧc mt nhn theo .
Khng phi b†n ti khng th‹ lm g ܮc n. B†n ti tha sc tm c n vt xung t v gi cho n mt trn nh ǩi . Nhng khng a no dm ng ‰n n ch v bi mt l n gin, n l con thy Phu .
C ln thng Ton, mt a mi vo h†c, cha bi‰t oai tha*`ng Ha, b thng Ha trn lt. Ton thoi thng Ha mt qu trng quai hm. Ngay lp tc, thng Ha nm ln xung t n v, chn giy nh ch. Ti ti ng coi, s xanh mt.
Th‰ l thng Ton b thy Phu ku ln. Thy bt n chm nm u ngn tay li ri dng cnh nh†n ca cy thܧc k nh ln . Ton nghi‰n rng chu au, nܧc mt chy rng rng. Cha h‰t, sau Ton cn b pht nhy cc ngoi sn. Tra nng chang chang, Ton ngi chm hm, hai tay chng vo hng v nhy quanh sn ba vng y nh con cc.
Ton trn mt nhy, lܫi th ra, miŒng th dc. ‰n khi v ch‡ ngi, mt my n cn l lܫng, ni khng ra hi . Trong cc hnh pht ca thy Phu, nhy cc l hnh pht b†n ti s nht. Th‰ m va chn ܧt chn ro vo h†c, thng Ton b ngay .
Sau v , uy phong ca thng Ha cng tng gp bi . B†n ti s n mt php. Cn n th ti‰p tc bc lt v hi‰p p b†n ti khng thng ti‰c.
Trong nhng ngy gian kh , ti lm quen vi Mt Bi‰c, ngܩi bn gi u tin trong ǩi .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 6

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )