Chu+o+ng 51: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 51: Mt Bi‰c

Ti u t ti nm , hng bnh, thuc loi kh. Dng rt, ch i qun trܩng. N trn qun dch ba ln, ln ny kh thot.
Dng i, ti cng i . Ti nh vo Quy Nhn, h†c s phm, mai mt vŠ lng dy h†c. Ba ti mun ti h†c ti‰p lp mܩi hai, sang nm thi vo i h†c nhng ti tm m†i cch thoi thc. M ti chng c š ki‰n g r rŒt, nghe ti nh tr vŠ lng, cnh m, m thch lm.
Trܧc ngy ln ܩng, ti gh H Lan. N c mang gn nm thng, sut ngy mc o bu rng thng thnh. Nghe ti sp i xa, n bun thiu . N ni:
- Ngn i ri, H Lan khng bi‰t tr chuyŒn vi ai .
Va ni, H Lan va nhn ti . nh mt thm thm ca n gi nh bi‰t bao iŠu, k› niŒm cht vŠ vy b†c. Ti xao xuy‰n khn t, vi nhn ra sn, kh ni:
- Ti xa nhng lc no cng ngh ‰n H Lan. Khi no cn, H Lan c vi‰t th cho ti .
H Lan chng ni g, n lng l gt u . Ti cng ngi im v cm thy khng kh Ƕt nhin nng nŠ. Ti c ni mt cu g nhng ngh mi khng ra, c lng tng mt cch kh s. Xt cho cng, ti vi H Lan chng ra bn b, chng phi anh em, cng chng phi tnh nhn. Ti t gi n nh t gi mt mi tnh ǰ v, t gi mt ln ‹ mi mi chia tay . Sp c chng, sp c con, H Lan trong tri tim ti vn mun ǩi l gic m tui nh. N ch l bng hnh trong c tch ca b xa .
Trܧc lc ra vŠ, ti nhn H Lan, bn khon hi:
- Cn chuyŒn m cܧi, Dng tnh sao ?
H Lan chp mt, gi†ng bi ri:
- nh bo Ǯi h†c xong chn thng qun trܩng.
Ti git mnh nh bng, nh vy m cܧi ܮc t chc khi a b ܮc nm, su thng tui, tht bt tiŒn. Sao Dng khng lm m cܧi ngay by gi?
Ba ti vŠ, lng khng vui .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 52

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )