Chu+o+ng 50: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 50: Mt Bi‰c

Ma h nm khng phi l ma h ca ti . Ma he ca ti khng bao gi vŠ na . T ngy H Lan ngh h†c, n b i lun. N ra i, mang theo hy v†ng, ly h‰t ܧc m, hnh trang gi t ch ‹ li cho ti my trang sch luyŒn thi t ti kh khng khc.
Ti vi u vo tp, dn lng thi m tܪng vn v, thi nh vŠ v vn. Ti dn lng ti, rt l v lnh, cm sng ra chi‰n trܩng khng bi‰t ch‰t cho ai . Ti ng cht ca, ngi nh, tng bi nh cu nguyŒn. Cho ‰n ngy i thi, ti khng dm bܧc ra sn, ti s trng thy mu hoa phܮng. Mu phܮng s t chy lng ti tc khc, tri tim ra tro, ti u th‹ h†c bi . Ti cng khng dm ng ‰n cy n, s xa c v†ng vŠ khng sao ngn ni:
Lng l chiŠu nay
Lng l ma h
Sn trܩng vng
V lng ti cng vng
Mun tng em
Mt chm phܮng thm
Ti nh ma h
B h ti ...
Cnh phܮng v ti mun tng H Lan, ma h bao ln khng b ܮc, ti cn ngܧc nhn phܮng lm chi .
Tht nhin, ti nh ‰n T.T.KH. Ngܩi yu b ng dܧi bng hoa ti-gn, vut tc b v ni:
... Hoa ging nh tim v
Anh s tnh ta cng v thi!
Lng ti khng c hoa ti-gn, ch c hoa phܮng. Hoa phܮng cng ti, cng ging nh tim v. Tnh ti v ri, ti chng s. Ti ch s tim ti c mŒnh hŒ no, ti s i theo b ti, i theo ch Hoan. Ti s ng, ng hoi . Ti s nm mt mnh dܧi t su, m m nghe cn trng r rch. Ngh vy, ti hi qu, lun trong nh.
Ti ch ri nh ban m. Ban m chng thy mu phܮng , lng ti ǫ xn xang. Ti i tm dܧi gi‰ng cy Dui ch c trng treo . 

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 51

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )